Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-04-02
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
77 lttMms Posten. Mälldagcn den 2 April 1827. sv pnchoo res» l Tyvenaica. (Nr lournal äe« vibals.) ^cn del af Nfrikansta kusten, som i halfcirkelsorm ssiutcr ut i hafmet emellan E- gyptcn cch wiken wid dcn större Eyrtis, har fordom warit städeplats för en ganska wärkwärdig och, fastän ur Greklands sköte upprunnen, lilwäl ganffa originell ciui, lisation. En Lacedemonist koloni hade blfollat ön Thera, cch denna 5 utstickade se, dermcra en hop nybyggare, att grundlägga staden Syrene, som, under stormiga och blodiga hwälfningar» än monarklss, än republikansk, uppnädde graden af Afrikas andra handelsstat, och med framgäng emolstod Kartagos wapen. Eröfradt af?>to, lemecrna, pryddes Eyrcnaica med Grckiss-Egyptissa städer, hwaribland fem l syn, ncrhet utmärkte sig, hwilket gaf anledning att kalla landet pentapolis. Förwandladt till ett litet Konungarike under en gren af Ptolemeernas familj, lemnades Cyrenaica genom dcn sista Furstens testamente st Nomarne, hwilka der Återupprättade de re, ^ublikansta formerna; men de oroligheter, af hwilka Cyrene skakades, förmädde werl, dcn? herrar att der införa deras manliga »rovinclal»styrelse. Handeln blomstrade der ännu länge och efter Jerusalems fall flyktade en ganska talrik mängd Judar till denna provins. Fastan af Laccdemonistt ursprung, hade Cyrene odlat »vetenskaper, konster och litteratur: der föddes Arisiipp, matlustens filosof; Carnead, en af scepti, cismens grundläggare; Eratosten, astronom och geograf; Callimacus, lärd, ssald och wlttcrhcteälskarc. Fruktbarheten i denna tratt af Afrika, pä ena sidan uppwärmt» af Kibysta öknens heta windar, pä den andra swalkad af hafsblästen och de skog, bewcrta kullarncs ssugga, har af de Gamle warit berömd ända sedan Herodots tid. Som landet höjde sig ofsattswis, skördade man äkrarna och wingärdarna pä tre särs stilta epoker efter hwarandra, först wid hafsstranden, sä i de högländtare trakter, na och slutligen pä bergen. Under slta monader af öret följde den ena skörden tätt pä den anlra. Hundra köpingar och städer omgäfwo det rika och folkrika Cyrene; Akerbru« karne, och mähända äfwen en del af siadöborgrarne, woro af Afrikanst härkomst, och bibehlllo sitt spräk, sina plägseder och sin religion. Just denna blandning af Egvp, ten, Grekland och Afrika, gör Cyrenes ruiner sä inlresianta för historien och arkäo, logien, och teraf kunna nya upplysningar hcmtyS, för mer än en gren af desia we, tenssaper.