Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-02-01
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
26 locMms Posten. Torsdagen den i Februari 1827. Tidningar frän Utrikes Vrler. ^srlugal. LItzabon den Zc> December ,8:6. De sista krigsnyheter, statstidningen nieodelat, äro följande: General Claudino befann sig den 25 under marsch till Mor, tagoa, hwarest han ärnade förena sig med General Azevedo, och sedermera framrycka mot V>scu. . . General Stubbs förmäler frän Porto under den 24, det h^nafMar, tis Angeja erfarit, att öfwersie Zagello, som förswarar bron wid Misarella, den 22 blifwit angripen af 4 a 502 guerilleiros och miliser till häst, hwilta han dock tillua» kaslagit... Grefwe Villaflor strifwer frän Covilhano den 22, att hans division oc- kuperar Caric» och Peraboa, samt att Vrigadicren Ioano Silveira följande dagen siulle marschera till Belmonte och Sortilha. Wid en rekognoscering öt Penamacor den 22 hade en rebellisk gucrilla blifwit angripen och slagen pä flykten. Generalen wille lata en korps miliser inrycka i Penamacor, och den 2z sjclf algä till Guarda, för att observera faktionisternas rörelser. — Brlgadieren Ioano de Silveira har »ill Krigsministern insändt följande, frän Covllhano den 2! December daterade, strif- welse: "Jag har härmed den äran underrätta Ers Exellens, det jag erhällit del af dekretet för den 16 i denna männd, och fär nu bedja Ers Exellens för H. K- H. prinsessan Negentinnan anmäla, det jag, oaktade min helsas swaga tillständ, gjort allt hwad i min förmäga statt, för att biträda Generalen Grefwe Villaflor wid wcrk- fiällandct af H. K. H:s befallningar. Ehuru nägre af mina slägtinqar icke förblifwit Hans Maj.t Konungen Dom Pedro IV sä trogne som de bort, stall iag förblifwa det och fortfara att liena honom, sä länge H. K. H. Prinsesian Negentinnan icke an, notlunda förordnar." — Dito den 3 Jan. 1827. Twä Engelssa linicstcpp, flera fregatter och ett stort antal transportfartyg haredan hit anländt. Tnlppernasdcbarlcring bör- jades Nyärsdagcn. — Negeringen har lätit förlägga garnisoner i Esircmos, Sto, Eom, dadro, Portalegre och Evoramonte. — General Azevedo stod den 29 December i Ncl» las, sedan han wid Duero»bron i Acafache flagit en trupp insurgenter. Grefwe Vil» lassor hade brutit upp, att förfölja Markis Ehaves, som retirerade i rigtning till Cc, lorino. Insurgcntcrne innehade Cea och Pinacos. — Privata bref frän Listabon för, ,näla, alt Infantlnnan Negentinnan ät Engelssa trupper anförtrott wakthällningeni Quelu;, der Enkcdrottningcn uppehäller sig. Spanien. Madrid den 6 Januari. Den gnnle Eguia asted härsiä^s i förr, gär. — Engelsta och Nysta Sändebuden, som hittills beständigt handlat i fullkomliga, jle öfwerensstämmelse, ha träffat anstalter till oftesa. För att förnöja dem, har man