Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-04-09
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
Måndagen den 9 April 1827. Nägra ord om Clara- och XZrslranoo.sjöarna, samt Carlbergswiken. (Insändt.) ^.änge har uppmä ksamheten med ssäl warit fästad s den starkt tilltagande llppgrund» ning som eger rum i d>sta sjöar, synnerligen i de twänne förstnämnda, äfwensom l te waticndrag, som förcna dem sinsemellan och med Ulfsunda.sjön. Med stora steg nalkas lxdröfligen dcn lid^unlt dä dessa matten, ifrän att fordom hafwa warit wäl» görande rörlige aflcoare of orcnlighcl och nppsupare af elaka dunsser, skola förwand» las till fullkomlige», stillnstäende förroaringorum af otaliga afskräden och titt or» denlliga utwecklare (gc< eratorcr) af de mest helsofbrstbrande ängor; hwartill kan lägga!», alt den nyttiga och nöjsamma bälfarlen genom oetza sjöar lill stor del redan fan anses ftsom förlorar, och inom sä är twifwelsutan kommer all alldeles upphöra. Wid :8lZ ärs 2tiksdag wäckle däwarande Pastor i Adolf Fredriks församling» nuwarandc OrdcnsBiffcppcn, Wallin, Ständernas uppmärksamhet ä dcsta menliga ocb farliga förhällanden, men Etänderne, erkännande frägans wigt, ansägo den lik» wäl wara af natur, alt icke kunna hänföras tlll Vtalenn, utan till Itaoens omsor» ucr. Man har wisteiiigen tio efter annan förnummit att denna werkllgen angelägna fräga icke är alldcles borrtglömd. En pälning i Clara sjö har redin för flera är se» dan blifwit gjord, i allmänna tidningar hafwa förstag till sjöns igenfyllning blifwit framiiällta, och nyligen lära öswerläggningar om hwad tillgöras borde, egt rum. FLr» fatlarcn lill närwarandc artikel saknar bestämd kännedom om orsakerna, hwarföre en pg sunthets.tillssändet i hufwudstadcn sä starlt inwcrtande angelägenhet är efter är upplkjutcs, men anar att, som wanllgt, bristande medel dertill är egentliga orsaken. Men hwaraf uppkommer denna brist? Twifwelslltan af'den, enligt författarens tan» te origtiga, ösigt som legat till grund för hittills tagna ätgärter» säwida man fär sluta af den redan »verkställda pslningcn och af hwad genom tidningarne kommit till allmänhetens kännedom. Författaren tror nemligen att igenfyllningen af Clara sjö, en sjö, hwars botlen för tet mesta bestar af djup du och samlad onnlighet, och som har en betydlig wldd, fordrar sä betydande kostnader, alt arbetet, l fall det nägonsin bcgpnnes, slutligen stoll stan» a hallgjordt, samt söljten bliswa, att sjöns botten blott sä mycket förr kommer i dagen, och att man följaktligen sä mMt förr uppnsrhög»