Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-01-22
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
Mändagen den 22 Januari ,827. Ut län b st Litteratur. Klemulrez ä« (^. I. Nuvrarö, Deuxiumo z>2rlie. ?2ri«, 1826, (Forts, frän N-o 15.) ^v(en detta är ännu lcke allt. Ouvrard arbetade wid flutet af fälttaget med all malt emot den stora ViNelesta finansspekulationen pä rentornas nedsättning och tre procents-obligationerna. Sädant kräfde hämnd; Ouvrards »vänner hade under fält» tägct ofta warnat honom, ifrsn Paris gifwit honom underrättelser om bpräkrcttiens sinnesstämning, och förespått honom, att de af Prinsen undertecknade kontratterna, att den personliga aktning och det offentliga uttryck deraf, som hans tjenster mot staten förwärfwat honom, likwäl ej ssulle förmä ssydda honom. Ouvrard trodde sig kunna trottsa stormen, i förlitande pö sin rätt och Prinsens skydd. Med detta sista hopp ha- de han dock bedragit sig. Sä snart byräkratien dristat bryta fördrag, som woro beseglade genom Prinsens underskrift, tillät dennes höga plats honom Icke alt personligen blanda sig i en säoan angelägenhet, äfwensom Frankrikes lagar förbjödo honom hwarje makt, spräk. Knappt war kriget ändadt/ knappt hade Prinsen lcmnat Spanien och sin hö» ga wcrkmngskrclö derssädcs, innan ouvrard syntes för den ministeriella byräkratien mara ställd utom lagen. Hwarje fissaliss och polisewäldsamhct, hwarje öfwerträdcl, se icke allenast af lagarnas form och anda, utan äfwcn af den manligaste billighet och anständighet, syntes tillätna emot honom, och byräkratiens underordnade ledamöter för» summadc icke att fölia den impuls, som kom ofwanifrän. Föga fattades att icke Ouvrard, som en läg förbrytare, biifwit transporterad samma wäg tillbaka, som han kommit wid Prinsens sida. En särssilt mot honom 'igtad arm^«ordcr uteslöt honom ifrän ockupations»arm6ns personal, och tillika erhöll han befallning att med det för» sia lemna Spanien och Madrid. Ds ordnandet af de widssräckla affärer i Madrid, hwilkas medelpunkt Ouvrard warit, lcke tillät honom att sä hastigt lyda denna befall» ning, som hans fiender önskade, upprepades den med hotelse att lata genom Gensoarmer borriföra honom, och Ouvrard nödgades lemna sina papper och göromal i stickct, för att skyndsamt upvnä Spanska gränsen. Wid sitt första sammanträde med Ministern, erhöll Ouvrard af honom denna tröstande försäkran: "Wet Ni wäl, Nr Ouvrard, att jag genast wid fälttagets början ssulle ha lätlt arrestera Er, om jag icke dä fruktat, att H. K. H. gcnast tagit posihä»