Titel: Inrikes tidningar
Datum: 1814-10-14
<-- Sida 3 -->
-
+    
<-- Sida 3 -->
Handels, Agenten Jacob E. N5H,5 ?. Mala Maria CYrisi. Nöhl, född ÄMwan, dvd den 29 Ecpt., wid ;5 ärs älder. Framl. VM- och Eilfwer-Arbetaren hnlstafStafhellsEnla, född Maria de Broen, dod den 2? Sept., 74 är gamiual. Handelsmanncn och Br»ggarcn G. Nich, naus'k. Mak., Ulrica Maria Richnau, född Billing, död dcn 2. ,Oclobcr, ^ är gammal. U?i^de i Landsol lerne. Faninnkarcn N. I. Agreliu^ och Demoi- sclle B. Margreta Wiojörnsson, dotter as V. ^'asioren S. 3l-il,örnson, wigdc i Wcta Prcst- gärd dcn 2Y Juli!. Dö^e i Lanosortevne. 8-,ndt-!)l,antm siaren i Östergötlands Lan, Ioban Hagdahl, död i Linköping den 26 Sept., wid 55H cirs älder. Acluaricn <Ä. Ulbrecht Stahre, död i Up- sala den 28 Mg., i desi 78 ärs älder -j-j-). Fältwab-.ln I. N.Grcgclss^n, äldste Son af aflidnc Ncgemcnt? - Läfa!,n wid Kalmare Kongl. Megcmcntc, Asiesiorcn I. (^'rcgcrvson och dcsi cftcrlemnade Enfa, Gustava Dorotbca Wcijdenbielm, död pä Leckebl) nära Kalmar, den 25 Sept., i dcsi »^ ärs älder. Fru Vrefwinnan Frcdrica UKica Stael ron Hollsiciu, född Sperling, död pä Brännö Säteri den 2? Scpt., i desi 74 är? älder. Framl. Bergmästarens wid Stora Kop- parberget, Mathsas Eggerts's efterlemnade k. Maka" Eleonora Eggcrts, född Berger, död pä desi Gärd Harmsarfwet wid Fallin den » ^ctober. Hsn war fö>d den in Jul. 17;? ^). Fröken Cbrissina Lovisa Tigerclo, död pä Bnlnneby s bssergötland den 4 October, i dest <ZQ är5 älder -!/)> Falt-SecrcterarcnG. F> Stockman och Fr»r P. M. Hinimel, Enka efter s. d Handlanden uti Hamburg L. Himmel, wigde uti Mädel«- hcimwid Frankfurt am Mnyir den ?^ Mg, Fröken Ulrica Ccderssröm,dö^pä Ströms-^ böle Säteri i Sagu Socken «f Abo- L«n den za Aug., 6y Hr gammal -^). -f> Hwilfet endast härigcuom tillkänuagiswez anhörige och wsimer. All sorqbctpgclsc imdanbedes. j-f) Hwilset enli.,t den aflidnes eget förordnande en- dast ps detta sätt anhörige och wän,«»: lWil»iugj!> wrs. A!l sorgbetpgelse undanbedes^ Som SMts-Läkare-tienstcn 5 karlstens fästnings med thy antigen Lon ps Slut, ännn befinnes ledig; ss »varder sådant hänncdelst fungiordt,, till >«de,rrHt> »elfe s3r stI5ti<!< «ch hugat, ssyirurgiä Magistrar, h,.!> f>, Äga att med ansötnmgar härtill hos Kongl. Sui,d. yets-csoilegimn lnom den 26 nästa No», inkomma Stockholm dcn 2Q Sept, 1814. Till underrätte!fe for dem, som'dels smm icke il giswitsine Redogörelser till General Krigs-(> om m!,.' fariatet wid den i lt>skland f. d. nxirmlde Ko»n! Sweuska Arm^en, dels med detsamma hafwa o.^sin rade affairer, giin^s härmed tillkänna, atf Gen>>"l Krigs-Kommissariatet numera blifwit hit tillEtockholn: forssvttadt och har sina Einbetsrum ut! Huset N:° eller det ss kallade Ankareronska .^uset wio Rezerin» gata». Stockholm den 7 Oct. 1814. I. P. Villberg, General-Intendent. Ad. Wennersten, Fält-Seccctetare. Till wederbörande Salxeter-vefweranterZ efterrät- telse tillkännagiswes, att Hemmausägarue i Rikets ös- rige Län, utom Smäländsta Distrikt, äga rättighet alt in nntnra afiefivercra Salpeter-gärd fjr iunewaran- de sr >«<4, neml.: uti Fönröpings Län 8 Wernamo UpbördH,källe den 8, 8 Jönköpings Krono-Magasm^en »2 och H EM Krono-Magasm den 17 uti nästfom-- mande November miinad; i Kronobergs Län och 8 Uppdordsstället i Weriö Ctad dcn 19 och 20 Decemd.; allt detta Hr 1814, och i Kalmare Län ä Westerwirs Krono-Magaftn ten 21 samt 8 Fliservds Krutbruk »c„ 2K dcrpKiMmde Iannarii 1815. C. Kihlström, öfwer-Dircctcur. UndeerHttelser fir Ljenstsstandc. Förelade Organist- och Klockare-svtzlan uti Närd» serum sr norden led>g, till- !)w lkenS sterbesättande hugade och competente sbfnnd? äga, att tnl följe af ordningen för Kyrkobeiente i. Linköpings Stlft ssghos undertecknad anmäla inom laga tid, p3 Linköping, NtNid och Gärdsermni sonr tredje gängen kungöres. W, karlman, v. Pastor, Klolkm-e-sMan i ANinga. Oockcn af Skara Sti»t med linga sHrmsncr är ledig. Hugade sölandie inl?ni" na sin ansotninq 3 msuader frsn datum, pit Sköfde ochr Aklinga, till undertecknad; som andra gängen knngores^ 3lMnga,bcn 1 Oetodcr 1814. Gustaf Ridderbjeltc, Kyrkoherde. AÄlttVN?»-. Ven 7 <,äMs!ul»«an'f Dsccmber, kl. ,2 rö da< «en. kommer genom öppen Auciion s» »sl hö» < K«l, «laje»ät« och 3ltt>t5»rlgs kollegium, som « L«nt<.- LaNtzlle» i Westerss, a<» tttl anende rs 30 irs tl«, VrM Mldfaftan »äfff. 5« Mbjudat ««ne'«.B°''älle» na w,0 »om>l. Nf.Ris„emen« Vngaden »amstck. ,cb Rolmsta t Vjörkstn S°<t»"^ Mtcl-tjorbo H^ad o<v Wrstmaulanvi Län, te, f?rr<, veMnde a^ eU l7,lt^ och tet- Malt af lre 8td«lele inanUil. H««^s>;