Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-03-01
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
Stockholms Posten. Torsdagen den i Mars 1827. lLn blick pä Rongl. teatern under detz nuwarande administration. (Forts, frän N-o 48). «^cnna inkomst tillwcxle, sä att den är 1824 gjorde iiz»Z^ N-dr och är ,825 1:1,910, sälctcs i medeltal ungefär 20,020 N:or mer för aret, au under föregäende Direktion, och första Direktören betygar sjelf i sin berättelse till Konungen, som in- gäss efter Dramatista Teaterns brand, att under dcsi styrelse, hade "städespelens rena behällning wisat sig mara nägot mcr än twä tredjedelar af fullt hus." Lik» wäl har tillwerten warit älminstone obetydlig undcr nuwarande styrelse, ty recet- len under 3, och 4 qwarlalcrna är »824 utgjorde endast 50,145 och är »825 samma tid 51,757, således föga mcr än undcr samma tid är 1823, ehuru Tcatrarne började spela mer än 3 wcckor tidigare än dä/ och styrelsen kan säledeS ej ''ägas ha förkofrat deras ekonomiska lillständ. Sjelfiva eldöwädan, ehuru wlsicrligen föl talscenen en, om icke oersättlig, -likwäl ännu ej ersatt förlust, war likwäl i början icke menlig för Teaterkastan. De goda priserna för ätstilliga platser och det nya uti, alt pä stora Teatern äterfinna den mindres hela repertolr, lockade till den grad äska» dåre, att under de första twä qwartalcrna af är 1826 utgjo d: hwarje lott 85 R:dr mer än under de motswarande gwartalerna öret förut, säledes öfwer 5,200 R-dr stör- re Inkomst, fastän Teatern war tillsluten i lrcnne weckor för repetitionerna ä Fer» dinand <?ortcs. Man bör likwäl icke tillssrifwa detta Tcaterstyrelsen allena, eller tro» att de nya stycken hon uppsatt ensamma gifwit dctta resultat. Af de större pjcser hon lätit uppföra, är det egentligen blott twenne, nemligen Lilla Slafwinnan, men ännu mer preciösa, som hwad man kan falla gifwit sols, och hwarje Teaterstyrelse mäsie under sin förwaltning wäl räka pä ett och annat stycke as större effekt, som loc» kar publiken, liksom den förra träffade pä Thercse och Frislytten. Hemligheten i det större tilloppet af ästädare under niiwarai.de styrelse är, utom hwad wi nyst nämnt» att dä hon emoltog Teatern, hade denna redan kommit i kredit, hufwud» sakligen den cttt Kongl. Hoswct, genom H.M. Drottningens och H. K. H. Kronprinses» sans hitkomst, fatt en större listighet, bwilken svridde sig till hufwudstadens Lfriga kretsar, sä alt, dä Kongl. familjen besökte spektaklcrna, blef det äter ton att gä dit, och — misitngom osi cj derom — troligen lika mycket sör att njuta den glädjen ott se dessa för hwarje Swenstt hjerta dyrbara personer, som fös att se sjelfwa styc- kena. Detta är sä evident, att wi cj torde behöfwa gcnom bewis styrka ett faktum, som hwar mcnnlssa känner; men trogne w.^r förcsat?, att ej sä^a nZgot som wi ej