Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-04-18
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
Onsdagen dcn 18 April 1827. rivningar frön Utrikes Vrler. Portugal. London dcn 3 April. Wi ha nu bekommit underrättelser frän Lista, bon lill dcn 22 Mars. Representanten Mascarenhas blef den 17 enhälligt frikänd af PärsKammaren. _ Af nlla, säwäl officiella som privata, berättelser synes, att det llntikonstitutlonella owäsendct nött sitt siut. Tillika förmälts, det Lisabons bank äta» git sig att förskjuta den för statens behof erforderliga summan, utgörande wid pafi 522.020 pund st. - Paris den 3 April. Frön LiZabon strifwes, alt rcbellerne, förr» an de scdnast utrymde Braganza, der utkräft en stark brandskatt. I siadshäktet fun» nos inemot Zu° personer, som de ditstäpat frän ätssilllga städer och byar. Span:en. Paris dcn , April. Spanska Kabinettet har till flera stora mak» ter assätit en not, hwari det reklamerar deras intervention i mltzyälligheterna pä Half, ön. Som hofwet i Madrid mcdclst uvprigligt och fullständigt uppfyllande af sill löfte släckt Portug!sista inbördes krigets fackla, sä har en Engelsk arm°s närwaro l Potugal ingen antaglig grund för ssg, hwarföre Spanien fordrar, att England stall draga sina llUppcr tillbaka, och fbreslär, att Frankrike mötte förmas att göra detsamma; dö skulle Halfön, befriad frän det utländska förmynderstapet, snart be» finna sig i ful!komligt fredstlllfiönd. — Madrid den 24 Mars. Chaves och Canellas, som hade ankommit till Burgos, och derifrän skulle resa »vidare till Frankrike, ha nu erbällit tillstånd att öterwönda till Zamora och nedsätta sig der. Hwart de bftige re, - vell«officerarne ssola taga wägcn, wet man ännu icke, men wäl att dcn största mist» sämja roder ibland dem. — Alla härtills gängse rykten om observatlonsarmcnsupp» löning a'ro utan grund- fastmer har en ny brigad i desia dagar afgätt till Talavela. Frankrike. Paris d. 3 April. Om händelserna wid Pärens, Hertigen af la Ro, chefoucauld Liancourts likbegängelse dcn 2o Mars, lnnehölla wöra trowärdic-asie blad följande detaljer: Jordfästningen sscdde i Mallc,Himmelsfärds«kyrtan,!nom hwNken för, samling Hertigen bodde. Äl. lo f.m. haoe förre eleverne wid konst» och lndustrl»skolan i Chalons, hwars stiftare, styresman och wälgörore dcn aflidne sä länge warlt, in, funnit sig i stcrbhuset, och buro pö sina axlar likkistan In i nämnda kyllä. Ett stort ontal förnäm» personer bcfunno sig l processionen, bland andra: HertigarneafFitz, ,'ames, Duras» Decazes, Nagusa, Treviso och Cboiseul» Furst Talleprand, Gref, warne RIcard, Daru» Mollien och Molitor, Vikomt Sosihöne de la Rochefou, cauld, Baronerne Varente och Pakquier, Marssalk Laurlst,»/ Genelalerne Sebastian»,