Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-04-04
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
79 ttclbolms Onsdagen den 4 April 1827. Utländsk Litteratur. NIemuir prepareu' »t llie i-e^ne«t c>l a commitlee al llie common council c>l !u« c!tv ol Ke^v.^oril nnä prcZenteä t° tne Hluyoi' ol »lie city, Zt l lie celebraliou ol tlie ^»mpleticin nt tlie Ae^v VcirK c^nzls. I>linteä l>^ urlier o5 tbe cui-porglion ul ^e>v.Vurlc 1825, 4-0 med 4? planscher. <!f detta werk, som bcssrifwer kanalerna, hwilka förena sjön Erle med nltlantifla oceanen, icmte de högtidligheter, som egde rum wid den siora kanalens öppnande, finnes sannolikt ! Europa blott ett exemplar, af staden Newyork öfwersandt såsom present t,ll Konungen af Bcjern. W ftamsidan af det praktfulla bandet läles- "li-ezenteä l>7 tkc cilv «l ^r^-Vurlc tu diz ^lajeZly tlio Xing nl LZvniil, " och pä tegge sidorna siar stadens signet med omflristcn: "LiZillum civilt» t^uvi'Ndcirgc,'' Uur arbetet meddela wi har några allmänt intressantare ställen: "Wcrldshafwen och ,vara medelländfla sjöar," begynner afhandlingens för- fattare, Hr Eoldon, äro förenade; kanaler, som sträcka sig öfwer mer än 4°<, senq, ^; swenssa) mil, ha inom mindre an ötta sr blifwit fulländade genom en enda U- nlons-stats krafi och medel, och det i trakter, som wid sjuttonde seklets början lnaen hwit mans iot ännu bcträdt. Fartyg, som komma frän Erie.sjön, stola, wandran« de öfwcr berg och dalar, sammanträffa med Oceanen pä en punkt, der för twänne Århundraden tillbaka fiendtliga, hwarondra bekrigande, horder huserade.» en öken Huru helt annorlunda ser der icke nu ut! Qwar äro ännu de gamla sjöarnc, de herr,' liga wikarne och den flimrande bergsfirömmcn, — men i stället för wildars kojor ära der ett cwlliseradt, rikt och fritt folks boningar, — l stället för ouppodlade wildmar» ker äro wi omgifne af cn mark, som frambringar alla för bildade nationer erforder, liga förnödenheter." "Det stora werket: förbättringen och utwidgningen af den inländfla sjöfarten l Förenta Staterna, är nu först päbörjadt; i wär egen stat befinnas ännu mer än loo trakter, hwarigcnom segelbart wattcn bör ledas, och de förbättringar, som i be» la Unionslandct kunna widtagas, äro wcrkligen omätliga." "Wi bekänna frimodigt, att wiwid detta tillfälle wiljaädraga oss fremmande folk- slags uppmärksamhet. De hafwa pDätt, att wär regeringsform ej kan ega längwa, ligt bcständ, att den är för swag alt sammanhölla ett sä widsiräckt land, att wär n.