Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-01-13
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
10 NlNms Lördagen den 13 Fanuan 1827. D< Vref frän Madrid af den 15 December. (Ur HlorninZ ^i-onicle.) ^cn största förwirring rädcr hos ost i de allmänna ärendernas behandling. — Man ser ingenting annat, än stridiga befallningar. Konungen swäfwar mellan fruktan för de Europeiska nationerna sch det hopp dc Apostoliskt gifwit honom, om han för, >^lifwer trogen deras intressen. Allt sedan den i; om aftonen, dä clt slags allmän föisträckclse röjde sig, har den högsta Apostulista Juntan warlt tillsammans i Et. Fransisti kloster. Styresmännen hafwa förklarat, att deras sessioner skola bli per, mancnta ända till desi halfön är fri srsn den landspläga, hwaraf den nu hemsökes. Den listigaste korrespondens är upprättad mellan nämnda Junta och dem i provin- serna, sä att dä Fransyska Charg6Fd'aff,n'res'n hade stickat en kurir med wigtiga de- pescher till sitt hos, blcf densamma uppclMcn i flera timmar pä posibylän, hwar, lfwer klagomal i ganska bittra termer anfördes bos Utrikes statsministern. Denne, underrättade Konungen om saken, och för att tillfredsställa Franska sändebudet, gafs befallning, alt förse hans kurir med hastar frän Kongliga stallet. Wär Minister bcsinncr sig i den högsta grad af söndring, och Konungen är alltid tis samma tanka som den Minister, som sist arbetat med honom. Dcsie intrigörer, som frukta Hr Lamb och hans regering, hysa icke mindre bäfwan för de Apostuli, ! ste, som äro ursinnige öfwer all hcstrifning, och yttra hädelser sa wal cmot Carl X som öfwer wär egen Monarks swaghet. Wära Ministrars obcssutsamhct och Kon, ungens farhäga är sä stor, att för icke länge sedan cmoltogs i palatset cn kommitts fiän Apostolisia Juntan, som bfwcrlaoe med siyrelsen om de atg:rccr som borde ta, gas i sukcrnas nuwarande ställning. Vm ministrarne icke kunna rufma cller ncdstäm» «>a tonen hos dcsia rebeller — ty annorlunda kunna de ej med skäl kallas, — sa ltror man att regeringen ärnar widtaga den mesur, Hr Z,ilazar, Marin-minister och ^Kamrarncs President, sörcstagit, ncniliZen att Infanten Don Carlos stall bcgifwa sig ill denna Junta med ett cnstilt bicffrän Konungen, hwari hon görcö uppniarfsam alla de olyckor som skola trässa nationen, om Franska trupperna öfwcrgifwa Spanien. Sä ssarp är fonstiktcn härstades mellan pasiioncr och meningar, sä werk« imma äro de fremmandc Ministrarne, sä mängfaldiga de faror som hota, sä sina 'innas intrigerna, och sä mycket ssär pä spel, att man med ssä! kan säga, det wi gä ^ cn vulkan, hwarje ögonblick färdig att brista under wara fötter. Den enda er, sättning nationen sunes bestämd att fä för alla sina lidanden och uppcssringal, är