Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-01-26
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
21 NMms Poslen. Fredagen den 26 Fanuari 1827. Utländsk Litteratur. Mllinoli-ez 60 l^. ^s. Ouvl2r6, Dcuxiömo harlie, l^arig, 1826. (Forts, frän N:o 17.) ''^cnna sats förklarar möjligheten, huru ett sädant tlllständ som Spaniens närwa, rande kan cga längwarigt beständ, och karakteriscrar tillika detta lillsiänd sielft. Se- dan ärhundraden är Spanien, betraktadt säsom siat och i sina söihällandcn till andra stater, uti den aldra ömkligaste wanmakt, uti ett sädant förfall, att en hwar, som lckc känner landet, omöjligen kli» begripa, huru en dylik dödskamp, ett sä tillsägan- de fortsatt döende, kan räcka sä länge, utan att alla dcn borgerliga ordningens band brista, och werklig förruttnelse angriper statskroppen. Folkets egentliga lillsiänd har likwäl under hela liden föga ändrat sig/ och är ännu detsamma som under statens mest blomsirandc period: i förhöllande till folkets lillsiänd , alla l?) eller de flesta Europeiska stater är dct ganska drägligt, emevan landet gemeittigen hwarje är pro, duccrar sä mycket som erfordras till att försörja inwänarm, emedan till och med ad, ministrationens felsteg bidraga att icke göra densamma alltför truckande i test dagli- ga beröringar rmd folket, emedan kleresict icke mitzhandlar menigheten, och emedan der ej finnes nägon aristokrati, som genom bfwermod och förolämpningar i det dag- liga, sanihälliga och borgerliga lifwet ssulle kunna sära folkets stolthet och bringa det till den grad af förbittring, som i andra länder föranled! sä fruktanswärda utbrott. Sä lefwer den oändliga maionteten af Spanska folket d>'g frän dag förnöjet, men icke uselt, och med ett stags stolthet, personlig wärdighet och lugn, som man ej träf- far i nägot annat land, och hwars »värde man derfore ej förstår att skatta; det lef- wer och kan ännu i sekler lefwa sä, om ä» staten lie gängcr ssulle spela bankrutt, om den ocksä aldrig mer ssulle erKZlla en flotta, en anm', handel och allt det som wi kalla civilisation. WI höra wäl ropas om prestwälde, fanatism och inqvisition, men wi swara dcrpä, att pluraliteten af Spaniorerna tro hwad de andlige lära, att det kan för dem mara likgiltigt om de erlägga tionden till Konungen eller elt kloster, att inqvisitionen icke augär dem, och alt kleresict förtrycker dem mindre än wcrldsli- ga tiondclagare annorsiäocs förtrycka menigheten. Inqvisitionen och de närwarande förföljelserna mot de sä kallade Liberala drabba proportionswis blett enstilta anhän» gare afett palti, och har ej det ringaste inflytande pä folkets tillställd. Skulle man härwid