Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-01-20
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
,6 SNMms Posten. Lördagen den 20 Januari 1827. Tidningar frän Utrikes Orter. Portugal. Lisabon den 26 December »826. Grefwe Villaflor har/ efter sin seger bswer rebellerna i Alemtejo, gätt öfwer Tejo och inryckt i Beira, för att omintetgöra Magesics möjliga försök att norr om nämnda flod ster infalla i Portugal. GrefwenS manskap 8dagalade i striden med insurgenterna den berömwärdasie rsdighet och tro» het, och säwäl han sjelf, som hans Officerare, woro beständigt i första ledet, hware, mot rebellernas fege chefer höllo fiA bakom sina soldaters rygg. Under Grefwens be» fäl sälta flera unga ädlingar säsom friwilllge; bland dessa har Pären Grefwc Talpa i synnerhet utmärkt sig för mod och tapperhet. — Porto den 22 December. I gär hitkommo en frecatt och trenne smärre krigsfartyg, bestämda tlll denna stads bestpdd. Den med detsamma inlupna underrättelsen om Brittiska truppers inffeppning till Lissabon har belydligen minskat wära farhägor för rebellernas ankomst. — London den 5 Januari »827. Som Prinsessan Regentinnan af Portugal wa» af opassllghet hindrad att i egen person sluta Cortes' sessioner, skedde säd«nt, 8 hennes wägnar, »itaf Vistoppen af Viseu. — Pärorne hafwa, efter häftiga debatter, förkastat ett lag» förslag rörande upprättandet af ett säkerhets»garde, säsom konilllutionsstridigt och u» tom deg under nuwarande omständigheter olämpligt. — Paris den 6 Januari. Mo» nitörn förmäler frän Lissabon, att Spanska Sändebudet den 27 i nästl. manad blifwit wio hllfwet emottagen, i eqcnstap af "^,mb2««36eur cle l«mill<?," och att de diploma, tlstaförbällandena bäva länderna emellan sålunda äro ätcrställda. Spanien. Madrid den 23 December. Af ötstilliga, i utrikes ärenbernas bepar» tement widtagna, anstalter will man siuta, att Herr Salmon torde bereda sig p8 att assemna sin portfölj ät Grefwe Ofalla, som, troligen p8 hög befallning, nyligen inträffat därstädes. Ryktet tillägger, att Hrr V^llesseros och Calomarde torde lika- ledes nödsakas resignera, och den sednare lemna sin plats 8t f. d. ledamoten af Ca» siiliansta Rädet, Hr Sobrado, som för ett obetänksamt yttrande hade 8drag!t sig Honungens onld och blifwit exilerad <ill Granada. — Dito den 26 December. Kongl. Franske Cbarg,'daffären, som tager en gansta werksam del i Hr Lambs transaktio» ner med w5rt kabinett, beswärade sig nyligen hos Hr Salmon.', att Frankrike nu ser sig fomprometteradt af Spanien, hwars regering likwäl har Frankrike att tacka fLr sin politiska tillwarelse. Ministern swarade härtill, det han egde i sitt förwar 8t» stilliga dokumcnter, med hwllka han, om sä Mordrades, sku/le kunna tillräckligt be» wisa, att Spanien genom sitt handlingssätt mot Portugal Mgalunda brutit emot den erkänsla, som det wore Frankrike skyldigt, samt att han trodde sig ha anledning att