Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-01-17
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
MMms Posten. Onsdagen den 17 Januari 1827. Tal af Nenjamin Consiant j DepnteradeRammarens hemlig» Utstött öen 28 December förlidel Hr. (Slut ftän N:o ,2.) ^)et sr dä icke hos denna absolutist» som wi funna finna garantier; wl stola fin, „a dem, säsom min aktningswärde wän sagt, i ctt amendemcnt, som jas, med leds, iiad sett Er förkasta, i den lagliga ordningen, sädan Kartans höge stiftare will hafwa, dä han, enligt hwad man erinrat Er, förklarade, att han icke började kriget i annan afsigt, än pä det alt Ferdinand skulle mara fri att gifwa institutioner, som vä en gäng betryggade hans folks lugn och kunde skingra Frankrikes rättmätiga farhägor. Sedan fyra är har lugnet i Spanien icke warit betryggadt, och Frankrike har nu rätt- »nätiga orsaker till nya farhägor; desia kunna icke stingras annat än genom en lag, lig ordning, som gifwer fasta grundwalar ät löftena, som ej tilläter att man öterkal» lar dem, säsom man l T. Maria äterlallade de proklamationer man utgiswit i Cadiz, och som ändtligcn, ifall nägraunderhafwande wisa olydnad, gifwer regeringen, ordnad och stärkt genom lagen, tillräckliga medel att straffa dem. Sädana eger ej den absoluta makten; sjclf utan tygel blir hon stundom icke lydd, stundom mer lydd än hon welat af tygel» lösa »verktyg, emedan absolutismen icke Hr annat än anarkien under ltt olika namn. Jag har hopträngt irägan sä mycket jag kunnat; jag har siödt den pä fin »verkliga ständpunkt, hon är sädan och icke annorlunda. Familjeförbundcts nytta förändrar in, genting härwid. - Unde? wanliga omständigheter kan det ej städa alt bibehälla det» Men om desi resultat skulle mara, att Spanien kunde gifwa ost löften, utan att be, höswa hälla dem, och blottställa ost i Europas ögon derigenom, att det twang ost antingen till ett förstörande krig eller till en förödmjukande älerkauclse, och att det till ersättning härför, ej erbjöd ost annat än en förstörd marin » en desorganiscrad här, förwlrrade finanser, en sjelfswäldig administration och brist pä tro och heder, sä ser jag i sanning icke att familje-förbundet Hr annat än en oreda och en börda. W! äro en krigisk nation och w! hafwa wlsat det. Men är det derföre sagdt, det wi hafwa lust att släsi för hwarje pastloneradt och oöfwerlagdt förelag? Böre wi, ttt fritt och sjelfständigt folk, göra till wär sak alla absolutismens fantasier eller far, hägor,' alla brutna löften och alla öfwerdädiga anfall? Naturen af den Portugisiska Kartans lagligbet äro alldeles fremmande för »ägan om Frankrikes säkerhet och wär, dighet, hwiket »vill »vara lyckligt inom sig och aktadt utom sig, men som ej kan roa» ra nägotdera, om en af detsamma beskyddad grannes blindhet och pas?ion fäc gör» dct oense med sina bfrlga bundsförwandter.