Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-03-27
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
72 Tisdagen den 27 Mars 1827. <vm olikbelell mellan sambällerlatzerna. (Slut frän Nio 7°). 3/?an ser anseende oih wälständ utsträcka sig öfwcr ett större antal af siatsmed, ,,m,nar. sä snart dcn besegrade fremlingen, i hänseende till de kroppsliga arbetena, ^ <^ i de lägre och 'ingare llasiernas ställe; olikheten astager mellan borgrarne, som »5 sätt och wis förgift den till fbrhällandct mellan staf och herrskare. Ncpublikerne 1 Mindre Asien, Grekland ech Italien, höja sig wid fitan af widtomfattande monar, kier del den personliga träldomen, o,n dcn än icke befrämjat demokratiens upplät, tindc llkwal ätminstone bidragit att närma stä"dcn till hwarandra, i tet den befriat dc-n trän det mödosamma lvaifwet, som fö,ut äläg nägra af dem, och sä till sagan, des sammangjutit dem i en gemensam undcrgifwcnhet för Furstarncs wil,a eller nndcr lagen, hwars organ den förra är. Men ständisMnadcn, ) dör/an omnt g Mellan herren cch stofwen, — och det af dcn grund, att segraren, , det han stänkte dm ofwerwunne lifwet, förbchällit sig rättigheten att efter eget behag firordna derom. — !,lcs mindre afsiickande i samma män som man aflägsnade sig »frän de krigets och er,-,fr racuK lider, pä hwilka flafwcriet uppstZtt. Upplysningen, som gjorde hastigare s^msica under polytcismen än under de Orientaliste Wifts ärftliga wälde, mildrade ""dre längsamt än hvn förbättrat de talrika kastcrnas läge, l'n, lka sscra ärlmndraden »genom woro afsiängbe p8 3?i!ens och Indus'stränder, och dä den Grekista och Latmsta filosofiens spekulationer utsatt Homers. gudar för en ^okrc-ts och cn Ciccroo succcf-Iva hypoteser, samt utbrcdt rnonoteismcns wälde, — dä n'/nn dcn oivckligaste delen af mcnnistofläglct ny lättnad, och kunde till och med i ei fastän wilcrligen aflägftn, framtid förutse fullkomlig befrielse. Kristendomen oas stafwcn denna trlsiarde utsigt; kristendomen, hwilken säsom religiös lära och sä« som arundwal för all samhällsordning, helgade dcn teologiska enheten och lenml.k- heten, s n, under de filosofiska »meningarna warit högst förwirrad och,osäker. Evan« ! i m närmande jorden till himlen, anbefallde pä en gäng kärlek till Gud och nä- stan framställde fromheten säsom ostiljattlg frön mennistokärleken, förkunnade utan sörbebäN och ansedde till personen cwighetcns belöningar och straff, och fordrade, att «,an stulle .bra sia wärdig dcn himmelssa jemnlikbctcn dcrigenoni, att man redan här A jo den underkastade sig densamma. Men dcn kristna lagen, som w d sin uppkomst !j ha e näaot annat stöd än sina lärors och lmde sublimitet, kunde blott längsamt >