Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-04-28
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
98 UMnls Pesten. lördagen den 28 April 1827. Tidningar frän Utrikes V fl er. Portugal. Lissabon den 3l Mars. Minlstern för inrikes ärenderna, Vlssoppen af Viseu, upplöste i dag, pä Ncgcntinnans wägnar, wära lagstiftande Kamrars session med ett för tillfället lämpligt tal. — Farhögan för en kontrarevolution börjar nu minsta?. Engelska höaqw.?rtcret är ännu i Leira; trupperna, som utsträckt sin llnie ända till Teio, ockupera städerna Santarem, Tomar, Eoimbra oll>Abrantes, samt flera andra orter. — Parie den i4 April. Portugisiska trupperna evakuera nu pl<w vinscn Tras-os-montes: Grefwe Villaflor har lemnat sina positioner w!d Galllciffa gränsen, och med sin division afmarschcrat till Tamega. Spanien. Madrid dm 3 April.. De frän Portugal sednasi sterkomne bfwer, löparne ha nu fält tillständ att närma sig gränsen; de som redan blifwit afförde till de inre provinserna, rymma tillbaka och wisa sig äter l smä afdelningar uti Gamla Casiillcn och Estramadura. — Helt oförmodadt har Kommendanten l Gibraltar frän sin regering erhällit order att sätta fästningen i fullkomligt förswarstillständ. Nä, gra utanför platsen ät sidan af S. Noch uppbyggda hus äro ocksä redan för det« ta ändamäl nedrifna. — Markiscrne Sta E,uz' och Alcanizas', samt Grefwe VillafrancaS och Hertigens af FriaS nyligen intäffade äterkomst till Madrid har wäckt mycken förundran. Hrr Alcanizas och Villafranca hade blifwit aflägsnade, emedan de sösom natlonalmiliscr till häst sr 182; eskorterat Konungen till Sevilla. Alla fyra ha nu äter tillträdt sina förra hofsysilor. — GeneralLöjtnant O'Donnell, hittills GencralKaptcn i Valencia och Murcia, är nu utnämnd till GeneralKapten l Gamla l^astilien.— Nojal,siisse vclontärerna äro högst förbittrade pä polismllitHren, som söker hämma deras tygellösa excesser. I harmen ha de öfwerfallit och misihand, lat flera enssilta polissoldater. För wid pass en wecka sedan inträngde de nattetid hos cn bagare, och wäldförde sig pä trenne med arbete sysselsatta gesäller. Wld borrtgäcndet förklarade volontärerne, att detta »vore en tuktan lör bagrarne, som äro liberalt sinnade. En volontär fannS den 27 näsil. pä ett offentligt torg ihjelsiucken, fbrniodligen af nägon polissoldat. — FIgueras den ; April. Underrättelse inlopp härstädes i gär, att man i grannskapet upptäckt symtomer till uppror, och Alkaden i S. Lorenzo de la Monga rapporterade, att 4c, personer natten förut förswunnit ur hans bv. Kommendanten därstädes afssickade twänne kompanier grenadierer och jH< gare, för att rekognosccra terrängen; efter en siunds marsch blefwo de anropade 00) tillika helsade med ssarpa bösskott» som blesserade tre man. Iägarne gäfwo nu äf- wen en salwa och rusade pä rebellerna, som stpndsamt togo till flykten; twänne gre-