Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-01-08
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
ttcMms MMdagcn den 8 Fanuari 1827. Fsrtaleta Födelse. (Imitation efter Danssan.) (Inskot.) ^/bwallret siröfwade jorden omkring, att söka en maka, Fruktlöst lilwäl, ty hwar helst det än kom, man dörrarna stängde. Hoppet, den Redliges wän, och Fromheten, Himmelens gunstling, Sanningens barn, Förtroendet, med det upprigtiga hjcrlat, Hckrleken sjelf — ehuru dest borg, beständigt tillgänglig, Bi^lde för Lyckans son och Olyckans offer sig öppnar — Rckrleken strufwade luckorna till och portarna läste. Detta de gjorde i samräd, ty friaien, ädlingars tlfssy, Känd af den, alla, bar allt deras hat, och skyddes som pesten. Nerför pä enslig stig han sökte sig om efter bruden, Wärdlg hans hand och famn, mc» sökte och sökte förgäfweö. Slutligen steg han ned i den mörka, stinkande hälan, Hwaruti ormar och ödlor bo, dem solen ej lyser, Dem ingen morgon wäcker och ingen stjerna bestrålar, — Ned i sin systcls palats: Lögn heter namnet hon förer. Henne han wäldtog der i förtnnflan. Llfladt i blodstam, ssostret snart, ful/gänget och lcfwandc, bragtcs till werldcn, Foster, föräldrarna likt, en trogen afbild af bcgge. Men dä det togs ifrän moderns stot, och lades i waggan, Dönade wildt, som nordstormens il, när wrcdgad han hwincr, Genom den hiskliga hälan en suck, lik morcbrännarns dödssuck, Hemsst och wäldsamt mot kulans hwalf och bäfwande wäggar. Llndar af Feghets ätt begynte nu sängen wid waggan: "Wälkommcn hit, Du wäldige Drott, Dig lclsc wi glade,' ''Ofrid hcrrffe pä jorden, förställning och afund cniellan '^Mcnnistor! Föo dig af samtidas rykte och assidnos minne.' ''Tillwex och froda dig starkt.' Förfog!, Dig snart pä Din wantling "^lli cwinnerlig natt, ej sedd, ej bemärkt utaf ljuset! "Etröswa pä tigerns wis efter rof/ wäl född, men dock aldrig