Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-01-27
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
22 MMms Posten. Lördagen den 27 Januari 1327. Tidningar frän Utrikes Gr t er. Portugal. Lisiabon den 29 December 1826. Infantinnan-Negcntmnan har i en strifwelse till Hans Storbriltannissa Maj:t betygat sin och fottets tacksägelse för den skyndsamt lemnade hjclpen. — 3lörande insurgenterna weta wi söga nytt. Markis Cdavcs har med 1000 soldater och en guerillakorps inryckt i Viseu. General Clau, din o, som i Porto gätt öfwer Douro, marscherar emot honom, och ssulle omkring den 17 förena sig med General Azcvedo. Grefwe Villaff« stär i trallen af Guarda. — Statilidningen innchäller nu en officiell berättelse om Grefwe Casafloreö' äter, upptagande wid hofwet, i cgenstap af Spansk Ambasiadör. — Cortcs' ordentliga ses, sion, som enligt Kartan bör räcka tre mänader hwarje är, tager redan den 2 Ja- nuari »827 äter sin början. — Madrid den 2 Januari »827. Sä snart Magesie wid Alcantara posterat Tajo, sör att stöta till fattiooisterna wid Almeida, erhöll han frän Domkapitlen i Palencia och Coria >5<«"« härda plåstrar; man gal honom af» wcn wägwisare, som stullc föra honom pä sådana wägar, dem t^ sörfiljande Por» tugiscrne icke kände. I det han framkom till Almeioa, erhöll han frän CiuoadRo» trigo ätta artlllerl-pjeser, som General Longa läiit sticka till honom. Dä rebeller? ne inryckte i det temligcn förfallna Almeida, war Kommendanten, General Pego, i största fara att bli mördad; större delen as garn's0n?-truppe>na swor rebellernas fa» ua; de som ej wille göra det, blefivo lrigSfängar. Mänga bönder frän landsbygden omkring Almeida hafwa, dels af nöd, dels af plundringsbcgär, sällat sig till rebel- lerna under utrop af: "Leswe Konung Migucl!" Chavcs och Montcalegre ha äfwen» lcdcs ankommit lill Almeida, och ärnade snrrt, i förening med Telles Iordano och Magcsie bryta Upp emot de frän Mindo anryckande KonNitutionelle. Spanien. Madrid den 2 Jan. Linietrupperna i nästan alla wära provinser ha sätt order alt aftäga till Portugisiska gränsen. Bland dem som redan fatt sig i marsch, har en stark desertion yppat sig. Man wet wäl icke precist orsaken, men tror dock lemligcn allmänt, att descrtörerne gä öfwer tlll Markis Chaves. (yuutiäionno, Infantisternas bekanta organ» säger ocksä, att Chavcs ärnar med ^,<x>Q Portugiser och "20,000 Spaniorer" frän Almeida marschera mot Lisiabon) -— Hr de Lima, nu» mera här erkänd säsom Portugisiska regeringens Chargöoaffär, har hos Utrikes Mi- nistern beswsrat sig öfwer- det understöd» man frän CiudadRodria.0 lernnat rebellerna wid Almeida. Hr Sawion har ätnöit sig att swara, det han icke wissie det ringaste härom, emedan regeringen cj utfärdat nägon befallning att understödja de upproriska.— Herr Calomcnde uleblef i firrgär aflon frän cerieln pä hofwet. Den onäd, hwari han