Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-02-07
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
MPlms Posten. Onsdagen den 7 Februari 1827. Tidningar frän Utrikes cvrter. 'Portugal. Lissabon den 6 Januari. Engelska och Span?a Sändebuden hade i gär en längwarig konferens med wär Minister för utrikes ärenderna, D. F''. Almeioa. Spanska kabinettet tyckes ha nyare wigtlga omständigheter emot sig, och dct wore wcrkligcn undcrliqt, om ctt krig kunde undwikas. — En Engelsk brigad kommer att förläggas i garnison i fästningen Elvis. Kastellct wid inloppet till Portos hamn har redan erdällit Engelsk besättning. — Nykiet förmäler, det en del af Engelska eskadern pä Tcjo kommer att utlöpa, for att krysta wid Valea^ista larna. — Madrid den 20 Januari. De Portugisiske öfwerlöpare» som sednast gingo öfwer Mondego» floden och närmade sig till Spansta gränsen, ha den g blifwit slagne wid Loruches l Vcira, och lidit betydlig förlust. Frän gränsen förmäles, att ett stort antal af den, redan äter inkommit pä Spansta omrädet. Spanien. Madrid den 13 Jan. Drottningen, samt Prinsessan af Velra, ha p3 nägra dagar warit opassliga. — Till utdelning bland rojalistiska volontnrerna i bäda Castilierna, ära zo.cida gewär härifrän afsända, och alla ssräddarc I hufwudstaden ar, beta oupphörligt pä munderingar för dessa trupper, hwUkas numerär öfwerallt kom, mer att cmscnligen ökas. — Soldaterne af härwarande garnison näste, oaktadt köl» den är ganssa sträng, exercera ätta timmar hwarje dag. Flera ssyldtwakter ha l dessa dagar frusit ihjel; äfwensom nägra twälterstor blifwit funna döda af köld i dera» bodar wid Manzanarcs. — Mot Spansta Estrcmaoura lär Porklgisista rege, ringen beordrat en betydande del af sina stridskrafter, likasom s wär sida en stark afdelning styndsamt framrycker till denna gränspunkt. — En kurir har till, ismers Polisintendenten ankommit med underrättelse, att ett gansta talrikt band konslitutlo, nella änyo wisat sig i bergstrakten wid Nonda, samt ntt man frän Estepona och Marbclla warseblifwit flera stepp, som tycktes närma sig landet. — Paris den 2l Januari. Spansta militärautoritetcrna i Barcelona ha erhällit order att befästa Balearcrna och förstärka gnrnisoncrna dersiädcs. ITarragona instcppas ocksä redan tlupper, för att afgä till Mahon. Frankrike. Paris den 20 Januari, Wetenstaps-Akademierna härsiädcs och i Lyon berättas hafwa bestutat till Konungen insända dylika adress,r som FrcmMa Akademiens. — Nägra och tjugo af Boktryckare m. st. till DepuleradeKamniaren in, lenmade velitioner mot den föreslagna tryckfrihetslagen hänwisies i gär samtligen till Kommissionens betänkande. — Brest dcn 12 Januari. Qfwer de personer, som arre»