Titel: Östgötaposten
Datum: 1907-06-14
<-- Sida 2 -->
-
+    
<-- Sida 2 -->
ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD Ö8TGÖTA-POSTEN N:r 24, Fredagen den 14 Juni 1907. Hvar köper Ni Ksutichuktttmptorn»? Fr&n John Fröberg, Finspång, natur- ligtvis 1 (6j Den nyfödde prinsen. Den nye tel- ningen på Bernadotteska stammen, hvilken kommit till världen, är den 13 prins, som födts efter dynastiens ankomst till Sverige. Vi trånräkna nämligen prins Bernadottes söner, livilka ju ej bära prinstiteln och ej äro arfsberättigade till tronen, utau få nöja sig med att vara grefvar af Wisborg. Räkna vi dem med äfven- som prinsessorna i skilda generatio- ner, nämligen prinsessan Eugenie, prinsessan Lovis:;. numera drottning af Danmark, samt hertig (Jarls och prins Bernadottes döttrar, finna vi, att Karl Tonans och Oscar I :s ättlin- gar nått tjugutalet. Särskildt an- märkningsvärdt är det jämförelsevis stora antalet manliga ättlingar, af intresse är också att Oscar II, stor- hertigen af Baden och kejsaren af Österrike f. n. äro de enda af Europas suveräner, som upplefvat glädjen att se barnbarns bara födas. Den öster- rikiske kejsaren är nämligen mormors far till två små furstar af Windisck- Grätz. och konung Oscar och storher- tig Fredrik äro förenade som farfars far och farmors far om hertigen af Vesterbotten och den nyss anlände hertigen af Epland. I afseende på lille prinsens namn må antecknas, att valet af Oscar Fre- drik får anses betingadt af hänsynen till familjebruk och artighet mot för- fäder och fränder. medan det af Sig- vard uppenbarligen gjorts för att an- gifva eller betona den nyföddes ställ- ning och karaktär som en äkta nor- disk prins. Namnet är nämligen forn- nordiskt — bildadt af sigr = seger och värd eller vardr = vård, värn — samt analogt med det forntyska och fornnordiska Sigurd. Det har burits af konungar och mäktiga jarlar under den gran forntiden och förekommer i den nutida almanackan den 25 febr. Värdigheten hertig af Upland har förut som bekant burits af konung Oscars näst äldste broder, den rikt be- gåfvade, redan år 1852 aflidne prins Gustaf. Tornbyfrågan. Linköpings drätsel- kammare har som bekant med Öster- götlands sockerfabriks styrelse fört underhandlingar om inköp dels af ett större inom och utom stadsplanen be- läget område af Tornny egendom på något öfver 60 har, dels af ett huf- vudsakligen inom stadsplanen beläget mindre område på något mer än 17 har. Resultatet af underhandlingar- ne blef, att kammaren föreslog sta- den att inköpa sistnämnda område för ett pris af 130,269 kr. 20 öre jämte 6 proc. årlig ränta på 121,520 kr. från den 14 sistlidne mars, tills be- talning sker, för hvilket pris bolaget förklarat sig villigt att försälja mar- ken. Stadsfullmäktiges beredningsut- skott har afstyrkt det föreslagna in- köpet och i stället hemställt, att fullmäktige måtte bemyndiga drät- selkammaren att af bolaget inköpa det 60 har omfattande större området för ett pris af högst 150.000 kr. märkligt såsom ett af de äldsta min- nesmärken af mänsklig verksamhet ej blott i dessa trakter, utan i hela Nor- den. I Till kontrollör och traflkasslstent vid Vikbolandsbanan har utnämnts stationsmästaren Henrik Nyström. Svårare ångbåtsmissöde å Vättern. Då ångf. Skärgården efter att i mån- dags afton ha återkommit till Motala från sin tur till Karlsborg skulle göra en extra resa till Eskebäck strax söder om Medevi för att hämta ett par timmerflottar till Bispmotala ångsåg, råkade den i de trånga och oprickade farvattnen vid Kafvelbäcksviken ut fö;- missödet att grundstöta. Båten gick vid tillfället endast med half ma- skin, och kaptenen stod med handen på maskintelegrafen, just betänkt på att ytterligare sakta farten, då ånga- rens styrbordssida rände mot en sten med påföljd, att plåten bucklades, band kröktes och nitnaglar lossnade. Vattnet började därvid inströmma i lastrummet. Sedan båten kommit loss,stötte den ånyo j':i (»rund vid Kafvelbäcks bryg- ga. Inaiest barlasten lossades. Efter en natts ansträngande arbete med tät- ning, kunde ångaren med egen ma- skin afgå till Motala verkstad,där den i tisdags morse intogs för reparation. Möjligen torde "Skärgården" på lör- dag åter kunna upptaga sina turer å limen Motala—Karlsborg. Det har emellertid lyckats rederiet att under tiden förhyra ångfartyget "Svedudden", så att den nu lifliga trafiken ej behöfver afbrytas för mera än en dag, meddelar "Östg.". Ett Skott i hufvudet. Vid 4-tiden i söndags e. ni. befunno sig två söner till fanjunkaren E. Lagerqvist, Sig- neshäll vid Eksjö, nämligen 14-årige Sture och Folke, i en därintill belä gen hage. Då de från skogen hörd skrän och skrål vände sig den yngre gossen om för att se. hvem det här- ledde sig från. I samma ögonblick aflossades från det håll, där skränet hördes, ett skott, som träffade honom midt i hufvudet hvarifrån blodet ym- nigt strömmade. Den äldre brodern förband honom så godt sig göra lät, hvarefter Sture själf kunde begifva sig till hemmet, ehuru han vid framkomsten var så utmattad att han sjönk ner på golf vet. Utan att underrätta sina föräldrar om det skedda gingo pojkarne upp på sitt rum, där Sture senare på kvällen förlorade sansen. Föräldrarne fingo nu först vetskap om olyckan och på morgonen efterskickades läkare, som beordrade gossens intagande å lasa- rettet, där han nu vårdas. Någon fara för gossens lif torde för närvarande icke föreligga, skrifver Eksjö-T. och tillfogar: Händelsen fäster ånyo uppmärk samheten å det oförsvarliga faktum att pojkar ofta äro försedda med ett eller annat skjutvapen, hvilkets an- vändande betraktas som ett stort nö- je. Risken för andra personer, för djur och äfven ungdomen själf ärj emellertid än större, såsom många och olycksdigra exnmpel utvisa. De ständigt återkommande påpekningar- ne i pressen synas tjäna litet till. städes i Eksjöorten och före sitt inta- g.inde ä arbetshuset tjänat som apo- teksdräng, berättar Eksjö-T. Järnvägsmissöde. Dä det tåg. som på Mellersta Östergötlands jft-nväg afgår från Linköping kl. 8,45 f. ni., i går körde in på Fogelsta station, välte den sista af de 7 vagnarne. En äldre man af passagerarne skadades mycket lindrigt i ansiktet af en glas- skärfva, men de öfriga sluppo undan med blotta förskräckelsen. Vagnen, som endast föga ramponerats, lyftes snart upp på spåret igen och fördes senare till Linköping. Orsaken till missödet var. att en vexel af någon anledning — möjligen de senaste (lagarnes värme — ej slöt tätt ihop, hvarför hjulen gingo mel- lan tungan och rälsen. 1 Ur bevillningsberednihgens för Mjölby protokoll meddela vi följande uppgifter: Summan af uppskattad inkomst af kapital eller arbete uppgår för hela kommunen till 1,089,402 kr. mot kr. 990,837 kr. föregående år. Det be- villningsfria åtdraget utgör 316,350 kr., h va dan den beskattningsbara in- komsten belöper sig till 773,052 kr. Den enligt inkomstskatteförordnin- gen beskattningsbara inkomsten upp- går till 551,300 kr. Socknens jordbruksfastighet är taxerad till 1.531,300 kr. och annan fastighet till 3.381,100 kr. På grund af att åtskilliga större af- färs- och industriföretag under det gångna året uppvisat en betydande minskning i rörelsens vinstbelopp ha- de man anledning frukta, att fyrk- talssumman denna gång konime att sänkas. Lyckligtvis blir ej så förhål- landet utan i stället fås äfven i år en vacker ökning. Efter bevillningsbe- redningens förslag kommer nämligen fyrktalet att ökas med omkring 6,400 fyrkar utöfver förra årets förslag och för hela kommunen komma att uppgå till cirka 103,400. hvaraf på munici- palsamhället i rundt tal 86,300 fyrkar. Ett intressant fynd har man gjort vid grundgräfningarne för det nya rådhuset i Norrköping. Där ha näm- ligen förutom fiskskelett upptäckts skelettet af ett större djur samt re- sterna af en hurpun. Djuret har af professor Einar Lönnberg be- stämts vara en sälart och fyndet här- rör, såsom frågar af snäckfynd i sam- ma lerlager, från Litorinatiden. Under den tiden sköljde "Litorina- hafvet" Sveriges kuster och sitt namn fick det däraf, att ett par snäckor, hvilkas latinska familjenamn är Lito- rina, då trifdes ända upp i Botten- hafvet. Nu göra de det ej längre, ty den nuvarande Östersjön är mindre salt än Litorina-hafvet var. Det se- nare var därjämte större, ty det sven- ska landet låg då mycket lägre än nu och de lägre delarne af Östergötland voro öfversvärumade af hafvet. Redan pä denna tid hade emellertid såsom Norrköpingsfyndet utvisar, vå- ra förfäder varit verksamma i dessa trakter och med sina harpuner af ben sökte de (bida sälhundarne, som döko upp ur Litorinahafvet. Fynd, som anträffats på andra stäl- len, hafva visserligen framkallat en förmodan, att människan börjat taga Sverige i besittning under den bortom Litorina-tiden liggande period, som efter en sötvattenssnäcka kallats an- cylustiden. Dock tyckas dessa förmo- danden ännu ej vara absolut be- styrkta. Att Norrköpings-fyndet är märk- ligt, har för öfrigt bekräftats af en preliminär undersökning, af hvilken att harpunspetsen . som kan förläggas .000 ar före Kristi petsen från Norrkö- än kjökkenmöddin- tyekes framgå, härrör från en tid till åtminstone 4 födelse, och ping är ä garne. Dessa sistnämnda, som kufvudsak- ligen, om ej uteslutande, anträffats i Danmark, utgöras väsentligen af kvarlefvor från maltider kring eld- staden, intagna af människor under den äldre stenåldern. Äldre furemål än kjnkkenmnddingarnas hafva nog anträffats i Norden, men vi äro, sä- ger Norrk. Tidn.. mycket ovissa om, huruvida c\i sådant kulturföremål som en harpunspets ända är, anträf- fats från nämnda tid sä långt i norr och iister som Norrköpings-fyndet. Skulle vi. tillägger tidningen, misstaga oss i vår förmodan, att Norrköpingsfyndet ur denna syn- punkt är unikt, så är det i alla fall Mjölby—Hästholmen. I den blif- vande järnvägen Mjölby—Hästhol- men har Röks kommunalstämma på fredagen beslutit teckna 30,000 kr. Minoriteten röstade för afslag. — A kommun al stäm in a med Yest- ra Tollstads socken bifölls järnvägs- kommitténs hemställan om teckning af 10.000 kr. i samma järnväg. Då härefter återstående kommunal- teckniimar torde vara att med visshet påräkna, synes det betydelsefulla fö' retagi t nu kunna anses bragt i hamn En guldbröllopsfest i Biebrich. Ge- nom storhertigens af Luxemburg till- mötesgående kunde de till ett 80-tal uppgående svenska kurgästerna i Weishaden fira kungaparets guldbröl- lop på slottet Biebrich, där hertigen och hertiginnan af Östergötland vig- des 1857. Svenskarne samlades kl. 3 e. m. i slottets rotunda, där för- friskningar bjödos. Guldbröllopspa- rets skål utbragtes af f. d. landshöf- ding Nordenfalk. hvarpå följde ett fyrfaldigt hurra, "sådant som endast svenska strupar kunna åstadkomma", skrifver "Wiesbadener Zeit.". Ett hyllningstelegram, undertecknadt af alla de närvarande, afsändes till Stockholm. Festdeltagarne besågo därefter det kapell, där vigseln 1857 egde rum, hvarpå hela sällskapet fotografera- des. Det var första gången efter 1857. som slottets rotunda användes tet feständamål. Bortdömda grindar. Etter förslag af vederbörande kronolänsman hai länsstyrelsen föreskrifvit, att 14 st. grindar inom Ydre härads norr» länsmansidstrikt skola borttagas. Den 7 P. P. W. om tungotalandet. I ett resebref från P. P. W. yttrar han föl- jande om tungomålstalandet: Hvad som ännu mindre kunnat glädja mig har varit de företeelser af tungotalande som låtit så mycket tala om sig. När jag läst om huru i ett bönhus — jag tror det var i Sköfde — en man eller kvinna stod upp och talade med tungor, 5 predikanter hör- de det, ingen förstod hvad det var, men alla voro öfvertygade om att det var ett verkligt språk —- kanske "arä- meiska", såsom nian trodde på ett an- nat ställe — då har jag frågat för mig själf: "Gode Gud, när skola våra tro- ende bli nyktra ? När skola de lära och minnas någonting från föregåen- de upprepade erfarenheter?" Dock — Gud skall väl sköta sin församling, så att skadan ej blir allt för stor. Det har skett många gånger förr. Skolhusbyggnaden i Brunneby. Till t». C. skrifves: Till entreprenör för uppförande af beslutadt skolhus med erforderliga uthus å Klakfors ut' jord vid Borensberg har å kyrkostäin man den 3 dennes antagits byggmä' staren A. Hultgren i Linköping, hvil- kens anbud slutade å 15,900 kr. Hr H. har förut uppfört bl. a. Klockrike prydliga andelsmejeri, hvilket all- mänt erkännes som ett förstklassigt arbete. Drunknad i Stångån. En djupt sorglig olyckshändelse inträffade härstä- des i torsdags c. m. Trenne gossar — söner till typografen C Malmberg, hvil- ken är anställd vid denna tidnings offi- cin — voro då nere vid Nykvarn för att meta. Den S-årige gossen Sven hade därvid tagit plats på kajen invid den sto- ra fabriksbyggnaden vid Nykvarn, men de båda andra gossarnc. en 12- och en ö-årig. på stranden af ån. Så kom Stock- holm ;bå'en och de båda sistnämnda gos- sarne sprungu då öfver den korta biten till kanalen för att so nä båten. Då de vände å'er, var deras bror Sven försvun- nen. Med all sannolikhet har gossen fal- lit i vattnet och drunknat, men huru där- vid tillgått läror väl aldrig upplysning vinnas om. då ingi-n människa bevittnat den sorgliga händelsen. Draggningar företogos under gårdagen, men ha hittills llifvit utan resultat. An';:gligen har gossen förts med strömmen ett godt styc- ke utför ån. Att olyckan djupt gripit hela den familj, som däraf närmast berö- ros, behöher ju ej sägas. enar det kunde antagas, att Jonsson- Kisteldt skulle styra kosan hit och kanske äfven här i Linköping söka upprepa sina experiment. E. kom också hit och begaf sig genast till ett af stadens pantlånekontor tor att be- låna den stulna kavajen. Här voro dock vederbörande inne i situationen, hvarför polisen genast underrättades, anlände samt lade beslag på inbröt t s- tjufven. Han nekade först, men fann till sist för godt att erkänna, hvarför han i onsdags e. m. häktades och in- förpassades till länsfängelset. Hvarför har Sverige ej fört krig mot Norge? är rubriken på en arti- kel i Deutsche Revue för juni 1007, skrifven af professor P. Fahlbeck. Författaren besvarar frågan med att kriget ej blef af, därför att det icke skulle haft något förnuftigt ändamål. Dess resultat skulle blifvit eröfringen af Finnmarken, men denna glest be- folkade trakt kunde ej gifva oss nå- gon egentlig fördel, ty befolkningen skulle ej sammansmälta med den svenska, och det kunde ej vara något nöje att hafva norrmän inom egen gräns och i svenska riksdagen skulle de endast bereda oss bekymmer och förargelse. Sin SiSta examen som lärare i Tran- ås höll i onsdag folkskolläraren Bror Johansson, som under 31 år varit or- dinarie folkskollärare därstädes och under denna tid tjänstgjort på ett sällsynt nitiskt sätt. Kyrkoherde Th. Hallinder höll med anledning däraf ett synnerligen vackert tal däri kon- staterande, att den afgångne varit en plikttrohetens och bönens man. Det vore så med de andliga såningsmän- nen. att de sällan finge skörda limen för sin möda härnere. Den skulle dock eu gång rikligt komma dem till del. En kärlekslÖS Svärson synes verk- ligen en välsituerad hemmansegare i S :t Johannis vara. Hans svärmoder hade förr varit före- stånderska i Östra Ryds fattighus och därefter under många år vistats där. Då församlingen sedan fick kännedom om magens och dotterns goda ekonomi tvungos de för några år tillbaka att taga hand om den gamla. I förra månaden dog den 96-åriga gumman och magen an- mälde saken för kommunalnäjnndsordfö- randen i Ö. Ryd samt uppmanade denne att låta afhämta och begrafva liket. Kommunalnämnden ansåg sig emellertid ej skyldig därtill, men för att slippa allt bråk afsändes 10 kr. till en kista. Dagen efter sedan detta belopp afsändts, kom mannen körande till Ö. Ryds bårhus med svärmoderns lik liggande löst i vagnen endast insvept i ett lakan och det så knapphändigt att fötterna lågo bara. Detta upprörande tillvägagångssätt har med rätta väckt allmänt ogillande och klander på orten, skrifver Söderk. Tidn. håller ett Ii Ki il j( r s-i : i.ir.-n \ il' väl hvar". unisont sjungen. mentsmusik och högtids! Torsten Fogelqvist öfver solutism och asketism", efter sang och musik förts, hålles middags fria lekar anordnas. Kl. ö e. ni. far man mentsmusik och sang nant Ernst Liljedahl lycka". rtal. 1-..1- munien en iirpå rege- af fil lic. nnet "Ab- '. Sedan där- nivexlande ut- ist. hvalUiidcl ter höi cl. tal n "Uä i rege- A löjt- sa och till Förste provinsialläkaren 1 länsstyrelsen anmält, att han den 9 dennes påbörjat en resetur i och för inspektioner till Torpa, Ramfall, Boxholm och Mjölby med omnejd samt därifrån till Skeninge, Ödeskog, Vadstena och Motala med beräknad återkomst till Linköping den 2 nästa juli. Ämnar järnvägsgeneralen afgä? I Aftonbladet har en insändare X x Y bl. a. uttalat, att "det synes vara ofattligt, att generaldirektör Sahlin, efter hvad som passerat (i samband med järnvägsreorganisationsfrågan), kan med bibehållen själfaktning kvarstanna å sin post . Med anledning häraf svarar nu ge- neraldirektör Sahlin kort och godt sålunda: "Jag ber att få fästa upp- märksamheten därå.att märket X x Y, trots sin påtagliga bekantskap med järnvägsförhållanden, icke har deu minsta kännedom om huruvida jag kommer att bibehålla min tjänst eller icke under den nya regimen. Under alla förhållanden skall jag veta att fortfarande som hittills bevara min själfaktning". Det svenska eskaderbesöket i Eng- land har till ändamål att besvara det besök en engelsk kryssareskader fö- regående sommar ältade i svenska far- vatten. Eskadern, bestående af pan- sarbätarna Oscar II, Thor och Tap- perheten jämte torpedkryssaren Ör- nen, skall stå under befäl af högste befälhafvaren, konteramiral O. O. 01- sen. Det är meningen att eskadern den 5 aug. skall inträffa i Cowes och kvarligga där omkring 4 dagar. Ko- nung Edward har genom utrikesde- partementet tillkännagifvit sin afsikt att denna dag ankomma till Cowes. Vår turistutställning i London. Enligt ingånget meddelande har ju- ryn vid turistutställningen i London tilldelat Svenska turist-trafikförbun- det Grand Prix för den mest intres- santa expositionen pa utställningen. Endast två andra dylika utmärkelser ha skett, och detta endast för sär- skilda affärsexpositioner. Hedersdiplom har tillerkänts aktie- bolaget Nordiska kompaniet för natio- naldräkter, hr A. Stille för skridskor och Löfholmens vari för isjakt. Guld- medalj har tilldelats Bollnäs industri- aktiebolag. Edsbyns skidfabrik och hr S. A. Jönsson, Östersund, for ski- dor, hr Erik Thor Chonel. Eskilstuna, för skridskor Och Per Langborg, Stockholm, för skidutrustning samt Handarbetets vänner för väggbona- der. Häktad stortjuf. 1 fen i Linköping har "godt ka])", då deu 1 känd inbrottstjuf, t stöld förut straffade ilismyndighe- iter gjort ett iktat en vida r sjätte resan f. typografen Ett förmöget fattighjon. dennes a Hed å arbetshuset i Eksjö se- dan oktober 1886 därstädes intagna arbetshjonet, 79-årige August Da- nielsson. Då man skulle granska den afiidnes kvarlåtenskap gjorde man ett fynd. som icke kunnat drömma om. nämligen tvänne sparbanksböcker ut- färdade af Stockholms läns sparban- ker och utvisande att Danielsson i dessa hade innestäende tillsammans 5.100 kr. Den sista insättningen hade. enligt hvad böckerna utvisade, gjorts j ' i januari 1884. Sparhanksböokerna 1 äro ej af slutade sedan 20 år tillbaka, ' [ hvadan det ju icke är uteslutet att de | numera förlorat sitt värde. Den ailidne lär ha varit född någon Carl Fredrik Jonsson-Kisfeldt, född i Stenkvista församling i Söderman- land och senast trigifven den 27 sistl. februari efter att ha aftjm it straffar- bete i två år och sex månader. Jonsson-Kisfeldt har sedan han fri- gafs, i Eskilstuna föröfvnt inbrotts- stölder ä fiere vindskontor. Därifrån har han begifvit sig; till Arboga, där han pantsatt fyra stulna damkappor. Nästa stad, som hemsöktes af E., blef Norrköping. Här bröt han sig i förra veckan in i huset n:r 43 Tunnbindare- gatan, där emellertid nugot af värde ej fanns att tillgripa. Tjufven be- gaf sig då till lutset n :r !t Y :u Nyga- tan, där lian genom inbrott beredde sig tillträde till ett vindskontor. hvarifrån som byte medfördes en vin- teröfverrock och en kavajkostym. I "vängåfva" kvarlemnades en mörk- \ kostym, som naturligtvis stulits annat ställe. Polismyndigheterna i såväl Eskils- tuna som Norrköping underrättade polisen i Linköping om det skedda, Landstingsmannaval. Till lands tingsmän for Aska härad har vid hä- radsrättens påbörjade sommarting valts brukspatron O. Lundqvist i Lindenäs, kamrer Axel Liljegren, Motala verkstad, landthruknren J. Bengtsson i Byckorp, samt kyrkoher- den V. Andersson i Hagebyköga. Suppleanter blefvo: landtbruka- ren F. L. Bengtsson i Tranberga, nämndemannen Johan Andersson i Nyckelby. arrendatorn l'. Persson i Charlottenborg samt nämndemannen C. Johansson i Risberga. Stort egendomsköp. Egendomen Torp i Näshulta socken af Yestra Re- karne härad, Södermanland, liar af häradsdomaren J. F. Larsson i Berg och godegaren Axel Folcker å.Yeda inköpts för obekant pris. Yttre in- ventarier ingingo i köpet. Å egendo- men, som har en areal af omkring 1.500 tunnland, finnes stora och vär- defulla skogar. Tillträdet skedde ge- nast. Den stora ungdomsfesten å Mal- men. Östergötlands distriktsloge an- ordnar, som bekant, nästa söndag en stor sommar- och ungdomsfest å Mal- men. Sedan deltagarne kl. 1 e. ni. af- marschernt frän järnvägsstationen under musik till festplatsen, sjuuges vid framkomsten unisont "Du gamla. du fria", hvarpå folkskolläraren Bror Sveriges handelsbalans 190S. Sta- tistiska centralbyrån har utgifvit ett öfverslag af "Sveriges utförsel och införsel 1006", hvaraf dock hittills endast utförseln kommit i allmänhe- tens händer. Genom att supplera detta öfverslag med en synnerligen förtjänstfull framställning af Sveri- ges ekonomiska utveckling under det gångna året i "Ekonomisk Tidskrift" kan man dock få en ungefärligen kor- rekt bild af Sveriges handelsbalans 1906. Det visar sig därvid, att vår införsel 1906 belöpte sig till i rundt tal 420 millioner kr., medan utför- seln samma år uppgick till något mer än 425 mill. kr. Motsvarande siffror för 1905 voro 403 mill. kr. införsel och 404 mill. kr. utförsel. Detta allt enligt k. generaltullstyrelsens må- nadsuppgifter, med värdeberäkningar efter 1905 års handelsstatistik. Vi se lunda, att vår handelsbalans år 1900 var något ogynnsammare än år 1905. De anförda siffrorna för 1906 äro emellertid endast preliminära. Sär- skildt bör man ihågkomina, att värde- sättningen för exporterade varor all- tid tenderar till att bli något för låg. för importerade något for hög, af lätt insedda skäl. ()ch detta är i alla hän- delser vtterligare ett bevis för att vår handelsbalans 1906 icke kan kallas "ogynnsam". Vid länets idiotanstalt invid Söder- köping har i måndags hållits årsupp- visning med eleverna i närvaro af an- staltens styrelse baron Th. A. Funck. rektor K. Harlin och godsegaren C. II'. Jentzen samt ett stort antal an- drii intresserade. Liksom förut hade man äfven i år glädjen konstatera, att ledningen af det hela är i de allra bästa händer och att undervisningen i de skilda ämnena bedrifves af skickliga och för sitt in- ida lätta kall varmt intresserade lärarinnor. En rikhaltig utställning af elevernas arbeten var anordnad och vittnade äfven den om att anstalten har till sitt förfogande såväl en kun- nig slöjdlärare som kunniga lärarin- nor i diverse handarbeten. Lika väl tillgodosedd är undervisningen i träd- gårdsskötsel, jordbruk m. m. samt : skomakeriarbete etc. En god del af de utställda arbetena försåldes. Afslutningen förrättades af kon- traktsprosten Ulander, som riktade ett varmt tack till föreståndarinnan och alla hennes medhjälpare samt ta- lade därefter i hjärtliga ordalag till barnen, meddelar S. T. Ett tjufband för Skandinavien. St. T :s Köpenhamnskorrespondeut tele- graferar : Köpenhamnspolisen liar kommit ett internationellt tjufband på spåren. För en månad sedan meddelades om större urstölder i den danska httfvud- staden, och i de sydsvenska tidningar- na lästes vid samma tidpunkt om lik- nande stölder i Malmö och Lund. Po- lisens spaningar ledde slutligen till häktandet af två medlemmar af den härvarande ryska kolonien, och efter undersökningar i deras hem anhölls telegrafiskt hos Göteborgspolisen om häktandet af en ryss i Göteborg, hvil- ken nu hitsändts tillsammans med en kamrat, som den svenska polisen upp- täckt som inblandad i saken. Efter förhör häktades ytterligare två ryssar här i staden, och det finnes skäl antaga, att samtliga äro medlem- mar af ett stort, internationellt tjuf- band af ryska flyktingar. (servis med bricka, ett Bkrifställ och [en brefpress. A Säby-lärarnes väg- j nar talade kantor (i. A. Johannesson, I tackande för ett godt kamratskap. I Hr Johansson tackade för hyllningen, i ett längre anförande, däri han kasta- de en återblick på folkskoleväsendets utveckling i köpingen och orten allt- ifrån 1876, (lä han tillträdde sin plats därstädes, hurusom skolan under ti- den från en ringa planta utvecklat sig till hvad den nu är. Aftonen tillbrag- tes under en synnerligen kordial stämning med tal och säng och efter- lemnade ett kärt minne hos alla de deltagande. Ångbåtsaktiebolaget Sömmen hade i lördags ordinarie bolagsstämma i Asbysand, hvarvid styrelsens och re- visorernas berättelse upplästes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Beslöts, att till aktieegarne utdela f> procent. Kamrer C. Jonsson i Sund afsade sig sitt ledamotskap i styrel- sen och ersattes med löjtnant Axel Kääf. Buhlsjö. Ur styrelsen utlotta- des trävaruhandlaren Axel Länder. Sömmen, som enhälligt omvaldes. Kvarstående ledamot i styrelsen är kapten A. F. Nordling. Tranås. Till suppleanter valdes kapten C. Ridder- borg, Ribbingshof, och grosshandlare C. J. Blomgren, Tranås. Revisorer blefvo bankkamrer F. D. Ericson, Tranås, och skollärare I. Andersson. Skobo, med handlanden K. Jakobs- son, Asbysand, och oankkamrer E. Claesson, Tranås, till ersättare. Ett väckt förslag om titt utreda frågan om inrättandet af nytt maskineri i bolagets ångare "Carl Johan" blef af stämman förkastadt. Att revidera frakttaxan utsågs en kommitté be- stående af styrelsen, förstärkt med sjökapten E. F. Nordeman, Sömmen, samt handlandena K. Jakobsson. As- bysand. C. T. Blomgren och Efruini Carlsson i Tranås. Vid eft< r stämman hållet styrelse- sammanträde återvaldes trävaruhand- laren Axel Länder till bolagets huf- vudredare samt styrelsens ordförande och kassör. En djärf inbrottsstöSd föröfvades natten mellan fredagen och lördagen i Tannefors ullspinneris filial i Hjort- kvarn, hvarvid strumpor och schalar till ett värde af omkring 200 kr. bort- stulos. Man misstänker några kring- strykande individer, som visat sig i trakten och uppcåfvo sig drifva gard- farihandel. De stulna strumporna vo-- ro herr-, fruntimmers- och barn- strumpor och schalarne s.k. jaequard- sehalar. Hyllad af sina kamrater blef nu i dagarne från sin syssla afgångne folk- skolläraren Bror Johansson i Tranas i måndags kväll vid en enkel men an- slående fest. till hvilken J. och hans familj inbjudits af köpingens samt de äldre af Säby sockens lärarepersonal. En ;if skolans lärosalar var synnerli- gen vackert klädd med en flaggdeko- ration, blommor och lefvande växter. Läraren A. J. Bergöfverlämnademed ett lämpligt tal till hr ■). en genom subskription åstadkommen minnes- gåfva, bestående al' en vacker kaffe- Srigsmifiistern om hem- trofcaften i kaser- nerna. Icke pjunk och veklighet. Som man torde erinra sig, utfärda- des för ett par veckor sedan ett af en mängd personer ur skilda politiska lä- irer undertecknadt upprop i syfte att vinna stöd för arbetet att bereda hetti- frefnad i våra värnpliktiges kaserner. Krigsministern, statsrådet Ting- sten, har nu uttalat sig härom till en tidningsman. Han ansåg, att myc- ket kunde i det angifna syftet uträt- tas pa enskild väg. Uppförandet af samlings- och mess- lokaler vid hvarje särskihlt truppför- band, som erhållit eller snart erhåller nyuppfördt kasernetablissement, bor- de enligt statsrådets mening vara en riksdagens och regeringens sak. Pla- ner för sådana lokaler hafva utarbe- tats och äro under pröfning. De sy- nas böra utgöras af två af delningar: den ena där manskapet kunde fä in- taga kaffe, té och läskedrycker, den ■indra bestående af läsrum, bibliotek o. s. v. För större gemensamma fest- ligheter, föreläsningar, o. d. hade man däremot till sitt förfogande exer- cishuset. • De nämnda, högst önskvärda sam- lings- och messlokalerna kunde git- vetvis förbättras och göras hemtrefli- gare genom frivillig medverkan frän enskildt medborgerligt håll. Detta kunde ske dels därigenom, att vid lo- kalernas uppförande dessa kunda gö- ras rymligare och ändamålsenligare. om ökade byggnadsmedel erhölles på frivillighetens väg. dels ock på det sättet, att - de särskilda rummen i samlings- och messbyggnaden koni- me att for vinnande af större heni- trefnad prydas och utrustas på ett lämpligt siitt. Det vore sålunda enligt statsrådets uppfattning högeligen önskvärdt, att den nybildade byrån för beredande af henitrefnad i kasernerna må röna framgång och uppmuntran i sina sträfvänden att lösa den betydelseful- la uppgift, den åtagit sig. Statsrådet ville emellertid särskildt betona, att härvidlag enligt hans me- ning inte borde vara fråga om "pjunk och veklighet". Pjunk och veklighet hör inte till krigarns yrke och ut bildning. Hvad det här är frå- ga om. är helt enkelt att få kasern- etablissement hemtrefligare. Och lyx och henitrefnad äro som bekant inte sammanfallande begrepp. Medaljerade skolgossar. Bland alla andra utmärkelserna i Posttidningen på guldbröllopsdagen stod också med- delad t ut t till lärjungarna vid Kal- mar allmänna läroverk Tage Borg- stedt och Ernst Gullbrandsson tillde- lats medaljen i guld af 5 :e storleken med inskrift "För beromliga gernin- gar" att i högblått band med gula. kanter bäras ä bröstet. Den beröm- liga görningen som på detta tämligen