Titel: Östgötaposten
Datum: 1907-03-01
<-- Sida 6 -->
-
+    
<-- Sida 6 -->
6 ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD ÖSTGÖTA-PQSTEN N:r 9, Fredagen den 1 Mars 1907. dan en halftimme förflutit, och dok-' torimian sajr på sitt ur. — Nej. livad klockan blifvit myc- ket, sade hon. Jag vet inte hur ]ag ska' hinna gä upp till grosshaiullur Lindkvist igen, för jajr ska' ha främ- mande till middagen. Kainnianadinnans lilla» välmående ansikte blef helt ljust. Hon fann iloktorinnans idé allt för frod för att icke uppmuntras. — Ja, det kanske hlir lite sent att <ra dit upp igen. Det dröjde inte mer iin tvä minuter. förrän de öfvertygat hvarandra och sig själfva om. ätt det var bäst att uppskjuta sina kontorsbesök till en annan dag, hiilst som doktorinnan hört af vaktmästaren, att dot var gan- ska vanligt, att grosshandlaren alls inte kom tillhaka på förmiddagen, se- dan lian ätit en god frukost. I'nder det de gingo gatan framåt, frågade kainmanadinnan, om de fin- ge sällskap ät norr. men doktoiinnan måste till sin stora ledsnad bekänna att hon hade ett ärende åt motsatt hall. och så skilhles de vid hornet med tusen småleenden och tack för godt sällskap. Kainmarrådinnaii gick öf- ver Riddarhustorget mot norr. och doktorinnan vek af nedåt Munkbron för att uträtta sitt ärende. Detta ärende förde henne emeller- tid »inom en kort stund tillbaka till Skeppsbron och uppför trappan till Lindkvist och Rydholms affärslokal. Då hon satte foten på det sista trappsteget drog hon en suck af belå- tenhet, dels öfver att hon ändtligen var uppe igen, och dels öfver sin lyc- kade list att göra sig af med den be- svärliga lilla kamniarrådinnaii. Men hvem får hon se där framme med handen på låset om inte denna samma kära vän. Hur hade hon hunnit dit igen '' Det var ett mirakel. Men så flämtade hon ännu efter språngmarschen. Allt hvad doktoiinnan vunnit med sin välarrangerade list var således, att hon nu var sist i stället för först. Hade hon aldrig förr i sitt lif varit förargad, så var hon det nu. Men det syntes inte pä henne. 4'lfverrasknin- fren och glädjen att träffas pä nytt voro lika stora å ömse sidor. Det val- da märkvärdigt, att de skulle falla på samma idé att vända tillbak;!» igen, och de komino öfverens om. att det var en riktig tur, ty nu fingo de åter hälla hvarandra sällskap, (irosshand- laren hade nämligen kommit, medan de varit borta, och hade redan fått ett bes.ik, så att de ännu en gäng måste slå sig ned i flen mjuka plysehsoffan och fölljufva hvarandras väntetid. Minuterna gingo. långa och odräg- liga, och öfver de båda människovän- liga fruarnas förbindliga anleten fl.ii— go små'skyar af otålighet och dåligt humör. Men ändtligen öppnades dörren till grosshandlarens arbetsrum. Den be- sökande herrn passerade genom rum- met och strax därpå stod grosshand- laren själf på tröskeln. De bägge damerna rusade ögon- blickligen upp pä livar sin sida om ho- nom, och han visste knappt ät hvilket häll lian skulle vända sitt älskvärda ansikte. — Hasta grosshandlaren, jag kom- mer med en bön, sade doktoiinnan. Men kammarrådinnan klappade ho- nom på armen, under det non, trogen artighetens fordringar, bad doktoiin- nan om ursäkt med en smältande blick. • — Tag skulle bara siiga ett enda li- tet ord. sade hon. — Var så god! Var så god, svara- de grosshandlaren än till höger och än till venster. Han visste fortfaran- de inte riktigt, hvart han skulle se. En'smältande blick kunde emeller- tid alls inte af väpna doktorinnan, då hon var stadd i ärenden, som rörde andras väl och ve. — l'rsäkta. inföll hon, beslutenatt gä rakt på sak. Hala en enda fråga. A' den lediga kassörsplatsen besatt? — Ja. Det var som om en bomb slagit ner. Damerna hade samtidigt ryggat till- baka af öfverraskningen. — A' den... utbrast kammarrådin- nan. — lag beklagar, sade grosshand- laren småleende. Hade damerna hvar sin skyddsling? De tillfrågade sago på hvarandra under tysta tankar. Till sist brast kammarrådinnan ut i skratt öfver sin otur. Men doktorinnan suckade ät sin. . — Min protegé var e nstackars fa- miljefar, duglig och sträfsam, som inte vet, hur han ska kunna uppfost- ra sina barn, sade hon så bevekande, som om hon ännu trodde, att det fanns något hopp. — Det var min med. sade kammar- rådinnan. — Och min ined, tillade grosshand- laren. Han liar trillat i femton är bit en knapp lön. med • Det har ide mit de i mei båda I. fr l) nsi el har min rna på en gåii] fi rossl landh irei i b. •tr: ikl tade dem uppi närk samt Da mera a k ä nne r a iil inte hän- dels han f-vis herr Fra ms l mil dé n, trägade K nmm.li -lär; linn an s. B g på doktorin- nan , och dokt orm nan såg P a kammar- tadi iHiai . oc h bäg. »e t- rå sågo på si: Denne tycktes ha mycket roligt för sig själf bakom sitt stora skägg, och när lian skrattat ut, berättade han detn sin törmiddagshistoria. Han kände ocksä till herr Lunden. Från tidigt på morgonen hade han egent- ligen inte hört talas om någonting annat än honom. Man hade talat om honom per telffon och mellan fyra cgoii. Man hade gått tvärs öfver ga- tan till honom bara för att hålla lof- såuger öfver denne herre, och han hade till och med fått honom serverad vid frukostbordet. Det var helt en- kelt omöjligt att stå ut med, och en- dast för att bli af med den förträff- ligen mannen hade.han slutligen lof- vat att taga honom pä sitt kontor. De båda fruarna hade fått mycket stark färg och särdeles lysande ögon. Den lilla människovänliga doktorin- nan såg ut. som om hon haft lust att tala några allvarliga ord med herr Lunden, och kammarrådinnan hade fått en hållning sä styf och stram, som om hon lofvade sig själf att al- drig mera erkänna, att hon gått skolkamrat med hans fru. När gross- handlaren lämnade ordet fritt, togo de genast fatt i det utan utt väuta på hvarandra. och hade herr Lindkvist under dagens lopp hittills endast fått höra talas om herr Lundens förtjän- ster, sä fick han nu veta, att han ock- sagjiade mänskliga brister. Män hade kommit dit för att rekommendera ho- nom, men när den saken visade sig vara öfverflödig, ändrade man helt naturligt ton. Bäst det var, öppnade vaktmästa- ren dörren ,tör att gå fram och hvi- ska liägot till grosshandlaren. Denne studsade, men fattade sig och gaf en order. — Det var det värsta jag varit med om. sade han, då* vaktmästaren läm- nat rummet. Nu kommer han själf med. Men då ska vi också få hämnd. 1 detsamma stod herr Lunden på dörrtröskeln. Hans godmodiga, men af ålder och bekymmer fårade drag uttryckte en viss oro, som stegrades, då han observerade de båda orörliga damerna, som tycktes ha föresatt sig att afhöra hans samtal med gross- handlaren. — Jag förstår, ni kommer för plat- sen, sade denne, af bry tände den ny- komnes- något osammmanhängande fraser. Men, min bäste herre..den ä' redan bortlofvad. Det ryckte till kring herr Lundens mun. och hans ansikte sammandrog sig på ett underligt sätt. -iMnn har hela morgonen legat öfver mig med rekommendationer föl- en person, fortsatte grosshandlaren, så att jag till slut måste ge honom befattningen. Lunden stirrade rätt framför sig. Således för sent! Alltjämt för sent! Han måste gå hem och säga sin stackars energiska lilla hustru, att alla hennes ansträngningar varit för- gäfves. och att de icke längre fingo hoppas på att komma loss ifrån släp och slit och försakelser. Han bugade sig och log ett sorgset och tafatt leende. — Det var ledsamt, alt jag skulle komma för syn t. Men innan han hunnit vrids om lå- set, ropade honom grosshandlaren tillbaka. — Kanske ni ändå skulle vilja ve- ta, hvem det ii', som fått platsen':' Den tilltalade såg litet förvirraijaut. ----Om herr grosshandlaren beha- gar... — \'i själf, herr Lunden. Det dröjde ett ögonblick, innan meningen klarnade för Lunden, men under detta ögon .nick genomgick hans minspel mer lin en snabb skrift- ning. Det var undran, om han hört fel. Det var fruktan för att ha gjort det. Det var ett vaknande hopp om. att det ändå skulle börja ljusna öfver hans fattiga lif. — Jag... ! A' det jag, som fått plat- sen... ? — Ja, herr Lunden, det ii' ni, sade grosshandlaren småleende. Ni har skyndat er så mycket, att ni gått i vägen för er själf. Och nu kan ni läg- ga pä minnet till en annan gång, att man kan komina för sent af ren bråd- ska. Kn skrapa var den första hälsning som bestods det nya biträdet af hans principal, men det såg inte ut, som om herr Lunden bekymrade sig myc- ket om den. Det var en öfverlycklig människa, som stod där inidt på golf- vet, rörande på läpparne under försök att säga någonting och blinkande med ögonen, som om han vore yrva- ken och bländad. Men så hade han ju också tvärt ka- stats ut midt i solskenet. Kammarrådinnans och doktorin- nans miner mildrades allt mer, ju mer de-sågo på honom. Doktorinnan kände icke längre någon lust att ta- la några allvarliga ord med honom, och kammarrådinnan tänkte iute vi- dare på sitt beslut att förneka hans hustru som gammal skolkamrat. Det var så roligt att se en riktigt hjätteglad människa, att de inte kun- de hjälpa, att de måste gå fram ochf skaka hand med honom och till och med hälsa hans fru. att de förläte henne, att det iute var de. som skaf- fat honom platsen. Sjalfmord med dynamit. Till Sm.- P:n skrifves: uvvrkovärden och heiu- mansegaren Augustinus Karlsson, Tranenio, tog sig nyligen af daga genom affyrandet af en dynamitpa- tron i munnen. Karlsson, hvilken eu tid varit dyster och grubblande, ha- de dagen, då detta skedde gått till arbetet jämte en sin son och sin bro- der, men efter en stund lämnat dessa. Plötsligt hörde de ett skott, och då de hunnit fram till stället, funno de fadern svårt massakrerad och med hufvudet skildt från kroppen. Karlsson var en cirka 60 års man, i goda ekonomiska omständigheter samt i orten ansedd och hedrad med många kommunala förtroendeupp- drag. Han efterlämnar hustru och tre vuxna barn. Om odling af socker- betor. En ny. omarbetad och tillökad upp- laga af boken med ofvanstäende titel, förut i fyra upplagor utgifven af den på sockerbetsodlingens område erfar- ne inspektor S. Forsberg å Alnarp, har i dessa dagar utkommit, och är denna femte upplaga utgifven af lek- tor L. Forsberg ä Alnarp. Boklåds- pris MO öre. Af livar och en för vår landthus- hålhiings framåtskridande intresse- rad bör denna bok hälsas välkommen. Den visar oss tydligt och lättfatt- ligt hvilken betydelse sockerbetsod- lingen har icke blott för det egentliga jordbrukets ulan iifven för ladugårds- skötselns 1 runnit gå ende och utveck- ling. Den anvisar den plats, hvarest sockerbetor med hänsyn till klimat, jordmån och läge kan finna sin tref- nad och utbredning, och vägleder på ett förträffligt sätt betodlaren såväl vid jorden bearbetning, gödsling och besåning som ock vid betornas sköt- sel.-upptagning och förvaring. Särskildt intresse har dessutom denna upplaga, därigenom »tt här mera utförligt behandlas sättet för tillgodogörandet af du värdefulla fö* dermedien: betblast, betmassa, soc- kersnitsel och melass, äfvensom den sannerligen viktiga ife&gan om den ra- tionella gödslingen för sockerbetorna med hänsyn till senare årens fältför- sök. Dessutom förekomma anvisnin- gar på lämpliga maskiner och red- skap att användas i sockerbetsodlin- gen.*: tjiinst äfvensom uppgift om hvarest dessa kunna erhållas. Vidare gifver boken- en inblick i de vunna skörderesultaten, betornas för- säljningspris och de villkor, på hvil- ka betodlarna i Skåne för närvarande förbinda* sig att på viss areal odla soc- kerbetor till de därstädes befintliga rå sockerfabrikerna. Slutligen då arbetet grundar sig äf- ven på senare årens rika erfarenhet inom denna odlingsgren. bör det blif- va till en god ledning och hjälp för alla dem. som med intresse vilja följa sockerbetsodlingens utveckling. Linköping i februari 1II0T. C. A. S. På jakt efter en äkta man. För en tid sedan skime en dam vid namn Julia WeetsLer i Melbourne gifta sig. . Några timmar före vigseln fick hon emellertid veta. att brudgummen skamli- gen öfvergifvit henne och schappat sin vag, men som hon tyckes vara skapad af litet starkare stoff än damer i allmänhet, öfverlämnade hon sig ingalunda ät sorg och förtvinan, utan begaf sig genast ut på upptäcktsfärd efter den försvunne. Hon följde den trolöse i spåren från Australien till Amerika och fann honom till slut i den lilla staden Allentown i Pennsylvanien, diir hon på stående fot tvang honom att gifta sig med henne. En ung banktjänsteman i London, som hade förlofvat sig med en förmögen äldre dam, rymde på själfva bröllopsaftonen till Paris och, sedan han fått reda på att hon upptäckt hans spår, därifrån till Italien, hvarest han shig sig ned i Nea- pcl. Olyckan ville emellertid att han där blef beitulen på alla pengar han hade med sig, och då hans brud upptäckte ho- nom i ett ganska ynkligt tillstånd i ett hotell af lägsta rang, måste han gifva sig på nåd-och onåd och iinna sig i det ound- vikliga. F.tt högtidsklädt brudpar infann sig en dag på rådhuset i den franska staden Issondon. Efter att ha uppläst vigsel- formuläret ställda borgmästaren först till mannen frågan om han ville taga den närvarande bruden till «in äkta maka» Till allmän häpnad svarade brudgum- men efter ett ögonblicks eftersinnande : — Nej. Mitt första äktenskap var ej af den art, att jag vågar ingå ett nytt. — Men det borde ni väl ha varit på det klara med innan ni kom hit, utbrast borgmästaren. Ni måtte väl veta, hvad ni vill! Brudgummen tvekade ett par minutei innan han med anmärkningen att det ej var för sent att godtgöra en dumhet läm- nade rummet efterföljd af hela bröllops- skaran med bruden i spetsen. Den vilda jakten drog gata upp och gata ned, och öfverallt stannade fo'k och skrattade. Till slut, när brudgummen tappade an dan, infångades han af bruden, som så allvarligt förehöll honom hans beteende, att han följde henne tillbaka till rådhu set, där den afbrutna ceremonien full bordades. En liknande händelse tilldrog sig för några år sedan i Manchester. Bröllops- gästerna hade redan samlats i kyrkan, då brudgummen, hvars mod tydligen ej tål- de offentlig pröfning, plötsligt sprang sin väg och tog sin tillflykt till en i när- heten befintlig utskänkningslokal. Bru- den och brudtärnorna följde honom lik- väl hack i häl. Under kroggästernas stora munterhet blef han tagen i kragen och inom några minuter förvandlad till äkta man. För tre år ."edan for ett ungt par af ar- betsklassen åtföljdt af sina vänner till en kyrka i norra London for att där låta väl- signa sitt förbund. 1'nder vägen föllo några stickord, som retade brudgummen i så hög grad, att han förklarade, att han ej mer hade lust att gifta sig. Han sprang ur vagnen och tog till flykten. Bruden hoppade äfven ur och satte efter honom. Kapplöpningen var kort men spännande. Utgången hade kanske va- ri! litet oviss, om ej gatutrafikanterna, i tanke att det var fråga om en tjuf. hade tagit fast den ungie mannen och utlevere- rat honom åt hans sköna föi följarinna. Ännu mer förtvinad var en ung fransk köpmans flykt frän sin utvalda. Bröllo- pet skulle stå i Rouen, men i sista ögon- blicket innan det viktiga steget var ta- ger slet han sig lös från sin tillkomman- des arm och sprang därifrån. Bröllops- skaran med bruden i spetsen förföljde honom genom stadens gator och slutligen stod man invid Seinefloden. När den un- ge mannen såg att ingen annan utväg fanns, kastade han sig i vattnet. De an- dra stannade på stranden, men bruden, som var god simmerska, kastade sig utan betänkande i floden. Brudgummen, hvars simkonst var hennes betydligt un- derlägsen, var på väg att gå till botten, då brudens starka arm tog fast honom och drog honom i land. Strax därefter bar det af till kyrkan, och bruden kunde i ordets sanna betydelse säga, att hon "fiskat" sig en man. ......— in i m\wmmmmmmmmmm Samla tall- och grankottar! Insamling af såväl tall- som grankottar sker antingen från stående träd, då kot- tarne nedtagas med händerna eller ännu bättre med en krökt skarp knif, som blif- vit fästad vid ett långt skaft, eller från nedhuggna träd, bäst från Jan. till april för tallkottar och från jan. till mars tör grankottar. Den frödugliga tallkotten sitter vid si- sta årsskottets bas. Den frödugliga grankotten sitter i spet- sen af sista årsskottet. A marken liggande kottar åro alltid odugliga. mmmmmmmmmmmmmmmmm Anekdoter om Nikolaus I. Hur mycket den nuvarande tsaren än skiljer sig från sin store namne, Nikolaus I, ifråga om karaktär och viljestyrka, så voro dock förhållandena inom det ryska samhället i det stora hela detsamma då som nu, och den till ordstäf vordna korruptionen kunde lika litet stäfjas at den järnhårde imperatorn för femtio år sedan som af hans svage ättling. Under ett af sina många besök vid Berlinhofvet hade Nikolaus I beställt flera taflor af hofmålaren Franz Kriiger och befallde, at$ man till tecken af hans synnerliga bevågenhet skulle öfverlämna till konst- nären ett dyrbart ur, som han själf valt ut. Naturligtvis begagnade Kriiger för- sta bästa tillfälle att framföra sitt vörd- nadsfulla tack till den höge gifvaren. Denne svarade nådigt, att Tian var glad, att uret fallit konstnären i smaken och tillade sedan plötsligt, gripen af vissa aningar, att han gärna skulle vilja titta på presenten. Kroger framlämnade bu- gande ett ytterst lartligt ur. — Det där är into samma klocka, som ni fått af mig, utbrast tsaren vredgad. -- Jo visst, cri majestät, hur skulle jag våga..., svarade Kriiger lugnt. — Och den där struntsaken skulle vara en present från mig ! Gif hit, så skall jag låta undersöka saken. Dot talades mycket om episoden i fråga, och bland annat kom den också i prin- sens af Preussen, sedermera kejsar Wil- helm, öron. Vid en hoffest någon tid därefter gick den sistnämnde fram till Kriiger och frågade honom : — Nåå, min vän, har ni fått ett annat ur af tsaren ? — Ja, ers majestät, här är det — och målaren tog fram en ännu uslare klocka än den förra. — Det g*år verkligen för långt... får jag låna uret, så skall jag själf visa tsaren let. Hvilken oförskämdhet! Och hvad sade Nikolaus l Han ryckte på axlarna: — Jag kan ingenting göra åt det!... Nikolaus brukade ofta promenera en- sam genom Peiersburgs gator, klädd i en vanlig officerskappa. En gång hade lian ^ått vilse i. en af förstäderna och måste .a, en droska för att komma hem igen. Sar han skulle betala upptäckte han att han tappat sin börs. — Vänta ett ögonblick, min lilla dufva, sade han till kusken, så skall jag hämta pengar i Vinterpalatset. — Ähnej, min gubbe, blef svaret, det knepet känner jag till! Jag har förut kört för officerare, som sagt på samma rätt, men sedan ha de helt enkelt gått ut genom en annan port och aldrig låtit mig se skymten af pengarna. Det är bäst Iu lämnar mig din kappa så länge som säkerhet. Och tsaren, alla ryssars själfhärskare, lämnade beskedligt ifrån sig sin kappa, ty han visste att kusken talat sanning. Skilda länder. 30 millioner till Pasteurinstltutet. Vid öppnandet i tisdags af bankiren Osiris testamente bekräftades det att han till Pnsteurinstitutet donerat om- kring -'10 millioner kr. Rysk slafhandel. Värre än någon- sin rasar himgernöden i Kvssland ich alldeles särskildt bland den tata- riska befolkningen i guverneineutet Kasan. De tatariska bönderna sälja nu sina egna döttrar för att rädda sig från att svälta ihjäl. I byn Dansjevo såldes en 19-årig flicka för hundra rubel och vid stationen Burnasjevo egde en formlig auktion rum. vid hvilken 20-åriga flickor såldes för G0 till 70 rubel. Flickorna köpas af turkmener, som föra dem till Kauka- sus, där do hoppas göra goda affärer med dem. Engelska armén inför underhuset. I underhuset framlade i mån- dags krigsministern Haldane krigs- departenjentets budget. Han re- dogjorde utförligt för förslaget till omorganisation af armén, hvilket gar ut på stridskrafternas delning i en fältarmé och en territorial- och eller hemaimé. Den reguliära fältarmén skulle bli öfver 160,000 man stark. Territoiialainiéii skulle besätta fäst- ningarna och tillhakaslå eventuella hendtliga infall. Den reguliära fält- armén skulle bli en fast organisation, oberoende af milisen, medan territo- rialarmén skulle bli så stark att folket ej behöfde frukta något egentligt in- fall. fttautsUsU, Lördagen den 2 Mars Väderstad, kommunalrummet, kl. 10 f. m. ordinarie sammanträde med Väderstads andelsmejeri i< rening. Skeninge, stadshotellet, kl. 1 e. m auktion a stugu- och ladugårdsbyggnader. Vreta Klofter, Sandbacken under Tyttorp, kl. 2 e. m. lösöreauktion. Söndagen den 8 Härs. Linköping, Arbetareföreningens lokal, kl. 6 c. m. årsmöte med Arbetarnes handels- förening. Måndagen den i Mars. Linköping, auktionskammaren, kl. 10 L ra. lösöreauktion. Linköping, slottet liksom i Vesterlösa soc- kenstuga, kl. 1 e. m. arrendeauktion. Hof, Säby. lösöreauktionen inståtles. Kaga, St. Gillberga, kl. 10 f. m. lösöre- auktion. Kimstad, Hulta, kl. 10 f. m. lösöreauktion. Krigsberg, Kvarn, kl. 10 t. m. lösöreauktion. Hästholmen, järnvägshotellet, kl. 10 f. m. ordinarie bolagsstämma med aktieegarne i Hästholmens hamn- och magasins- aktiebolag Ringarum, Sverkersholm, kl. 10 f. m. lösöre- auktion. Sund, Österbymo gästgifvaregärd. kl. 10 f. m. undervisningskurs för små brukare. Klockrike, 'kommunalrummet, kl. 11,»o f. m. ordinarie sammanträde med hulviidmän- nen i Klockrike och Brunneby socknars sparbank. Motala, Kveborg, kl. 12 midd. lösöreauktion. Krigsberg, Eveborg, kl. 12 midd. lösöre- auktion. Flisby, Applarp, en mil från Eksjö, kl. 12 midd. tästighetsauktion. Vestra Harg. Humplyckan å Boo egor, kl. 1 e. m. lösöreauktion. Gistad, Harstad, kl. 1 e. m. lösöreauktion. Mjölby^ Löten under Hultcrstad, kl. 1 e. m lösöreauktion. Östra Eneby, Taborsberg, kl. 1 e. m. lösöre- auktion. Vestra Ny, Kyggstens kyrkoherdeboställe, kl. 2 e. m. arrendeauktion. Normlösa, S a Skonberga Södergård, kl. 2 e. m lösöreauktion. Ttataren dea 6 Mars. Askeby, Ujeby, kl. 10 f. ni. lösöreauktion. Krigsberg, Kvarn, kl. 10 f.m. lösöreauktion Nykil, Vallsnäs, kl. 10 f. m. lösöreauktion t adstena. Hagalund, kl. 10 i. m. lösöreauk- tion. Sund, Österbymo gästgifvaregärd, kl. 10 f. m. undervisningskurs för småbrukare. Kisa, Kastorp. kl. 12 midd. lösöreauktion. Hägerstad. Boda. kl. 1 e. m. lösöreauktion. Ljung, Stora Gunnarstorp, kl. le.m.lösöre- auktion. Gammalkil, Krårgestad Lillgård, kl. 1 e. m. lösöreauktion. Borg, Hägn å Klinga egor, kl. 1 e. m. lös- öreauktion. Svanshals, Valla Krongärd, kl. 1 e. m. lös- .. öreauktion. Östra Harg, Norra Hult, kl. 1 e. m. lösöre- auktion. Bobergs häradsallmänning, Rödkrok, kL 2 e. in. vedauktion. Yallerstad, Hassla grenadiertorp. kl. 3 e. m lösöreauktion. Ontdagen den 0 Mars Sljärnorp, Bonnorp, kl. 10 f. m. lösöreauk- tion. Styrestad, Styrestads by, kl. 10 t m. lösöre- auktion. Sund, Österbymo gästgifvaregärd. kl. 10 f m. undervisningskurs för småbrukare, tyrestad, Gräsnäs, Td. 10 f. m arrende- auktion. Jonsberg, Sahlsbäck, kl. 10 f. m lösö e- auktion. Hellestad, Jägestorp, kl. 11 f. m. lösöreauk- tion. Kisa, prästgården, kl. 12 midd. lösöreauktion. Skeda, Smacka, kl. 1 e. m. lösöreauktion. Hägerstad, Anestad, kl. 1 e. m. lösöreauktion. Kärna, Solbacka, kl. 2 e m. lösöreauktion. Gammalkil, LiU» Broby, kl. 2 e. m. lösöre- auktion. Torsdagen den 7 Mars Nässjö, vid järnvägsstationen, gödboskaps utställning. Mogata. Olofstorp. kl. 10 f. m. lösöreauktion. Skeda, Hökhult, kl. 10 f. m. lösöreauktion. Klockrike, Ruda, kl. 10 f. m. lösöreauktion. Vadstena, Hagalund, kl. 10 i. m. lösöre- auktion. Ask, Alma, kl. 11 f. m lösöreauktion. Vestra Eneby, Grefverum, kl. Il £ m. lös- öreauktion. Motala, tingshuset, kl. 11 f. in. borgenärs- sammanträde i arrendatorn G. E. An- derssons i Holm konkurs. O Eneby, Rist, kl. 11 f. m. lösöreauktion. Skeda, Erstorpet, kl. 12 midd. lösöreauktion. Vårdnäs. Sätra, kl. 12 midd. lösöreauktion. Gammalkil, Pimm, kl. 12 midd. lösöreauk- tion. Vesterlösa, Ofre Mellangärden, kl. 1 e. m lösöreauktion. Bankekind, B.järstad Backgård, kl. 1 e. m. lösöreauktion. Sfjernorp, Bjäsäter, kl. 1 e. m. lösöreauktion. Vestra Husby, Minsjö, kl. 1 e. m. lösöre- ' auktion. Högby, Blextorp Södergärd, kl. 1 e. m. lös- öreauktion. Rinna, Ljungstorp, kl. 2 e. m. lösöreauktion. Fredagen den S Mars Linköping, Stora hotellet, kl. 12 midd. 'ordi- narie bolagsstämma med ångfartygs- aktiebolaget Esaias Tegnér. Vadstena. Hagalund, kl. 10 f. m. lösöre- auktion. Skeda. Mörby, kl. 10 f. m. lösöreauktion. Krukshult, Fagerhult, en mil från Hjältevads järnvägsstation, kl. 10 f. m. .ösöreauktion. Högby, Axstads \ ägagård, kl. KJ f. m. lös- öreauktion. » Osira Ryd, Syttorp, kl. 10 C ni. lösöreauktion. Klockrike, Ruda, kl. 10 f. in. lösöreauktion. Nykil. Boarp, kl. 10 f. m. lösöreauktion. Käga, Allguvid, kl. 10 f. m. lösöreauktion. Kvillinge fijörnviken, kl. 11 f. m. lösöre- auktion Normlösa, Hycklingen å St. Skonberga, kl. 12 midd. lösöreauktion. Törnevalla, ITlälfva, kl. 12 midd. lösöre- auktion. Vist, Björksäter, kl. 12 midd. lösöreauktion. Risinge Ingelstad, kl. 12 midd. lösöreauktion. Värdnäs, Melskog, kl. 12 midd. lösöreauk- tion. Svanshals, Vestergården, kl. 1 e. m. lösoic- auktion. I.önsås. Hamra. kl. 1 e. ni lösöreauktion. Vestra Eneby, Grefverum, kl. 1 e.m. lösöre- auktion Ljung, Vagerstads Brunngard. kl. 2 e. m. lösöreauktion. Landeryd, skolhuset vid kyrkan, kl. 2 e. m. undervisningskurs för småbrukare. Lördagen den 9 Mars Kaga, Allguvid, kl. 10 f. m. lösöreauktion. Vreta Kloster. Tyttorp, kl. 10 f. m. lösöre- auktion. Kvillinge, Björnviken, kl. 11 f. m. lösöre- auktion Bankekind. Ttittory, kl. 12 midd. lösöreauk- tion. Kystad, Trösta, kl. 1 e, m. lösöreauktion. Nykil, Sörkind, kl. 1 e. m. lösöreauktion. Värna, Långkärr under Herrsäter, kl. 1 e. m. lösöreauktion. Styrestad, Berga. kl. 1 e. m. lösöreauktion. Skeda, Hacklösa, kl. 1 e. m. lösöreauktion. Kimstad, Löten under Norsholm, kl. 2 e. m. lfiäöreauktioo. Tjärstad, Törnvik, kl. 1 e. m. lösöreauktion. Gammalkil, Björkhalt. kl 1 e. m. lösöre- auktion. ■ Landeryd, skolhuset vid kyrkan, kl. 2 e. m. undervisningskurs för småbrukare. Handeisundorråttel$§r. Torgpriser t Ltnk6pl*s. Den 27 februari. . Hvete kronor 14: 75, Råg 12: 50 å 13 kr., Arter 13 kronor, Korn 13 kr., Blandsäd kr. 10: 25 och Hafre 10 kronor pr 100 kilogr., Potatis kronor 2: 75 pr hektot.; Kött 75 öre, Fårkött I färskt) kr. 1 ä 1:05, Fårkött (sal- tadt) kr. 1:20, Fläsk (färskt) 90 ä <Jä öre. Fläsk (saltad t) kr. 1: 20, Talg 60 öre, Is ter 90 öre, Ost (sötmjölks-) kr. 1: 30, Ost (skum- mjölks-) 40 öre, Smör kr. 1: 70 å 1: S0, allt gr kilogr. Agg kronor 1:40 ä 1: 60 pr tjog. [ö 5 ,i 6 öre pr kg. Torgpriser I NmrkBplac. Den 23 febr. Torg- och hamnprisen i dag hafva varit: Hvete kr. H ä 14: 50, Råg kr. 12: 7jä 13: 25, Korn kr. 13 å 13: 50, Hafre kr. 10: - ä 10:50, Ärter (gula) 13 4 14 kr. och Ärter (gröna) 14 ä 15 kr.' pr 100 kilogram. Ägg 1: 60 ä 1:60 pr tjog; Smör kr. 1:75 aiFlO, Ost (tryck- och sötmjölks-) kr. 1: 20 å 1: 50, Ost (skummjölks-) 30 å 40 öre, Fläsk (saltadt) kr. 1: 40, Fläsk (färskt) kr. 1: 40 ä 1: 50, Oxkött (färskt) kr. 1 ä 1:20, Fårkött (saltadt) kr. 1: 20, Fårkött (färskt) kr. 1: 90 ä 1: 50, Kalf- kött kr. 1: lö å 1: 20, Renstekar kr. 1:15. allt pr kg., Harar 1: 75 ä 2 kr. och Höns kronor l:25Tl 1:50 pr styck. TrädgardsalSter: Röd- betor och Morötter 25 öre pr 5-liter. Potatis 5 kronor pr tunna, Blomkål 25 K 40 öre oeh Hvitkål 20 å 25 öre pr hufvud, Syltlök 50 å 75 öre och Rödlök 30 öre pr kilogr./ Äpplen 80 öre ä kr. 1: 25 pr 5-liter, Gurkor (salta) 35 öre oeh Surkål 25 öre pr liter, Rabarber kr. 1: 25 pr kg. Fisk: Gäddor kr. 1 ä 1: 10. Abborrar 40 i 70 öre, Mört 15 ä 20 öre, Rödspottor 70 öre. Flundror 70 öre, Ål 1: 75 k 2 kr., Lake 90 öre, Gös kr. 1: 25, Torsk BO öre, Strömming 20 öre, allt pr kg. Barrved •/„ 17 ä 18 kr. och Björkved, *,„ 2o ä 22 kr. pr famn. Hö: 50 ä 55 öre pr &'i%kg. Torgprlaer 1 Mf aUfcy. Den 26 februari. Hvete kr. 14 ä 14: 50, Råg 12: 50 a 13 kr., Arter 12 å 14 kronor, Korn kr. J3 ä 13: 50, Blandsäd kr. 11 i. 11: 50 och Hafro kr. 10 ä 10: 50 pr 100 kg.; Potatis 4:50 a 5 kr. pr t:a. Nötkött 80 öre å 1 kr., Kallkött 35 ä kO öre, Fårkött (färskt) 1 kr_ Fårkött (saltadt) kr. 1: 20, Fläsk (färskt) 93 öre, Fläsk (saltadt) kr. 1: 25 ä 1: 30, Talg 60 öre, Ister kr. 1: 20, Ost (sötmjölks-) kr. I: 20 å 1: 50, Ost (skum- mjölks-) 35 öre, Smör kr. 2 ä 2; 10. allt pr kg. Ägg kr. 1:35 å 1: 40 pr tjog. Fisk: Red- spottor 80 öre, Strömming 35 öre. Lake 80 öre, Gös kr. 1:80, Röding kr. 1:60, Torsk 50 öre och Gäddor kr. 1: 25 pr kilogr. i......M mi ■ wmmmmmmfmmmmmmmmmm ',^i"jOMfcä har törtrt varit 4LP AJTi priset för böcker af det omfång som i Fröléta» Bakakrtt NU erbjudes för endast 50 öre. Driftiga personer antagas 'som ombud för Fröléens Bokskatt öfver allt, på fabriker, kontor och i affärer etc. mot hög provision. Begär genast utförligt prospekt och återtörsUjarevillkor. som san- das gratis och portotritt. Fröléen 6- Comp., Stockholm 1. ■■■:'- ' - (17) AukHoner. ^Kungörelse. Genom auktion, som förrättas vid Jäges- torp i Hällestads socken Onsdagen den 6 nästa Mars med början */ Il t. m,, försäljas husgerådssaker och möbler, \ 1 järnspisel, 2 separatorer, allehanda kör- och åkerbruksredskap, 1 fjädervagn, 2 slåtter- maskiner med skördeapparat, l h&sträfsa, 2 fjäderhafvar, 1 tröskverk, stång- och verkselar, smedjeredskap. Kraaiur: 3 hästar, 1 föl, 16. st. goda mjölk- kor, hraraf flera kalffärdiga, 4 tju- rar, 1 kviga, 1 par dragstora stutar, tlera st. får, 1 dräktig sugga. Ett parti ved, björkvirke, trinne och stafver m m Godkände inropare erhålla 3 månaders anstånd med betalningen, andra betala vid anfordran. Frftntorp den 25 Februari 19 J7. (2994) P. Q. Petersson. ^"atmmmmmmmmmmmmmmm Diver$e. Jönköpings Tjänstebyrå rekommenderas — bäst och billigast. Största i riket. Grundad 188ö. Bif. ftorto _______________________________(4) TridgårdseleYer. Dm 1 eller 24 April finnes plats lacig för tvänne trädgårdselver vid Bjerka Säby Trädgårdar. Endast elever med föregående praktik och de bästa vitsord, torde inlämna an- sökan till gårdskontorer, adr. Bjerka. (13) I f f