Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-02-14
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
loclMms Posten. Onsdagen den 14 Februari 1827. Cidningnr frän Utrikes Orter. Portugal. Lissabon den 8 Januari. lUr enstilta bref frän Engc'smän,) Motståndet mot konuitutioncn har huswudsatligen ytiral sig i proo,nscrna 5ras-°k-montcS och ^>fra Veira, men man försäkrar otz, alt äfivcn folket i de andra provinserna är länge ifrön att gynna densamma. Detta mistnöje lär härleda sig derifrin, alt folket frän början icke wctat eller icke insett, att ifrögawarande konstitution är olika den förra, som roar lönad frän Spanjorerna, och just derföre hatades af nationen. De rojali, fier, som störtade den förra konstitutionen, utgöra ett talrikt p,,iti, och dcras förtry- telse wäcktcs önyo, dä de sögo, alt flere medwerkande w!d den för dem sä förhatli- ga revolutionen af är »82c, erhdllo statsembeten under närwarande system. Till att Lfwerändakasia delta, tro de sig söledes hafwa de starkaste stäl; men en flotta af tolf linieffcpp och en wäl disciplinerad arme stola wäl snart gira alla deras bemödanden fruktlösa... Strax efter wör hitkomsi den 1 dennes arrlsierades en mango munkar, äfwensom nögra högtförnäina personer, hwilka yttrat w.'dcrwilia för fonst'tittionen... Bland inwönarne häistädcs roder nögon oro i anledning af ryktet, att Marskalk Bcresford torde öfwertaga högsta befälet öfwer armön. Han är i allmänhet ickc älskad hwcnkcn af trupperna, Ossicerarne eller Ministrarna, hwilka sednare hellre wilja nedlägga sina embctcn än underteckna nögot dekret angöcnde Lordens utnämnande till Generalisss, mus... Den ädla Regenlinnan stär olyckligtwis utan sin wetffap och wilia under Apostoliska junlans inflytelse. Bland andra inkonscqvcnta och högst olämpliga mcsn» rcr, hwartill man wclat förmä henne, är äfwcn ett amncsti.detret, genom hwilket fjorton Adelsmän, rebellernas Chefer, skulle frikallas frän deras walförtjcnta straff; hittills har Prinsestan litwäl med ständakiighet wägrat sitt samtycke härtill.. . Ett fak» tum, som bcklagligtwis Icke kan nekas, är, att under de fä dagarna sedan wör an» fomss, Nere af wöra soldater blifwit pä gatorna öfwerfallne och plm draoe; en man wid sextionde regementet har fallit för mördarehand. — Dito d<n lo Iainiarl Medelst ett dekret till samtliga militär, cmtoriterna i liket har Prinsestan, Re, gcntinnan befallt, att trupperna och befälhafwarne wid Hans Ctor»Brittann!ska Majtts arme böra ätnjllta samma hedersbewisningar, som tllllomma trupper, na och Officerarne wid Portugisissa hären. — Generalmaiorcnie Markis An« geja, T. G. Stubbs, Vikomt Veira och Baron Hllbufera äro upphöjde till Genera!, löjtnanter, samt Vrigadiererne Grelwe Villaflor, Markis Torres-ncvos cch Grcfwe Barbacena till Generalmajorer. — Paris den 3° Januari. Monitören förmäler frän Listabon under den 14, att Grcfwe Villassor den 12 befann sig i Pinhel, ftdan han totalt slagit öfwerlöparne, af hwilka 3 a 4°2 man gött öfwer till de konstitutionella. Ltail« tillägger, att städerna Chaoes och Vraganza redan blifwit tagna i besittning