Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-02-16
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
' Insä-Ndt «). ^v( d mycket nöje har Recensenten sett Hr Thcrsncrs Förena och Närwarande Swerige fortsättas oafbrutet. Det är redan en af Utgifwarcns fö tjensicr mot den ^nsiälssande allmänheten, att han ihärdigt fortfar med detta kostsamma pralliverk, gravyrernas fägring icke egentligen tillhör honom, är del dock ganska beiöm. Matthan waltdc stickligasic artister till Utförandet, och derigcnom gifter arbetet ssönhct. M>dan wära utmärkt habile landsmän förmälts att lägga hand derwid, har Wer, Munnit ett anseende, som det förut icke kunde tiNwalla sig. De arbeta med nit, Mnsorg och framgäng. Att Hr Acrels bäde ritningösätt och manör l gravyren, WM'siort företräde framför de andras, är dock osiridigt. Flnhilen i den grain Inlin scr ä de sednares, kan icke ersätta den klarhet, listighet och behag, som roder i dans arbetssätt. Man igenkänner det och hans hand, äfwcn utan att han utsatt sitt namn. Hans feuillage är ledigt och wackert. Dagern faller behagligt, och om man pä en del af Hr W. C-s gravyrer tycker sig se en mZnstcns-ljusnao falla pä träden, so»n emotsäges af det ösriga, finner man alltid en naturlig och wackcr dag» Visning i Hr Acrels. Lika med Hr Theröner sjclf är Rcc. intrcsierad i den önskan, att Hr Acrcl mätte fortfara wld detta arbete, och med sin lyckliga förmäga gifwa det» samma de behag, som han äfwen Ht mindre ruackra utsigter mcddelt. Villigt wän» tar man tillika af Hr Thersner att han, mera än hittills, wäljer Vyer, som antin- gen genom egen owanlig fägring utmärka sig, eller som genom ställets märkwärdig- het äro lntrcsianta; i synnerhet sedan han utsträckt sig till flera af Rikets provinser. Rcc. will icke utmärka de ötskilllga Vyer, som, för att mildra Wcrkcts dyrhet, utan att minska dess intrinseka wärdc, kunnat uteslutas eller ock utbytas mot andra, som nu saknas; men dä han hört sägas, att Hr Thcrsner mycket och wifferligen med skäl reflekterar pä den omständigheten, att afteckningen niä utgöra en wacker tafla, och ") Redaktionen har ej trott sig böra neka en plats i Bladet ät denna Artikel, utan att derföre ätaga sig answarct för alla dcri gjorda anmärkningars rigtighet. Men i händelse dc äro gjor: da utan stal, kunna de lätt upplysas och wederläggas. H.ifwa de äter nägon grund, torde de icke sakna all nytta for utgifningen af ett i öfrigt högst förtjtnstfullt arbete, hwars lristfäll>ghe« ter Rec. haft för afsigt att rätta, ej att nedsätta. Redan sjclfwa tonen i deh Anmärkningar bcsturker dcnn» afsigt och tillåter ej att mitztänka någon annan. lltg. At!w.