Titel: Östgötaposten
Datum: 1900-01-26
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD Redaktör och ansvarig utgil Glist. Gustafsson ägare oc-. lori-.isjjarc l>oIft?et Östgöta CorroxpondcnlfLs Boktryckeri. HestäIlande dircktiir: Gunnar Ridderatad. i\:p 4. Tjiifcännttqif¥oind&r SliperslcTerans. Kör Öslra Centralbanans räkning uppköpas i större och mindre partier furuslipers, 2,40 meter (ST 1°) langa, med en minsta diameter af 20 centi- meter (8), skrädda till 15 centimeter (6") och med en minsta k&rna af 10 centimeter ;4"), mot kontant betal- ning vid leverans på ISmplig plats intill den blifvande jernvSgslinien eller enligt altal. Slipeisen skall vara barkad, Irisk och vinferboggen. Linköping i Januari 1900 (558,10) K. A. Lagergren. Hushållnings-Sällskapets Kungörelse. Sveriges UisfideBf8reningsut<leIni»£ :.f utsMeshi.frc mot återleverorins-skyl- digliet. till ett trettiotal idkare af n.indre jordbruk med högst IOO kg. till hvar- dera. kommer innev. år att omfatta 2ia distriktet, nämligen Vifolka och Yalkebo-. Bankekinds. Åkerbo och Hanekinds-. Skär- kind och Meramings- samt Hammarkinds Hushållnings-Gillens områden. Inom nämnda Gillen boende sådana ega att före den 15 nästkommande Fe- bruari till undertecknad insända skrift- liga anmälningar, hvari böra angifvas: a) Hvilken sort. svart (Tatariski eller hvit (Probsteier) som önskas: b) Gårdens, socknens och gillets (eller häradets namn samt gårdens åker- areal: 0 c Järnvägs- eller angbatsstationv dit försiindningen önskas; samt il) Tydlig postadress. Reqvirent är skyldig: att af skörden, som skall hällas fri från mbladning af andra hafresorter. åter- leverera samma qvantum. som han er- 1 ä!l t väl rensadt; att betala frakt vid såväl mottagandet som återsändandet: att utfvlla, svar ä det trågeformid.ir samt ifvila och tinderskrifva den förbindelse. hvilken kommer ait direkt frän Utsä- desföreningen tillsändas honom, och derefter desamma till nämnda före- ning under adress Svalöf va bestämd tid återsända. Linköping den 19 Januari 10m. (746.14) C. Adolf JUiim Likkistor osa Svepai&gar Vålnaden! Prenumerationspris: F8r helt år kr. l:SO, för tre qv.irfal Kr. 1,15, och ett qvartal 50 öre, [iost!>efor<lrtii--sii 1--iltvi: inbi Utkommer hvarje Fredag. Fredagen mn 26 Januari. Anno&spria: n frUmnwnide ortei och f«del80»nnon»< Ö.tgStaOerrespon. 10 <ire. Utländsk . 7ä Bxe; dödsanr or.tenf Boktryckeri 1000 Aftonbladets ♦<^-« -£- Halfveekoupplaga. .Tlti ..m pr lit-lM ivdlig: BioartifitrtbuJH iifrer iqs U-ilamiiter och It/OO nmare med 240 portratt. >renameranter tråu 1 .Tan. ändande af postkvitto tiil gratis och ptrtofriti -n iibir. Ar.-.Vjla-.iets Ha II veckoupplaga -.-I- vi.! 1KIIH jr» slnt 5 E^GOO postprenumeranter. l'n iittmcrrra ofiirdröjlifKii! Ilan:r från irels fcörjan erliällas. (8 T. A. 68598) (845) nrnTraffTfTHTffamnTiis—iHiiiwiÉMMiiiiiii nm i i En barnahand. Xär tankens oro mig väcker ur nattens slummer ibland, min arm till din bädd jag strfii ko mitt barn. och söker din hand. Mitt lugnade bjerta drömmer, mitt sökande sinne tror. att den i sin värnlöshet gömmer en kraft, förunderligt stor. Jag tror, att den kan mig leda mot ljusets himmelska verld och mig från det mörker freda, .--om söker hindra vär färd. l'r "Minne och längtan") E. A". Söderberg. Såldt papperabruk. Enligt med- delande till Heisingsborgs-Posten har Klippans pappersbruk försålts till ett konsortium i Stockholm med bankiren Cervin i spetsen. Priset är obekant. Riksdagens högtidliga öppnande skedde i torsdags f. v. under sedvanliga. högtidligheter. Kamrarna samlades i sina plenisalar och aftägade derifrån i procession till Stoi kyrkan der gujv- tjenst höils. Eiter dess slut aftägade kanirarr.es ledamöter under ai.lörande af sina talmän till rikssalen, der konun- gen med söner och prins Gustaf Adolf under bfgtidsmarschens toner infunne sig. Den kungliga familjens öfiiga medlemmar syntes på deri för dom af- se-.ida läkta! en. Fra.: för prins Gustaf Adolfs stol stod ett litet bord med en bibel på. K ter det riksmarskalken pä sed- vanligt sätt äskat ljud höll konungen med malmrik stämma sitt trontal, som var af följande lydelse: Gode herrar och svenske män! Då riksdagen i dag skall öppnas ef- ter skedda nyval till Andra kamma- ren, belsar jag både förutvarande och nytillkomna ledamöter välkomna tiil fullgörandet af de vigtiga värf, soni grundlagen ät S .''■-riges riksdag anför- trott. De förenade rikena ha fortfarande att g:ädja sig ät ett vänskapligt för- hällande till alia främmande makter. Em nytt bevis pä vår kärlek tiil freden har jag kunnat, gifva genom uteändandet af ett särskildt ombud till konferensen i Haag förtiden som mar. De aflal, som der komrno till ständ, utgöra stora steg framåt i sylte att förmildra de lidanden, som krig alltid mäste medföra. D_-r öpp- nades älven vidgade uteigter att t en framtid kunna på fredlig väg bilSgga mellanfolkliga tvister, men ä'Ven ef- ter den mest tillfredsställande iös- ning al denna fråga befrias ej niiget land hån pligten att sörja lör sttt sjeifförsvar. En naiions vara eller icke vara kan aldrig bli föremal lör skiljedoms af- görande. lika litet som tillvaron al sä dana fritager ett land frän datörpag telser, som neutralitetens upprätmäl- lancie kräfver. Jag bar derfor ansett mig böra fö res.ä anvisandet af sä stora anslag ti:! stärkandet af vårt försvar både till lands och sjös, som stateDs, oak tadl icke höj Ja skattesatser dock vä- sentligt ökade tillgångar medge, och äskar sålunda för hären anslag bl. a. till ny fältartillerimateriel, till fortsatt föist.äikning af landets fasta försvar, till fortsatt anskaffande af eldhand vapen och utrustning för hårens för »ättande pä fältfot, älvensom fur fl ,-t- tan anslag till ökad bemanning och utrustning af densamma. Flere lagförslag komma att eder föreläggas, deribland ett angående er- sättning lör skada till följd af olycks- fall i arbetet. Den på senare tiden inträdda steg- ringen i priset på åtskilliga hisförnö- denheter föranleder mig löresiä eder att till alla lägre aflönade statstjen stemän för detta år anvisa ett till lälligt lönetillskott. Jag framlägger ånyo förslag till an ordning, hvarigenom bevillnir.gen af last egendom samt af inkomst kom- mer att upptagas i riksstaten det år, dä den irflyter. Kor lå dagar sedan sjönk det sista af 1800-talets år ned i det förfljtnai graf. Under mera än ett fjerdedels århundrade har det varit mig be- skärdt att leda de två förenade folks öden, hvilkas väl legat mig så nära och så varmt om bjertat. I detta högtidliga ögonblick kän- ner jag en oemotståndlig maning att till Sveriges riksdag nttala min djupt kända tacksamhet lör det svenska folkets under dessa många år mig oaibrutet bevisade trohet och kärlek. Det har lättat kronans tyngd, det har mäktig! bidragit till att göra samarbetet mellan konung och folk fruktbärande och sålunda gjort hvarje Bytt möte med eder allt kärare för mitt hjerta. Måtte en mild försyn älven under det nya århundradet hålla sin skyddande hand öfver de skandinaviska brödrarikena! Måtte deras folk, oafsedt tillfälliga menings- biytningar, sluta sig allt närmare och innerligare till hvarandra, beredda att sida vid sida såsom trogna foster- bröder möta kommande öden, de onda som de goda! I dag skall en för mitt bjerta dyr- bar handling försiggå på detta rum, då min äldste sonson, hvilken under årets lopp fyller 18 år och här för första gängen intager sin plats vid tronens sida såsom artprins, skall »flagga sin tro- och huldhetsed. Jag är förvissad, att I med mig och med- lemmarne af mitt hus skola med varma förböner och trogna välgångs- önskningar ledsaga denne unge fur- ste, som genom sin börd är utsedd att en gång bära Sveriges och Nor- ges kronor. Nedkallande Guds välsignelse öfver eder och edra förhandlingar, förkla- rar jag detta riksmöte öppnadt och förblifver eder, gode herrar och sven- ske mäö, mpd all konungslig nåd och ynnest städse välbevågen. Sedan stalsmiriislern uppläst redo öreisen för hvad i rikets styrelse sig tilldragit, framträdde kamnirnes (al- man och höllo de sedvanliga häls- ningstalen å kamrarnes vägnar. Statsministern vände sig derefter till prins Gustaf Adolf med orden: "Träd fram, högbornc furste, och at- 'ägg till konungen tro- och huldhets- ed!" Statsministern furestatvade der- elter eden, som af prinsen med klar och tydlig rö-d eftersades. Efier ceremonien framträide aiiprinr-eu till konungen, som ornmmnadc och kysste honom samt syntes djapt rörd. Der- efter lemnade konung-n med proces- sionen rikssalen. * isf.*w:--«*v-:!isi^.irf=.i> imn ;•.-!-.vi;-:.$■-V --c^ijvi^;...-. Östgötafrågor i stats- verkspropositionen. A annan plåt-, i tidningen ha vi lemnat en framställning af det ur all- män synpunkt mest anmärkningsvär- da i den statsverkspropositioti, tom aflemnades till riksdagen vid dess hög- tidliga öppnande. Här må nu erinras om några Irägor, större och smärre, som särskildt ur östgötasynpunkt ega intresse. Regeringen och de stora kanal- förslagen. Under sjetle hufvudtiteln äskar k. m:c bl. a. 173,000 kr. (deraf för nästa är +4,000 kr.) till undersökning samt upprättande af planer och kostnads- törslag tlt)^ för o»- eller nybyggnad af Gr.tn kaxal Svea kanal mellan Mäla- ren ock Venen). Hjelmare kanal, se- gellr-den genom Mälaren Iran Hjelmare kanals mynning till Stockholm samt Södertelge och Strömsholms kanaler, dels ock för reglering af vattenstån- det i Venem. Jag torde icke behöfva betona, yt- trar civilministern till statsrådsproto- kollet, att det nu föreliggande försla- get icke får tillmätas större omfatt- ning än det i sjeifva verket har. Det är icke meningen att börja hvad man skulle kunna kalla en kanal tera i värt kommunikationsväsendes histo- ria. Det är endast afsigten att un- dersöka de brister, som vidlåda vårt nuvarande kanalsystem, och att efter- se, om vi böra komplettera detta med fö: slagsvis en enda ny kanal. Den första åtgärden för igångsät- tandet af en dylik temporär öfver- llyttniig ai komuäunikationsarbetet är emellertid att anordna en omfattande undersökning ur trafikstatistisk och teknisk synpunkt af .-avål de bestå- ende kanalförbindelserna som ock de ytterligare arbeten, som behöfvas för att komplettera och ytterligare ut- veckla vart inrikes sjötransportväsen och att rned stod af en sääan under- sökning upprätta en enhetlig plan for blilvande kanalarbeten. Pä detta sätt synes man bäst fullgöra hvad som kan fordras för att vara väl rustad att på- börja ett arbete af synnerligen stor nationel betynelse, då tidpunkten der- for befinnes lämplig, och såväl erfa- renheten från utlandet som ock re- sultaten af de verkstälde undersök- ningarne gifva vid handen, att de an- slag, som då kunna beviljas, skola komma landet till verklig nytta. Särskild vigt lägger civilministern vid <len statistiska, undersökningen. En sådan skall, yttrar han, till en böljan atse sammaniörande och bear- betning af tillgängligt eller i vissa fall särtkildt anskaffadt statistiskt mate- rial rörande beiolknings- och närings- förhållanden i de orter, som af be- llntliga eller iöresiagna kanalleder be- röras. Vidare skall tillses, huruvida befintliga kommunikation leder, jern- vägar, landsvägar, vattenvägar, kunna anses tillgodose de bestående nårin- garnes behof, och i hvilken män för- bättrade vattenvägar må kunna an- tagas b* fordra utvecklingsmöjligheten i dessa hänseenden utan att i särskilda fall aiitlör mycket skada de bifint- lig.t kommunikationsanstalteraa. Sår- skild uppmärksamhet toi le därvid böra egnas ät frågan, huruvida de billigare transportkostnaderna ä vat- tenvägarne, i jemiörelse med jernvägs- frakterna. kunna anses for olika slag af varor uppväga den långsamhet i befordnngen och det jemtörelsevis långa totala uppehåll under vintern, som äro förenade med Icanaltrafik Genom des-a ocli dylika utrednin- gar skulle man söka sä fullständigt som möjligt utröna, icke blott hviika bland befintliga kanaler böra ombyg- gas och hviika nya kanaler anläggas, utan älven hvilken af ifrågasatta di- mensioner bör vid hvarje särskild ka- nal komma till utförande. Häraf följer att åt ledningen af en blifvande undei sökning bör iemnas sa I fria händer som möjligt i afseende å ! framställandet af förslag beträffande alternativa linier. Det skulle uppen- i barlinon vara att gä ur.detsöl-ningen. : såväl dan tekniska som den statist:- j ska, i förväg, om man på förband be- stämde, huruvida exempelvis Svea | kanal i sin vestligt del bör iiafva den tidigare föreslagna rigtningen eller en | numera framkastad rakai" sträckning, eller om Göta kanal tiiläfventyrs bor ! i stället, lör sia nuvarande rigtning i Iran Xorsholm dragas etter Motala ström till och '/c.o« tjön Glan samt vidare till KorrkSping, eller slutligen om kanalförbindeisen mellan Måia.tn och Hjelmaren bör ledas utefter Hjel- marens naturliga utlopp. Eskilstuna- ån. Likaså bör åt en blifvande un- dersökning öfvcrlemhas att pröfva, hvilket afoeende må kunna fastas vid ett framkommet förslag, att de befint- liga kanalerna, åtminstone ä vissa sträckor, icke skulle ombyggas utan vid sidan at de nya djupare kanalerna bibehållas till gagn för den mindre, iötctiädesvis lokala trafiken. Kya anläggningar vid statens jernvtlgar. Till utförande af nya byggnader och anläggningar vid statens jern- vägstralik har k. n=:t i enlighet med iernvägsstyrelsens hemställan äskat icke mindre än 3,225.000 kr. med rätt att redan i är utanordna 1,254,400 kronor. Bland anslagsbehof.somjervagssty- relsen med ofvannämnda summa un- der nästa år velat tillgodose, märkes en rad förändringar vid stationerna utelter HaUberg - Motala - iljulbybanan, tydligen atsedda att sätta denna bana i ett bättre skick till den ökade tra- fik, som kan väntas, då Örebro— Krylbobanan under 1901 blir fullbor- dad och Norrlands trafik på södra Sverige derefter kommer att gå öfver Hallsberg—Motala- Mjölby. Vid.Itbto skall spårsvstemet utvidgas för en kostnad al 2,400 kr., vid Lerbäck skall till samma ändamål användas 7,300 kr., vid BSnnuhyttan 2,700 kr., vid Motala 5,200 kr. och vid Skennge 1,300 kr. Vid Motala verkstad skall för 5,500 kr. upprättas en vattenkran och anordnas erforderlig rörledning och vid Fogelsta för 2,500 kr. spår- systemet utvidgas, lastkajen förlän- ges och godsmagasinet flyitas. Slut- ligen skall utefter hela linien Örebro — Mjölby uppläggas en morsetelegraf- ledning för 7,900 kr. På linien Katrineholm - Nätt}" skall jemväl under 1901 en hel del arbeten utföras. Sålunda skall för en kost- nad af 2.900 kr. uppläggas en morse- telegrafledning å linien Katrineholm —Norrköping samt för 5,400 kr. en liknande ledning å sträckan M/ulij— Näts)8, Stationernas spårsystem skola utvidgas: vid Aby för 3,800 kr., vid Kimstad för 3.900 kr., vid Ghtad för 5,000 kr, vid Sya för 2,700 kr., vid Mjölby för 41,700 kr., vid Boxholm för 2,200 kr. och vid Frinnaryd för 1,700 kr. Vid Norrköping skall gods- magasinet tillbygga? för 14,000 kr, den nya upplagsplatsen för stenkol inhägnas för 1,500 kr. och spårsyste- met utvidgas för 11,000 kr. Vid Linköping skall man använda 22.000 kr. för tillbyggnad af lokomo- tivstallet med 2 rum (det nuvarande stallet har endast 6 rum) samt 9,000 kr. för tillbyggnad af kolbåsen. Vid Mantorp ämnar man för 1,500 kr. till- bygga godsmagasinet. Förra årets riksdag beviljade 30,000 kr. till upp förande af lokomotivstallar vid Sätfjö, men på grund af stegrade omkostna- der äskas i år ett tilläggsanslag för samma ändamål på 5,000 kr. 1 detta sammanhang må nämnas, att regeringen lör fortsättande af ar- betena å den förra året beslutade stora Centralverkstaden vid Örebro äskar 150,000 kr., för tillbyggnad af gods- magasinet i Katrineholm 2,600 kr. samt till förlängning af lastkajerna vid Pulsboda och Kilsmo 2,300 kr. Lånet och stiftet De epidemiska sjukdo- marna och kommunerna I Oppeby socken hölls härom dagen extra kommunalstämma, hvarvid man beslöt upptaga ett län på 500 kr. for alt bestrida sjukvård under den inom kommunen uppträdande epidemien, hjernhinneicflammation. Vi skulle gerna till denna lilla korta notis vilja foaa några tilläm- pande ord för kommunerna här om- kring Linköping. Det är ju fråga att för dem bygga ett gemeDsamt epi- demisjukhus, hvarigenom de skulle pä allra bästa och billigaste sätt kunna sörja tör en viktig del af sina sjukvårds angelägenheter. Planen har emeller- tid på några håll stött på ett ovän- tadt motstånd. Emellertid är det vår i fl ga förhoppning, att opinionen i det fallet skall vända sig till det bättre. Det nuvarande underlåten- hetstillståndet är visserligen mycket billigt — så länge ingen epidemi ut- brutit. M«n kommer olyckau en dag, då skall man nog på ett kännbart sätt !å erfara, ati. det skulle varit bättre och ställt sig ekonomiskt vida lunlelaktiyare stt ha i tid sörjt för ett iörständigt ordnande af denua angelägenhet. I iörevarande faU före- ligger ett så lyckligt förslag till sam- verkan mellau flere kommuner för att ordna denna angelägenhet, a-t det är o-s ren! ofattbart, att man icke ailmänneligen med sympati om- fattat detsamma. Hur länge kan för oss ett krig räcka? K. m:t har under tomte hufvudtiteln äskat ett extra anslag på 028,145 kr. till an- l ggning af m koidepot för flottan, beredande al ökadt utrymme för ko! ä flottans varf i Karlskrona och inköp af Waleska rökfria ko!. Sjöministern framhåller tiil stats- rådsprotokollet att under krigstid flot- tans fartyg behöfva använda de dy rare Walesfra eller andra rökfria kol, på det att tartygens gäng ej må rö- jas af röken: de för krigsbruk utsed- da handelsfartygen atiaes deremot kunna använda de billigare rökgif- vande kolen. I samband med beräkningen af flot- tans kolbehof kommer sjöministern ia på den vanskliga frågan, huru länge et; krig för oss kan komma att vara, för att sä bestämma den tid, lör hvil- ken det under fredstid och vid mo- bilisering anskaffade kolförrädet hör afses att läcka, Chefen för general- staben haJe uttalat rfen åsikt, att man städse borde vara beredd på ett krig af minst ./.' års varaktighet. Chefen för flottans stab ansåge likväl at flere skäl — ekonomiska hänsyn och möjligheten att tiots kriget lyckas, om ock blott S| oradiskt, m föra kol t;l| svtnska eller norska hamnar — Uet vara tillfyllest, om ilet sammanlagda förråd, som under freds- tid och vid mobilisering anskaffades, afsäges att räcka för hela floitan un- der sex månader. Utredning har verkstälts för att ut röna storleken af de qvantiteter sten- kol, som vid olika tider :-.f aret Un- nas i förråd inom landet. För verk- ställande af denna utrednine, hvilken omfattat åren 18116 och 1897, ha upp- gifter erhållits frän jernvägsstyrelsen beträffande statens jernvägar samt genom k. befhde frän de enskilda jernvägarne och trän omkring 1,200 kolhandlare, industriidkare och indu- striell i anläggningar, hvarjerate fån generaltullstyrelsen erhållits uppgif- ter rörande importen af stenkol. På grund at de upplysningar, som härvid vunnits, har chefen för flottans stab ansett det icke vara af behofvet pä- kalladt att i fredstid upp ägga några förråd af rökgifvaude kol. Men till inköp af lökfria kol begäres såsom nämndt en störie summa. Hvad jorddrottarnes död inbringa staten. Inom en jem- törelsevis ko.t tid ha nu icke mindre än tre adelsgods inom Åkerbo, Bin- kekmds och Hacekinds härad skiftat egare. I-rågavarande possessioner äro: Sturefors fl lelkommiss t Yists soc- ken, som efter ryttmåstaren grefve Th. Bielkes död öfvergär till dennes omyndige sonson. Det är ined sina underlydande jordegendomar texeradt ti!! omkring en och en half million samt ej intecknadt. Stämpelafgifti-n härför uppgär vid blifvande lagfart tiil omkring 31,500 kr. Svenneby egendom i Örtomta soc- ken, som ej är fideikommiss, utan öf- vergär efter baron Ivar Koskulls ny- ligen timide död till dennes efterläm- nade maka och barn att som vanlig fäst egendom skiftas enligt lag. Gol- set är taxeradt till omkting"294 tu- sen kronor och intscknadt för ICO tusen kronor. Barouiet .Adelswård, fideikommiss. egendom i Atvtds m. fl socknar som Bfvergår efter friherre Axel Adelswärds död tiil dennes äldste son, nuvarande disponenten vid Åtvidaberg, baron Th. Adelswärd. Egendomen är taxerad till omkring 2 mill 700 tus°n och in- tecfaiad för omkring 620 tusen kr. Stämpelafgiften lör den nye egarens lagfart uppgår till ciika 46 tusen kronor. Statens sammanlagda förtjenst af de ofvannämnda ar.ven kommer så- lunda att be.öpa sig till närma:e 80 000 kr, hvarifrån afgår domarens, båradshöfding Fr. Gustafsons, p:o vision med ouikr. 2,500 kr. Att statsbanenätet växer raskt framgår af följande jemiöran- de siffror från" åren 1892 och 1898: ar 1802 är 1898 Banlängd. . . km. 2,819 3,676 b i iimiilomst kr .:_ ',22 1-B 85 ';" 8-MM) 4l> Vtdifter för drift och underhäll . 16,24'J.M4:7(> :::"'.3'-".Sli2:90 .V tio-inkomst. „ 6.-J75,27l'i OM 14,507/ 44: 17 Inlevereringtill ' statskontoret - 6.SOO.O0O:- 11,000.000:- Vidare bör det anmärkas, att i följd af statsmakternas under de senaste i åren fattade beslut det jernvägsnät, som statsbaneförvaltningen har att trafikera, under de närmaste åren kommtr att betydligt ökas. Sålunda tillkommer enligt hvad nu kan be- räknas: under loppet af år 1900 linien Krylbo —Örebro-Svarta om 182 kilo meter och linien Boden—Niemisel 32 kilometer; under loppet af år 1901 linien Niemisel—Ytter Morjärvom42 kilometer samt under loppet af år 1902 linien Gelllvare—riksgränsen orn 230 kilometer; hvartill ytterligare kommer BohusläosbanaD, hvilken kan beräknas till omkring 175 kilometer. Det af statsbaneförvaltningen tra- fikerade jernväg^hätet, som för när- varande har en längd af 3,685 kilo- meter, kommer således att efter dessa tillökningar uppgå till omkring 4,346 kilometer. Allmän folkräkning eger som bekant rum innevarande år i alla civiliserade länder. Ho? oss sker den vid sjalfva årsskiftet och i Norge med flera länder den 1 December. Materialets fullständiga b-arbetning hos oss'tager flera år i anspråk. Den ständigt växande rikstelefonen räknade vid se naste årsskiftet i linier omkring-11,100 k ni. samt i förbin ielseleJningar om- kring 43 600 km. Antalet telefonap parater utgjorde omkring 45,000. Under är 1898, döt senaste iöi hvil- ket, enligt hvad ofvan är nämn It, full ständig statistik blifvit upprättad, hir antalet telefonexpeditioner uppgått till 96 632 726, deraf 513,774 utgjorts f.f telefonerade telegrammer samt åter- stoden af samtal. Brandskadeersättningar. Styrelsen för Östergötlands läns brand- stodsbolag har d=u 13 dennes utan- ordoat följande ersä.tniDgsbelopp: till godseearen Olaus Nilsson iHofgren för en vid Rumglirdet i Jonsbergs socken nedbrunnen bodbyggnad 400 kr.; till kyrko- herden P. O. Fransen i fivarf lor diverse förstörd lösegendom 110 kr.; till agrono- men J. 1-'. ilallenborg i Marieborg. Sjöge- stads socken, för förstörd lösegendom 0 kr..- till landtbr. Axel Johansson i Knifs- torp, Köks socken, för skada å fast ocb lös egendom 40 kr.i till trädgårdsdirektö- ren Iludolf Abelin ä Xorrviken. Qvillinge socken, för dito kr. 388: 80: till K. A. Ols- sons sterbhus från Packarp i Ulrika sor- ken för skada a ett boningsbus 16 kr.; till .7. E. Carlsson i Finnarp och F. O. Carls- son i Klämesmälen. Rinna socken, för förstörda lösören kr 9: 77; till A. M. Eriks- son pa Apelbv egor i Hagebyhöga socken för dito i kr.;" till .1. A. Sjöholm i Sjöbacka, Kristbergs socken, for skada a tast och lös egendom kr. 97; till direktionen för Kisa lasarett för diverse förstörd lösegen- dom kr. 234: 60. Summa kr. 1,323: 17. Vacker donation till de fattige. Lägenhetsinnehafvanncan Johanna Gustava Karlen i Höljebotorp, Vesterlösa s:n, »fled i torsdags förra veckan. Hon har i lifstiden innehaft jordbruk och derigenom ej obetydligt ökat sin förmögenhet. Då hon ej efterlemnar några närmare släktingar, har hon g-nom testamente förordnat att, utom en del större och mindre belopp, fyra personer måtte erhålla 1,000 kr. hvardera. Återstoden af förmögenheten, som torde uppgå till omkring 4,000 kr., skall öfveriemnas till Vesterlösa församling och förval- tas under benämning Gustava Karlens fond. Årliga räntan af denna fond skall såsom extra förplägning tillfalla församlingens understödstagare, med uttryckligt vilkor att ej något af de- ras ordinarie stat, derför får inskrän- kas. Tacksamhet och heder hvile öfver hennes minne! Antalet svenska barn i Skoläldern (7-14 är) utgjorde vid 1898 års slut 827,796, af hviika 756,791 erhållit und-rvisning af läro- anstalter af skilda slag, 64,226 ej er- hållit sådan undervisning, hvarjemte uppgift saknas om 6,779. Åt barnen inom olika läroanstalter undervisas i: sina egna distrikts fasta folkskolor........s7S,078 flyttande folkskolor......54,171 fasta mindre folkskolor .... :57.668 flyttande mindre folkskor .... 32,861 fasta småskolor........133,614 flyttande småskolor......j3,006 folkskolor, mindre folkskolor och småskolor utom sina egna di- strikt ...........15,626 högre folkskolor....... 280 allmänna läroverk oili fackskolor 12,240 skolor för abnorma barn .... 1,080 enskilda skolor........16.654 hemmen...........21,513 Summa 756,791 Huru statsskogarne växa. Är 1884 utgjorde kronoparkernas och öiv-rloppsmarkemas areal 3,519,054 hektar men eniigt styreisens berät- telse för år 1895 uppgick dessa sko- gars areal vid sistnämnda års slut till 4,697,986 har. Lades härtill de slockfängstskogar, 181,199 har, hviika genom aftal med stockfångstprivile- giernas innehafvare återföllo till kro- nan under 1897 och närmast följande år, uppgtnge nämnda statsskogars areal till 4,879,185 har eller 1,360,131 har mer än under år 1884, då grun- derna för skogsstatens senaste regle- ring uppgjordes. I jemnbredd med denna statssko- I garnes utvidgning ha deras aika-t- nicg också ökats, i del alt denna, som under år 1884 utgjorde 845.358 kubikmeter mod en bruttoinkomst at 2.093,687 kr., år 1895 belöpte sig till 1,321,575 kubikmeter miid en brutto- inkomst af 4,224,886 kr. För år 1896 uppoick inkomsten till 4.269,224 kr. 30 öre och för år 1899 till 7,133 290 kr. 51 öre. JBränvinstiilverkningen i riket. Enligt afsiutadt samman- drag ha under tiden frän den 2 till den 15 i detiaa månad vid 124 brän- neri tillverkats 2,685,514,4 liter bran- vm. Lägges härtill det från den 1 Okt. förut tillverkade, 18,234,319,5 liter, så utgör tillverkningen under tillverk- ningsäret hittills 20,919,863,9 liter. Förra tihvei kningsåret uppgick till- verkningen under motsvarande period till 2 933,855,9 lirer och under före- gående perioder till 17,(86.516,5 liter, eller tillhopa till 20,720,372,4 liter allt af normaistvrna eller 50 proc. alko- holhalt vid + 15° C. En af de gamla skolve- teranerna ur tiden. Till Ö. C sknfves: Torsdagen den 18 Jan. ailäd i sitt hem i Kristdala kantorn, organisten och f. d. folkskolläraren S. M. Körling född den 26 Sept. 1817. K. hade utlagt folkskollärareexamen 1842 i Stockholm och var jemtei an- dra de första, som aflade dylik eia- mi-n efter den nya folkskolestadgans utkomst. Organist och kyrkosån- gare-examen aflade han likaledes i Stockholm. Först fick han anställning som vi- karierande.lärare i Hällestads för- samling i Östergötland. Blef antagen som kantor och organist i Kristdala 1846 och vald till ordinarie folkskol- lärare 1847 och såsom sådan var han den förste ordinarie folkskolläraren i Kristdala. År 1869 blef han antagen som postslauocsföreslåndare och iem- na-ie vid denna tid lalkskollärareoe- fattningen med afkortad pension. K. var en ai slifiarne af Kristdala sparbank, som sedermera biet kom- munens och såsom sådan utöfvar sin verksamhet ännu. Äuda till 1886 till- hörde han bankens styrelse. Han var en af den t:den3 skickli- gaste lärare, hvaraf man ännu kun märka spår, ty de nu inom Kristdala ledande männen beträffande det kom- munala ha fått sin skolbildning en- dast hos honom. Sjelf skickligt musik och sång, öf- vade han denna konst och samlade omkring sig ynglingar, hviika han tillsammans med sin egen son med- delade undervisning i dessa ämnen. Ej så få af dessa finnas nu, som or- ganister här och hvar i Sverig3. Hau sörjes närmast af den inom musikverlaen så-om kompositör kän- de musikdirektören A:gust Körling i Ystad. Den nya skjutinstruktio- nen. I siutet at sistlidet år fast- siälde k. m:t, med anledning af 6,5 mm.-geväret, ny skjutinstruktion för infanteriet. Instruktionen innehåller i hufvudsak samma bsslämmelser, som den förut gällande; dock tyckas fordringarna för erhållande af belö- ning för skjutsk:ckligh;t något sänktu i synnerhet om man medräknar den större träffsäkerhet det nya geväret eger jemfördt med 67—89 års mo- dell. Penningprisens storlek och anta!, vilkoren för deltagande i prisskjut- ning och att dervid erhålla pris äro desamma som förut, men för erhål- lande al skyttemedarj fordras nu en- dast 45 pints mot förut 55. Härvid är dock att anmärka, att serien nu endast består af 10 skott — 4 lig- gande, 4 knäståsnde och 2 stående — mot förut 12 — 4 i hvarje skjut- ställning. Taflan är som förut fem- ringad s. k. skottafl», å hvilken den ändringen vidtaaits, att ringarne nu äro cirklar i stället för ovaicr. Pointaatalet för rättighet att an- lägga skytleraärke är nu 40, för- ut 43. Skickliga afståndsbedömare kunna nu äfven erhålla pris, enär instruk- tionen tillåter att ej utdelade pen- ningpris (alla pris kunna sällan ut- delas, enär det erfordras minst 30 paint för att kunna få pris) må en- ligts regementschefens bestämmande utdelas såsom belöning till atstånds- bedömare. Förut ha dessa penningar åter inreverserats till armélörvalt- ningen. Instruktionen tycks vidare förut- sätta, att mera tid användes till skaip- skjutningsöfningarna, emedan den föreskritver, att ej gerna mer än 10 — mot förut 16 — skott skjutas ai hvarje man om dagen. Vi hoppas, att både den nya in- struktionen och det nya geväret måtto bidraga till, att vår såväl stam som beväring måtte förvörtva sig den hög- sta möjliga grad af skjutskicklighet, hvaraf vi såsom en liten nation kan- ske äro mest i behof för att kunna värna vår frihet och sjelfständighet. mötte min blick, danade han i hela kroppen. Ham- vetsqval hade redan infunnit sig, och han tvekade synbarligen, huruvida han skulle lösgöra mig eller icke. Han tilltalade mig med några orediga ord, och jag befalde honom att upplösa den snara, han ka- stat om mitt lif och mina armar. Ångest och qval söndersleto honom, det var lätt att se. Lossa sna- ran, betaide jag ånyo. — Och om jag lossar den, skall ni låta fängsla mig? — Jag föraktar dig och jag straffar ej den jag föraktar. — Ni skall ej tala mig, och likväl . . . — Likväl . . . — Är jag oskyldig - jag . . . — Jag började ana att han var köpt af någon och sporde derefter; och han sade mig ett namn, som jag minst af alla väntat mig att fä höra. Kellner föi mådde ej möta den blick, Paul ka- stade på honom, utan sänkte den ned till däcket. — Jag svarade honom att han ljög, men i det- samma hördes något buller uppifrån, och Jack stop- pade ett papper innanför min väst och tog till flyk- ten i den största förvirring. Vattnet stod mig redan till axlarne, och det höjde sig allt mer och mer. Snart skulle det be- grafva mig. Dä nådde mig ett vikit skrik uppifrån. — Till pumparne, lack! ljöd det. — Man hade gripit Jack, dä han höll pä att, hoppa i .pilen ouh lemna fartyget. Snart upptäckte man min belägenhet. Jag räddades. Paul tystnade, men tillade derefter: _ Har ni lust, min kusin, att kasta en blick pä det papper, som Jack i sin förvirring, i stället lör att stoppa i sin ficka, stoppade pä mig. Det är hår: är stilen er bekant eller huru'.' 173 Kellner hade sett tillräckligt. — Stilen, svarade han, utan att förändra ett enda drag i sitt ansigte, liknar onekligen min sa mycket, som ett bär kan likna ett annat; men är icke de3s mindre falsk. Likväl kan jag ej vara blind derför, att det skulle blifva mig svårt att bevisa, och misstanken att hafva författat det alltid blifva obehaglig. Ni är en af mina närmaste slägtingar, Paul, och kan ej vilja mig något ondt. Säg sjelf, hvad ni tror att jag bör göra? — Ni vill hafva ett råd af m:g? Jag erkänner det; lät mig höra er mening. — Min mening är den, att ni först och främst ger mig ett öppet, ärligt och varmt handslag, nel- sar mig hjertligt välkommen till Sverige, som hä- danefter skall blilva mitt fä.iernesland, samt försäk- rar mig att ni är skuldfri och skrilvelsen falsk. — Se här är min hand, Paul. — Vidare skulle jag tillstyrka, att ni förlät Jack, dels såsom redan nog straffad genom den stränga arrest, hvari man hållit honom, dels för den anger han visat, dels : lutligen efter dot är min för- sta hön till er. Kellner kunde omöjligt dölja sin glädje. — Ni är en ädel, ung man, Paul, utbrast han, en förträfflig, rättänkande och god yngling! Säker- ligen skola vi komma att högt värdera hvarandra 1 Kom i min famn. min bror! Då Roman, Rask och Jack åter inträdde, följde Kellner Pauls rad och tillkännagaf den senares be- nådning, och skälen derför, samt uppdrog åt Romtn att underrätta besättningen derom. Paul stack, under det Kellner talade, papperet i hans ficka, och ett nytt handslag vexlades mellan dem. — Äfven jag har ett ord. min käre Jack, att säga dig, inföll Paul derefter Du vet att jag kan 17« — Jag öfverlemnar honom åt er. — Bra. — Förbindelsen, som ni nyss visade mig, skall jag skrifva under, om ni hedrar mig med ett besök på kontoret. — Godt! Kellner hoppad? derelter i sin båt och återvände till staden. Fem minuter senare voro Gourville och Paul re- dan bekanta. — Ni är en hurtig, beslutsam och ridderlig ung man, sade Gourville till honom. Jag har af besätt- ningen hört ett drag af er, som hedrar e.r. A'i har nyss räddat lifvet pa en flicka och en pojke, det är vackert. Ni är amerikanare, jag fransman. Amerika och Frankrike äro de euda verkligt fria stater t verlden, och de hafva alltid högt värderat hvarandra. Latom oss äfven blifva vänner. Slsom utländingar häda två, hafva vi skäl att sluta oss tillhopa. Vi äro nära nog lika unga, och böra kunna njuta at verlden med samma lefnadsfriskhet. Hvad säger ni om mitt förslag? — - Ni tycker måhända att det är pafluget, men pit utländsk botten, som vi äro, har man ej tid att ga länge och grubbla pa.-ina hjertans tankar. Raskt handladt är väl haiidladt. Nåväl, här är min hand. — Topp, kamrat, svarade Paul. — Vänskap i glädje och sorg. — 1 glädje och sorg. i lif och död. Törn! 169 - Så var det. Han gick ut med Delphin, jag kommer nu ganska väl ihåg det. Kaptenen på far- tyget må3te heta Boman eller Roman. — Roman. — Alldeles, Roman, ja! Men ni hör ju att man vill bortföra honom. O, rädda honom, som ni räddat mig. Fanny yttrade sig med en tillgifven dotters hela värme; och om hon var täck förut, var hon oemot- ståndlig i denna stund. Henrik erfor ett obestämdt qval, vid tanken att Paul ännu ytterligare skulle förbinda sig henne, ehuru han pä samma gång icke kunde annat än önska att något mätte kunna uträttas för hennes fosterfar, i hvars öde hon så innerligt deltog. Paul hade ej ämnat inblanda sig i Jacks. affär; men hvad förmår icke en eldig blick ur ett strålande öga och en varm bön från blomstrande läppar öfver i n yngling af ett eilor ett par orh tjugo ar? — Jag skall göra hvad jag kan, svarade han och inträdde derefter i kaptenens hytt. Frans' och Paul Keliners blickar mötte hvaran- dra. Paul saknade ej menni-kokännedom, ehuru han var ung, och han tyckte sig märka i sin slägtinges utseende någonting fifcndtligt, som kom hans hjerta att krympa tii.hopa. Måhända härPdde sig denna fiendtliga köld hos Frans Kellner från den misstanke emot sig, som han hade orsak, elter Jacks angjtvel- ser, att förmoda hos Roman och Paul. Hvad man med visshot kan antaga är, att Frans Kellner vän- tat sig att i Paul fä en pojke, minderårig till såväl förstånd, som erfarenhet och krafter, och kände sig nedslagen, dä han nu såg framför sig en fullvuxen '.. /'. P.iMi/ttad. Samtetv t'ltr f,' itbhofm y*itwier. 1. Ti