Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-03-14
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
6i NMms Posten. Onsdagen den 14 Mars 1827. mist» Historia Nyligen utkomna Böcker. 'Twea, »826. Tionde Häftet, Nio n. 336 sidd. 8:0. 1 R:ör 40 tz. N:ko." (Forts. f,Zn N:o 69.) fortsättningen af Anekdoterna ur Sweriges Financiella ach Ekono, ------- .V. ^ '«^ ^"^ ^"nhard Nosenblad, för att dröja lret längre wid en an, nanartlke! som folier derefter, och som, icmte den ofwannämnda om Nordamerikan» sta staterna, l.k en infattning omgifwer Hr 3losenblads strift, säsom för att löta det redbara och sakrika der! sä mvcket tvdligare framträda. Wi mena här recensionen af f,r Hammarstölds arbete Grunddragen nf philosophiens historia, författad afHr A te'r. bom^), °«bw.nw,d h m, säsom ett tillägg, bi.oqat en framställning af sina egna äsigter . filosofi, ästelik, p°l.c,k. Man kan med ffäl säga, att denna bikt inför v», bliken är alldeles ,cke föranledd af del Hammarstöldsta opus, utan att det dcrmcd för att nuttia ett gammalt ordsprät, hänger tillsammans ungefär som ler med länqhalm Wi stola allsicke undersöka, hwarken nbdwändighcien af en sädan bekännelse, eller den ofwertygclse författarn möjllgtwis derigcnom fan ssiadtomma pä nZgon enda läsares ») Dct torde kan,7c ,ntre«cra läsaren, att se, Hr Attcrboms omdöme ifwer ett arbete ak 5r Hammarstold,^ hwMen han sa«r att man förewitat "trist pä nogsam granstninq af cgna arbe^ 7^: br.st pafirdomesnhet och b.lllghct wid granstningcn af andras, stutligcn brist pä wärd o n ''»prakoch ffruart' - och hwari ingen torde ncka. att Hr A. träffa dcn allmanna mcn n^en Se h^r hwad fe hm tillräknar Hr Hammarstilds ifrägawarande strift 'Urs/ stit h ^ l,k,°m annorstädes, w,,nt,„«a orgfällig hwad samlandet, ön hwad utarb tandct angår- 'Tcnneman, n^cttc, lärdom och arbetsförmåga, men en^dwärg < uMl.ning och omdöme "har ^>cn d.alckt.sta b,ck. rcda och stä.rpa. som i dctza ämnen ar sa oun^rlia; r nt^ g.Uerna ega ,cke M.d den stränga sialittighct. som dc lätt, genom ^granna e stä st/dnina "kunde wum» ; och skrattet, är i den man wärdslisadt, att det wcrk!,ge."mä k/llas ba b r st "' Sa framr dc ta tadel cgcr någon grund, sa lemna wi ät andra att afglra bw d al wm' kän l.gga i Rcccn^ntcns söregacnde rckommendatlon. att arbetet "wänncr kännas och lä,as" om ckc meningen är. p» dct de granncliacn m^ i> > K,., >«^ ej bör strifwa öfwer grunddragen af s,losoficns h.storia. elanncugn. ma ,n,e huni man