Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-03-13
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
60 Posten. Tisdagen den iz Mars 1827. Irland. ^,elfasl Hr hu!wudssliden i Norra och^Corl? i Södra Irland. Den förra brifwer belyd« lig handel med Amerika, och deZ folknummer har rä mindre tid än tjuge är fördubb» lat sig. Nya galor och sqiiarco, lila de Londonsta, framställa sig för ögat, ja en alldeles ny stad tyckes uppresa sig pä den gamlas grundwalar. Denna rika stavelse bör till största delen tillstrifwas de enterprcnanta Skottarne, som utgöra majo, rltelen af lnwänarne, och spela mästare i nästan hela Norra Irland. Alla namn äro Skotts!»/ religion, allt är Skostt. Environerna omkring Nelfast äro förtjusande sköna. Wintertiden hilströmmar frän de norra provinserna allt, som kan räknas till den finare wcrlden. «° „ ^ ., Hwem son, en gäng befinner sig l Belfast, kan ej motstä frestelsen att lära känna naturstönhcterna wid Antrim, den förnämsta orten i grefstapct, wid Lough, neaab«sjön, som är 8 eng. mil läng och 4 bred.' Husen i denna siad äro ej behag, liga; de bestä för det mesta i usla, med gödsel och halm täckta kojor, liksom alla boningar i trakten. Folket är fattigt, lefwer af potatis och mjölk, säsom 5:delar af hela Irlands population göra. För den ringa penning, som husirun förtjenar med linspänad och mannen med dagswerksarbcte, köpa de sig whiokey. Kläder nytt, ja de föga; stor och strumpor äro, utom hos nägra förmögna arrendatorfamiljer, alldeles obe?anl>a. > , Dellymena, dit man kommer frän Antrim, är en siad af samma slag. Af, wen här bofälliga koffen, och halmkojor, bebodda af en talrik mängd frissa, rasta mcnnistor, hwilkas listiga, muntra utseende ffarpt assticker mot deras usla beklädnad, "Man skulle wcrkligen kunna tro," anmärker den resande, som wi här följa, "att Irländaren anser kläder och l,us för fullkomligt öfwerflödlga och onyttiga. Inom filt btlsi hpscr han en statt af förnöjsamhet, som ersätter honom allt: föda, kläder, husrum, — och som alltid häller honom wid godt lynne. Ur alla hans blickar strä, lar denna förnöjdhct och werkar kraftigt pä allas sinnen. Vlefwe Irländaren icke sä ofta retad till bitterhet öfwcr tyranniet, som nedtrycker honom, sä stulle han, i trötts as sitt armod, höra till de lyckligaste mennistor." Pä sidan om Nellymena ha Märiske bröder nedsatt sig. Deras by bestar af ungefär 220 inwsnare, som uppdraga blommor l iswerstöd framför sina hus, °O i sin ordningskärlek bilda det frappantaste motstycke till de närliggande, sä högst ne, gligcrade, Irlindsta bpirna.