Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-02-05
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
29 ttcMms Posten. Mändagen den 5 Februari 1827. Tidningar frän Utrikes Vrter. Portugal. Lisiabon den <j Januari. Generalen Grckwe Vissatar inryckte den ?>^ December i Guarda» sedan rebcllerne med sig borrlfört största delen af sta^cn^ inmä, nare, cch den 28 inträffade General Clauolno med sina trupper i Viscu, som sam» ma morgon evakuerats af insurgenterna. Pä marschen till Guarda hade de konsti-! lutionclla trupperna haft en starp träffning mcd miliserna frän Lamcgo och Miranda samt 8n ryttare af älstilliga korpser, hwilka llcwäl omsider mast taga lill flykten. Almcidas öfwergäng till faktionisterna har flranlcdts säwäl af General Pegos genom sjukdom iräkade oförmäga att widtaganödiga firswarsätgärder, som afcn Kavalleri, Ofwersics, Elcazarios förräderi. Magesie befann sig, enligt de sista rapporterna, l Almclda, och Qfwersie Iordano i Ansur. — Sedan Vrittista trupperna, efter de« barkeringen, blifwit mönstrade af deras Qfwerbefälhafware,'General Clinton, begäf, wo de sig under fältmusik till sina gwarter. Inwänarne yttrade den listigaste för« tjusning! frän altaner och fönster nedkastade man blommor och deviser pä wära be< frl.ire, och lysande festivitcter föranstaltades till sirande af dcfammas efterlängtade ankomst. Brittiska flaggan swajar i detta ögonblick pä Tejo frän »ära 3° frigssscpp och ett ganska stort antal traneportfartyg. — Det är nu afgjordt, att Portuglsista armSN stall organiseras pä ny fot och. totalt omstöpas, samt att Marskalk Vcresford cmottager tfwerbcfälet för densamma — Vlstoppen af Viseu öppnade i förrgäc Cortcs' sammankomst för inncwarande är med ett tal, hwari han framför allt upp» manade nationens representanter att i sina deliberatione? gifwa exempel af samdrägt, ständaktlghet och fosterlandskärlek, desta grundpelare för hwarje stats sanna lyck« och wälständ. Spanien. Madrid den 13 Januari. För nägra dagar sedan war Minist«re« nära att bli störtad. Sjöministern Sala;ar och Finansministern Vallasteros skulle allena bibchällas, men Hr Salmon cfterttädas af Greswe Ofalla, Hr Calomarde af Hr Arjona och Hr Jambrano af General Pilös. Flera andra förändringar woro äf« wen bestulna, allesammans l afsigt att förbereda allmänna ooinioncn pä en wlgtig, modifikation i wärt närwarande regeringssystem; men hastigt ntertogos de redan un» dertecknade dekrcterna, sedan frän Paris en furir anländt, som lilwäl icke kom frän Franfyssa Ministären. Desia förändringar, som nu blifwit pä obestämd tid upp» skjutna, hade påyrkats af diplomatiska korpsen, ty i Camarillan är Hr Grijalva en- sam emot kriget, och denne wägar icke öppna si» mun emot de öfiiga rädglfwarne, som understödjas af hela Apostoliska partiet. — Kleresict och Ministären täfla all öf, wcrlista hwarann- Det förra, jemte Hr Calomarok will kriget; den sthnare asstvr