Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-04-10
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
84 Storms Posten. Tisdagen den 10 April 1827, Indiens märktvilrdigdetev. (Forts, frän N:o 82.) ^ct är <i genom bön«r, Hinduerne hoppas blidka gudarna och uppnä moralist för» ädling, utan genom botöfningar. Om Tanka berättas, att han deri bragt det sä längt, att han genom dem nära stöttat Himmelens Konung frän sin thron. De bestod» der!, alt han en längre tid försatte sig i plägsamma ställningar. — Ätstilllga slags sjclfmoro glfroa äfwcn, enligt detta folks begrepp, ett anspräk pH saligheten. En owinna lan fbrmärfwa varadlset, om hon löter bränna sig med sin mans lif; män» nerne äter om de döda sig genom hunger, lata bränna sig i torrkad kospillning, be» grafwa sig lefwande i snö, lemna sig till spis ät hajarne och alligatorerna pä ön Sagur, stära halsen af sig i Allahabad, eller störta sig ned i brödjup. Mennisso» offren pä bn Sagur, hwaresi minst 2« personer vmkommo hwar manad, afstaffa» des af Markis Wcllesleu genom en förordning af den 20 Maj 18N2, hwaruti dyli» ka mordförsök belades mcd stränga siraff. De fordna Mahomctanffa Stäthällarena räddade pä detta sätt äfwcn mänga mennissollf, och tilläto «j qwinnor att lefwande bränna sig. Deras efterträdare ha warlt mindre noggranne i detta fall. — Läng» vch kostsamma' wallfarter företagas äfwen för att befordra saligheten eller en lycklig . själawandring, och en resa af i°ou Engelsta mi'l ster ofta pä det sättet, att pilgri» Men wältar sig fram hela denna wäg. Att sarga och stympa sin kropp, draga sig ur werlden och flytta i cn öken, äro äter andra sätt, att minna samma ändamsl. Er l8»2 stego Osiindissa kompaniets inkomsier till '7 mill. P. St., men hafwa genom eröfringarna l Dekan tlllwext, ss att de nu utgöra 22 mill., hwilka genom en klok förwaltning ntterllgase kunna förkofras i den män folkmängden bkes och) den allmänna säkerheten stadgas. Kompaniets stulder i de tre vrcsidentffaperna ut» gjorde »812 nära 2o mill.» hwilka genom de sednare krigen icke kunnat minstas, ehu» ru det har ofantliga tillgängar, och desi belägenhet wäl kan kallas vlomsirtmoe. Un» dersibdt af en arm« af z«,°c>o Européer och 150.000 infödda, hwilka äro förträffligt organiserade, anföras af Vrittista Officerare och hällas i ständig »verksamhet, hwilar detta konstgjorda malde pä fasta grundwalar. Qfrverhufwud taget räknar man, att «<),ooo Engelimän äro i Indien anställde i kompaniets henst.