Titel: Inrikes tidningar
Datum: 1805-02-08
<-- Sida 3 -->
-
+    
<-- Sida 3 -->
lilnzil» of det Gwenfla Kongl. Nummerlotteriet bl» ull Stockholm, hwarwid utlommo Numr^rne: ;,,----- 7, ----- b?, —.??,-----och !9 Ve yH dlsse Nunnor antecknade Flickor »l All» Mogens Döttrar, w°«o: khristina larsdolter lfrin Upsala Län, hagunda Härad, Ä!»nds Socken och Ncsierby. Maria Matttdotter ifrin Iloiula län, Elfkallt- hy Körad. Elfkarledi, Socken och Kilana. Ebc>8ma Ia„sd«lt«r »frän Westmanlands län, Hkcrdo Virad, Bjöll^ogs Socken och Sörby. lblistlna Olsdoite» »rön Stora Kopparbergs lin, Nedan Siljans Fögderi, lersands Socken och Kerlltn Maltsdotter »frän Malmöhus Län, l!u- llits «ir«d, Wlll!» Socken och Wlllle^ Till hwardera af dessa Flickor tomme», till föl!.» »l Kongl. Ma>:<i för detta Lotteri i Noder utfärd»» d« Plan, att utdelas en summa af 16 Ridal. z, ». Sp., som dem af »vederbörande landshöfdinsar roa», Vt» tillställd, si snart de träda i giftermål. Med betalningen af Winsterne för denna Drag» ning h«j lotteri- Kollektörerne, till dem, som uppwi» ja de wundne Original - Lottsedlarne, < hwars hand de »ara mige, förhälles efter manligheten. Skulle, em», förmodan, nigon lottägare, wid uppwisandet af de» mundne lottsedlar, e! genast utbekomma den dera fallne Winsten, har han att anmäla fig wid Kongl 4 lotteriets !)ufwud»iionto» och der fin betalning undfs, lhwad Mnsten stigcrtill större eller mindre Summa. Närmare underrättelse om förloppet af denne Drag» »ing och derwid utfallne Winster, stall framdeles < llnriles Tidningarne meddelas. Med försäljningen af "otler till 514-de Dragning»», som kommer att gä fö» sig d«n 2? utl denna minad, st«» nu genast början. Döde i Stockholm. Framlidne Bataviste Charge d'affaires L°ofs's efterl. Enfa, Fru Maria Thercsia Loost, född Plätintz, död den 4 Febr., i desi Hz örs älder -^). Waktmästaren w!d de Kongl. Rummen il Operahuset Swen Englunds s. Dotter Jo, Hanna Margareta, död den 22 Jan., i desi 24 ins älder. Döde i 2.andsortcrne. Kongl. Rentcmästaren Anders Edbom, dLd i Kuopio Stad den 15 Jan.» i desi 53 ärs älder. Tull-Inspektoren Hans Georg Litzander, död i Arboga den 26 Januari, nära 56 är gammal. Mjölnare > Åldermannen Peter Nord» berg, död i Carlslrona den 21 Jan., 59 är gammal. t) Hwilket endast hll»l«<nc>« lillkännaglfwei «nhö, »ig» »ch Wänne». All V«rgb«to«»l<« nndonbedes. De lllar» och Mtskirer, fom llll Kongl. lolleglum N«d!cum ann» icke l!U«uu»»t stn» Eu,»<ts>»l,ät«l» »« fl» flillrdne «»,' elminnai «tt denna st,ldl«hl» olördröjeligen fullgöra, och att > dcsse berättelser upp, taga antalet of de barn som af dem blifwtt uacclne, rade, samt hwad framsiän, Vaccinationc!» < allmän, hel« deras »«t haft. Kongl. C°lle«ium önstude of, men att andre personer s°<n> l anledning af Kongl. Majestäts Nödlga llirkulir till landshösdinaarne af den , ststl. Aprill med Vaccinationens utöfning sig syslosott, mille meddela Kongl. lollegium undertällel, se i förenämnde omständigheter, samt hwad 'ör ösrlgt rörande denna wigtiaa upptäckt tnnnal !br«fall« an» märlnlngsiväldt. Stockholm den,4 Jan, '8°;. TM de forul kungjorde och innu ledig warandt Provincial-Medicisollor pi Goltland »ch l Hare^n, »unna kompetente silande, ju förr detz heldre i Kongl. Eolllgium Medlcuin sig anmäla, för a«t »i undeld», r.,gt förslag blifwa uppförde. Stockholm de» ;> Jan, Igenom Radmannen Harald lllitans den >c> l denne minad tlmade död. är en Iustitle:Rädman<« systa HH» l Staden ledig; hwillet tlll hugade slickell» ge sölandes underrättelse tllllinnagifroes. Ädo Rid» hus den « December ,8°g. Borgmästare och Röd. Den 5 Febr. »«r Kursen t I Banto-Vedlår. P3 Hamburg « « 2Us°5ii, 52 ä si^ si. — Lubcck att bet. i Hamb. 2 Uso 51^ si. — Amsterdam » 2 Uso 47?, 4?i 2 48 si. _ London « 2 Uso 4 R:d. ZQ «> Zi s. __ Dito , , » 4 N:d. 28 si. 90 d. d. — Nevcasile att bet. i Lond. 2 Uso 4 N.d. 28 si. — Kbreihamn , « » » 2, Uso 3;; si. __Dito » » » » » Z5A si. Zc> d. V. — Dito « , » ? , z;^ si. » Vissa. 3<ll den genom Medicine Vektorn L, P. Bergs tlmade död ledige StaVs-Föllslärs-tiensten bärnädes, som ör förenad med endast ,5 R:d, irllg lin, ä<»,a behörige sökande »tt anmäla sig hos Magistraten <n« nan nästk. Mars minads slut. Hcdemor» ÄädhuS den >< Ja». 1805. Underrsrcelst för rj«nstfäe«nde. Hantor: och Kl°clar«!s!)s!,n lvld Kalmar Dem- H««ko'Församling, i» genom dödlfall worden lcd^g. Hugade sikande, twara tiUqlng stnnei» lnom Forsam» lingen, bör» med egentzönlige ansiknlngar, hilngde med wederdölligc belr» om skicklighet, inom lren^e monader sia anmäla t>i>< unberticknad Stadens P»- stor; son» första gängen luugllts., N. G. Wallensträle. Auktioner. Den 4 April! inne», i» lomma genom ippcn Nultlon si wäl uti Zongl. Slrastmer-Ordens: Gillet som i lande-«ontorc« i orlrn, Qrcbro Holpllals'He«« manen Rpnninge N:c» » »ch » om ell bell mantol hwaedt,», belägne inwiv Staden, i lingdr» Secke» och Ncrikcs Län, all utandas till n»ll a»r<»o, pi