Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-03-15
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
62 tttlNms Torsdagen den 15 Mars 1827. Tidningar frän Utrikes Orter. H^ortugnl. Lissabon den 16 Februari. Generalen Markis Angcja berättar under den 5 dennes, att sedan han den 2 förenat sig med Grcfwe Billaflors division, hade samtliga konstitutionella trupperna brutit upp emot Braga, dn insurgcnterne dä stodo. Da« gen dcrpä utrymde dctze nämnda stad, retirerade till Cabadoflodcn och posterade sig wid Porto-, Prado» och Varccllossdroarna. Här angrepos de den 4 af de konstitu, tionella» tillbakadresmos t!N Barca-bron, vch nödsakades flutligcn fly till andra stran- den af floden. I de trässningar, som härwid förefullo, tillfängatogos 26c, rebeller; en betydlig mängd dödades och särades, och största delen af deras artilleri föll i se, gerwinnarncs händer. — London'den 24 Febr. Frön Porto ssrifwes, att rebellcrne, dä de efter -dfwerste Zagellos besegrande framryckte mot Porto, bcssoto af>5<,c>man linietrupper, /Zoo ryttare och 2ouo gueritteiros Staden deremot war ulan all gar- nison. — Cswäl Lissabonfla tidningar som officiella rapporter frän arm^n ha flera gängcr omförmält, att nästan öfwerallt i norra provinserna milisen förenat sig med rebellerna, dertill förledd af- insurgentchcfcrnas försäkringar, att Spanien och Frän, frikc gynnade och wille med wapcnssyrka understödja deras sak. Utl ätssilliga byar i Beira ädagalade bönderna det listigaste nit dcrför: i ssogarna lade de sig i försätför de konstitutionella, och frän fönstren i sina hus flkto de pä dem. Wägarne i >e norra provinserna ära mestadels högst däliga, och medgifwa föga kommunikation; derafhar det händt, alt Gencralerne Villaflor och Angcja, som den v Jan. widCorruchcs stogc» och skingrade rebellerna, ej kunnat erfara, att dcsie äter samlat sig wid Spanska grän, sen. marscherat ät nordwest, gätt öswer floden Tamega, inträngt i den folkrika pro» vinscn Minho, stagit den lilla observationskorpscn under Zagcllo, närmat sig till Porto och hotat denna wlgtiga siad. I^nic» anmärker häröfwer: "När wi med uppmärksamhet genomgä dessa depescher, finna wi,> att militärsiyrkan under de kon, siitutionclla Vcncralernas befäl vä längt när icke är nog betydlig och imponera'de, att ingifwa sn-a wänner fullkomlig tillförsigt eller att assträcka sina fiender ftän yt, terligarc förtwissade försök. Emedan likwäl Vrittifla höggwarteret nu bör wara i Loimbra, en ccntralpositlon mellan de begge förnämsta städerna, Lissabon och Porto, sä flått den reguliera konstitutionella styrkan hädanefter se sig i siänd att koncentrera fin i norden, utan att blottställa de midt i landet belägna distriktcrna, samt stall sälunda kunna med större drift förfara mot rebellerna, som wid alla sina rörelser ^F^^