Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-04-25
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
95 » Onsdagen den 25 April 1827. Tidningar frstl Ul riken Vrtev. H/orlngnl. Lisiab^n den «5 Mars. Kamrarne stuta med denna mänads utgsrlg sina sessioner, men ssola l höst äter samlus till ett urtima möte, för att afgöra nägra af de mänga arbeten, som nu omöjligen funna medhinnas. Emedan Regentinnans belsa ännu icke är fullkomligt ölerställd, drager man i twifwclsmäl om bon kommer alt personligen prorogcra Kamrarna. Omständigheterna äro wisierligen roid sessionens slut mycket glädjcsullare än de woro wid det) början, men dcrföre har hwarken rege, ringen eller lagstiftande korpsen stäl att smickra sig dcrmcd, alt faran är alldeles Lfwersiandcn. En Representant frön norra delen af riket förmälte i dcsta da, g^r, alt familjen Silvelra nyligen sä nära lyckats att äter revolutionera Lam ego , att upproriska utrop hört? ! Sanlubcs, o. m. d. Sä länge Dom Miguel är I Eu, ropa, och kan hysa ringaste hopp att bli Konungarikets Rcgent, milste landels po- litik och institutioner till sitt wästnde förblifwa blott provisoriska. — Ett i Represen- tanternas Kammare gjordt förslag om tidningars beläggande med siämpclafgift bar efter en längwang och listig debatt blifwlt af samtliga ledamöterna förkastadt. Äf, wensä afstogs, nästan enstämmigt, en ministerlell Representants proposition: att rege, geringcn mätte bemyndigas att under mellantiden tills Kamrarnes nästa session pro, visoristt widtaga de mcsyrcr» som hon kunde finna lämpliga för rikets administration, rnen att dä anmäla desamma hos Kamrarna, p8 det desta mätte till lagar sanktio, nera de förfatlningar, dem erfarenheten utwisat sZsom nyttiga. — Engelska armens dlgqwarter är i Lciria; huswudstvrkan är förlagd i Tomar och Santarem. Man har litspridt, att högqwarterct älcrflyltats frän Coimbra, emedan dersiädcs warit knapp tillgäng pä furage; men den sanna orsaken är, att man will draga trupperna när< mare Alemtejo, der man blfarar en ny invasion (se widare rubriken Spanien). Re, dellernas afwäpning i Spanien mäsie wara mera föregifwen än werklig, ty hittills ha ej mer än 15» gewär cch nägra sablar, till största delen obrukbara, bllfwit af, lemnade i Vraganza, och hwad det till Spanien äterkomna manssapet beträffar, ssrif, mer General Monet under den 14 dennes till General Mello sösom swar pä dennes not, hwarl han fordrat rebellernas afwäpnande, samt deras hästars och wapens ä» terlevcrerande, att "han ej kan fullgöra nägondera af desia fordringar, Innan han frän sin regering erhöllit ytterligare förhällningsorder." — Det fullkomligaste lugn rader därstädes, — ingenting synes gifwa anledning till farhäga, och likwäl sägo wl i förrgär helt oförmodadt staden uppfylld med kavalleripatruller och wakten wid Re, ^^^M, !»