Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-03-26
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
7l Möndagcn den 26 Marö 1827. Iibning»r srilu Utrikes <vrtev. Vortneial Var!? den 8 Mar?. LlyabonS statstidning för den 2l näsil. manad >^N ^vcscher ,r8n General M.llo. enligt hwilka rebclllrupperna under Telles ^?an° ittän T^ inträngt' i provinsen Minho, gätt öfwer.Tamega. N°den ock angrlp""^ Ämarante; men här motade dem de konstitu.onelle och ?mlinao dem «tt ssyndsam» retirera tillbaka dfwcr floden. Generalen, som den'4 hade sstt Nwaner i ^n areNa, hcde af nägra sängar förnummit. «'t dese rebeller ännu icke wetat af ChaveS' nederlag. - Greswe Lapas af Pärskammaren antagna örstag .. ^m !^/n an^lla l,o« Kejsar Dom Pedro, det han mötte nu genast skicka sin dot, ?" ^Nn-na Ma ia. M ha Nepresentanterne förkastat, sedan de erfa, rit att fö^ en fi!?t anlagd plan att sömedelst behälla Infanten Ml. I el awar i Eu„pa och framdeles betjena sig af honom för imurgenternas sa - - m l«rid den 27 Febr. Det förliudeS, att mer än ?°°« af de Portugisista desertörer. ?^ .^»NLd^de af Spanssa au orlteterna. ätcrwändt till TraS-os.montes, för att der' fö na sig med ett band under en wis Mendoza. Häraf skola häftiga d.swsiio- ner fö anledls emellan Markis Angeja °« General.faptenen Egma. Svarlien Madrid den 27 Febr. Gen. Sarsfield har, säsom det fblmmme?, ^l^nit °m en?ed!gande frön öswerbefälet för observationsarm^n. Sin l,ghet flre- ^?sö7°mss^ men d«t egcnlliga motivet lär ligga '. bristen pä ^ ^ n!a M so d '^ samt i truppernas ptterligare 'ndistiplm; äfwen ^ ^neral rne Nodil och Sexti gjort General Sarsfield mycken förtret. Han har för det ^ ^«k/ss.t b^ del Rev, en liten gränsbu emellan Albuquerque «"ch BaÄ - N b f dn ng beswärar sig bitter, öfwer den Engelsse ^ur.e« yt. ^7.^. att Svanien. i frögan °m Poriugisista angelägenheterna, mZst Wda Eng- ^ ? ^5 t aS ankom f ? nZgr° dagar sedan helt oförmodade till hufwudstaden och !fr^e a nast ä?er.se?an han företag en exkursion till Pardo. Egentligen wet man Ven hw?m s7m med hons hi.komst eller orsaken till