Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-03-05
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
53 cWms Posten. Mändagen den 5 MarS 1827. Ln blie» pä Rongl. teatern unöer betz nuwarande ttbministratiHN. (Forts, och flut frän N:o 62.) ^)i torde ej behöfwa erinra nägon af Stockholms Publik pä hwad fot Twcnssa städeplatsen, i detta hänseende, för närwarande befinner sig. Af dest manliga personal hafwa de aldraflcste redan öfwerlefwat styrkans älder, och af dest sängare finnas blott twä under ;c> är. Sängerstorna äro allesammans öfwer denna öloer och af Aktriserna för talsccnen finnes, som wi tro, blott en enda tjenstbar under 3a är. Det behöfwes säledes blott den minsta tillfällighet för att göra en eller par af dcsta per» . söner otjcnliga för scenen; enligt naturens lagar mäste destutom de flesta af dem in« " nan korrt lemna skadeplatsen, ätminstone de yngre rolerna dcrstädcs. Teatern har för närwarande lätt att räkna de sängröster med bibehällen styrka och friskhet den eger qwar, och de som hört de sednast der glfna större musikstycken, weta tillräckligt i hwad stick dest sängpersonal befinner sig, om man af den kan päräkna en läng tjenstbar- het. Dä den har inga elever, dä ingen rekrytering kan ste frän landsorternas teatrar, är det lätt att förutse den tldpunkt,dä teatern, ätminstone sängscenen, mäste tillslutas, i fall nuwarande system bibehälles. Men äfwen om det öfwergifwes, är det fara wärdt, att innan följderna af en annan förwaltning kunna wisa sig, skulle en olycka kunna in, träffa, som satte teaterft ur ständ att spela, och detta kunde ej sä lätt hjelpas, eme, dan, om man ock antager elever, ssera ärs bildning erfordras, innan en sädan kan framställas pä scenen, minst för att sjunga der. Samma förhöllande är wid chören, hwars flrut nog inskränkta personal blifwit under nuwaranoe styrelse än mer för» minskad. Balletten förlorade strax wid förste Direktörens tillträde sina bästa sujelter, som ännu pä intet sätt blifwit ersatte. — Teatern är ocksä nu i den ställning, alt den ringaste sujelts, ja, blott en chorists förfall hindrar gifwandet af en'mängd stycken. I det materiella har teatern blifwit riktad med nägra nya dekorationer och partier deraf, samt en mängd nya kostymer; men dcsta äro till största delen sädana, som blott kunna begagnas i de stycken, hwartill de äro gjorda. Af sädant som dagligen behöfwes, är föga gjordt eller repareradt. Dä nu dest effekter mäste anwändas äfwen för talsccnen, päskyndas deras nötning. Wi ssgo huru tidens tand medtagit dekorationerna pä dramatiska teatern, ehuru wida yngre än den storas. Man kan säledes med trygghet M-' förutsäga, att nögra fä är härefter stall ingenting af testa salcr wara brukbarl,