Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-04-11
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
85 SRWms Posten. Onsdagen den n April 1827. Indiens märkwclrdigheler. (Slut frän N:o 84.) . <<)s man betraktar den gamla Indianska byggnadskonstens jettewerk, finner man sig sä mycket mer otillfredsställd wid forstningen efter de mekanista medel, derwid blifwit anwända, som den enda metod, hwaraf Hinduerna nu beljenajsig dertill, bestar uti alt bilda sluttande ytor af iord, i samma proportion som byggnaden stiger i höjden, och att skjuta upp stcnnrne med blotta handkraft och häfstänger. Ps somliga ställen plägar man bygga de kupoler, som pryda moskéerna eller pagoderna, öfwer ett afjood lller bränd lera formadt hwalf, hwareftcr denna kärna borttages, och det inre sedan fulländas. Grottorna äter torde, sä otroligt det än spnes, wara utholkade endast med mejseln. Perlfisseriet i den namnkunniga hafswiken wid Kondalfy, »mellan ön Ceylon och fasta landet, ger regeringen i medcltal en ärlig inkomst af 4o,ooc> P. St. Perlor, 71a äro af en ston hwilhet, men hwitta likwäl hos de infödde Hinduerna icke staltas lika högt som de gula frän Ormus. Kusterna indelas i sju sträckor, hwaraf man fiskar pä en hwarje är, emedan man anser sju 8r erforderliga för Perlornas wext. Fä de äterigcn ligga längre, sä tror man att de bli beswärllga för djuret, som ds fastar dem ifrän sig. Man uppföder barn ifrän Ln till dykare. Den manliga tiden de tillbringa under wattnet är twä minuter, men ofta omkomma desie olycklige wid ' fblslkct att uthärda pä hafsbottnen längre än deras kamrater. Sälunda hände att en, är 17Y7, war ända till scx minuter under wattnet. Man betalar dem ekter det antal musilor de medföra, och deras lfwer är ss stor, att en dykare «n gäng pä en förmiddag nedsteg 67 gänger, och hwarje gäng uppkom med 5" till 100 mutzlorn. Mänga förlora imellertid lifwet, eller stympas ps et» rysligt säll af hajarne. Tacka i provinsen Badar, är en af de fä nyare städer i Indien; den inne, häller >5o,o°o mennissor, och exporterar de skönaste mutzliner i werlden. Endast ett tälamod, sädant som Hinduernes, kan ästadkomma dessa förträffliga wäfnader med de enklaste maschincr. Nägra qwinnor spinna pä stända, sittande wid öppningen af en djuv källare, hwari de nedfälla ändan, för att hälla den fuktig och smidig, och det är btundranöwärdt huru fint den spinnes under deras smä och späda fingrar.