Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-02-13
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
36 lAWlils Tisdagen den iz Februari ,327. Recension. ^^«"°..5^"^ «s "^>'ns Ifrän Franskan Första Dclsn. som innefattar An. "^^.' ^^si^!'"' "' ^""en, s«mt konsulatet. Stock. ^, (Forts, och slut frän N-o.Z,-.) ^tirvms ssrifwer med aktning för sin hjelte, med rättwisi crkä, nande afallt bw^d han gl°rt för nat.onaläran och fäderneslandet, men ocksä utan gltmsta af hwad han brut.t mot det och frihetens sak. Hans stil är kraftig och hänförde mättas, men ^^""^'F/°^ '<? l.'^" ""ukt, egentligen strifrven för t den samt för" '^s^!"^«7 läsaren icke stall wara fullkomligt obekant med de lände ser som ör. täl.as. EäsoM ett wäl strilwet sammandrag af ärhundradels bist.ria - ty?n fl dan ar Napoleons lcfnad - egcr arbetet rcdan ett stort intrcVe och fär det för Sw nl ss«läsare ännu mer genom den bilaga, hwarmed öfwersättaren r ktat d nn^^l. och som han lofwat äfwen fortsätta wid de följande twä delarncs utgifninq. Den närwarande, som eger allc utseende af sanning och full t liförlltli.hct, anäär 'ändclscr, na den 18 Vrumaire, dä Direktorium störtades, och huswudsak g /l3?n räl B a ^,^7"/"'' Den utgör ett wigtigt HIst.ristt dokumenf, och dt ord ä- ledes icke wara nägon läsare owälkonmnt. °m wi derur meddela/tt par uld aq Ge. ^,^^°^)": f'" b ""-.'g, den ,7V.umaire infunnit sig der nedanstäende samtal uppkom dem imellan: >« v^ ^^.upurir, ox«. "^"? Directorium siyrer illa, sade han; det stulle bereda npublikens under. sä.H«a«?^^'^^ ^""""' 5' 2<""l"s räd har utnämnt mig "ll bel fälhofware i Pans, öfwcr nationalgardet och alla Divisionens troppar. Gä och kläd er . umform, och kom sedan tll mig i Tuillerlerna, dit jag mässe b^glfwa mig." "Bernadotte gaf ett nekande swar. och Bonaparte fortfo : "Jag ser, n tror ^/f«"mm^^ Ä^°!"H ^ N°Ul"°"ville ,H ,^r» Generaier. ^ stall fä s dm alla komma, t.ll och med Moreau;" - och talande med mycken hastigre, nämnde han omkring tre t.e ledamöter af de gamlas räd, som Bernadotte ansäg pä de. högsta till" w'a"myN'°ch7ä?a^t^^ - ^ "«"" "' wennistorna," till'ad'e h^ ^N- ^F