Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-03-19
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
MMms Poslen. Måndagen den 19 Mars 1827. lidningar frän Utrikes lvrler. '^/orlugal. Lisiabon den 2l Febr. Mycken sensation hor här blifwlt wäckt genom upptäck»en af en wigtig korrespondens Mellon flera uti hufwucstadcn och provinserna, bosatta personer ä ena, samt Chavcs och k^nsortcr s andra sidan. Bland Vikomt Montealegres bagage, for» wid rebeNern^s reträtt ifrän trakten af Pl,rto föll ! de fonsiilMlonellas händer, hade m,n funnit älstilliga brcf, son, i hög grad kompromet, tcra ss^ra af begge Kamrarnas ledamöter, äfwensom näara ansedda köpmän. Genc« ral Stubbs har stickat original-striswelserna till regeringen, och kopior af desamma till England, Papperen förelades i förrgär de Dcvuteradc. — Redan för fjorton dagar sedan hade man därstädes gjort en annan upptäckt, att nemligcn en sgvadron af H!de lyttare»rcgemcn>tel ärnade desertera till Spanien. Man fräntog manstapct dest wa« pcn och visiterade defi kasern, hwarwio de>anns, att soldaterne woro öfwerssödigt förscdde med penningar och Utredningfpersedlar. Twänne Vriltista krigsstcpp ha nu afseglat till Gibraltar, för att hit öfwerföra alla derstädcs umbärliga trupper. — Under den y dennes rapporterar Markis Angeja frän Melgazo: ''I gör bröt jag upp frän Valadores och marscherade bit, för «tt öfwertyga mig, om rebeller» ne gätt till Spanien eller ej, samt for att observera de Spansta gränsecauto, ritclcrnas fölhällande. Till Kommendanten i Tuu, assände jaq genast ett bref, hwari jag uppmanade honom alt läta afwäpna alla de rebcllcr» som inkom, mit pä hans distrikt. Jag har ännu icke crhällit nssgot swar, men jag wet, att Markis Lhavcs bfwer Fianes retirerat till Galicien, ötflljd af nägra folsoldater och största delen af sina kavallerister; det pästäs, att han ämnar sig äter till Mon, tealegre och Cbavcs i Tras-os»montes. I tag deiascherade jag en stark trupp p3 re» foanoscering till S. Grcgorio, tält inwid gränsen. Nebellguerlllorna ff'lswarade sig härdnackadt. men blefwo dock stutligen af wära jägare och kavallerister drifna in» om Spanska gebitet, der tre lompinicr Galiciff niilis woro uppställda. Desia styd» dade uppenbart flyktingarna, och tlllälo dem en läng stund g!fr>a eld pä otz. I mor, gon tänker jaq antyda de Spansta »vederbörande att osördröiligen afwäpna desta guerillor och soldater,, samt tillika fordra upprättelse för deras ficndtliga lörhällande mot ost intill denna dag." — Kommendanten i Valenza (en Portugisisk gränsfästning mot Galicien) ssrifwcr under tcn in, att mänga soldater af rebellernas älstilliga re» ge^enter sriwlligt gifwit sig, och alt ännu fiere »'f deras kamrater torde fllja detta - exempel. — Dcn iu afmarschcrade den sista Engelska brigaden under General Elin» . tons eget ufwerbcfäl frän wär ku^wudstad. — London den 2 Mars. F-än Porto strifwcs undcr dcn io i näsil. manad, det Vriltista trupperna inryckt i staden, som