Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-03-17
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
s Posten. Lördagen den 17 Mars 1827. Direktionens öfwer Stockholms Stabs Spar,Nank berättelse om werkels forroaltning ör 1826. af samma lyckliqa ntsigter t,ll jramtlda forlofran och dejtänd, som utmärkt gilende aren. Spar-Vankcn är nu snart sex är gamma!; den är säledes Icke en ny anstalt, som med nuhetens ifwer och wärma kan omfattas af dem, till hwilkas nyt- ta don är cgnad, och som följaktligen kan i sin början nägon gäng gifwa öfwcrra- stande rcsultatcr. Den är en siadgad inrättning, som uppfyller sitt ändamål, 08 den fortgär jemnt och utan rubbning; men som lemnar cn ännu säkrare borgen för detta ändamäls minnande, när hon äfwen ökar och stadgar sig i större proportion, än man ens egt rätt att hoppas. Att fallet warit sädant, wisar nedansiäende utdrag ur räkenskaperna: Hr 1826 hafwa uti 11,254 potter blifwit insatta V:ko R:dr 81,098: 6. Hwartill kommer: Depositioncrne aren 1821, 1322, 1823, ,824 och 1825, sedan de samma ilr uttagne proc. blifwit afdragne Deponenterncs innestäende rente-fordrmgar, till kapita- lcrna lagde wid 1826 ärs flut Härifrån afgär: Af ic>'3 personer (hwaribland 633 äterlcmnade kontra- böcker) 1826 uttagne Kwartill kommer: Afsalt rcnta för framtiden st 1° Insättarc, som stiljt sig frän Inrättningen Och dä härtill lägges: Spar,Bankens egcn gäfwomcdels-fond wid 1825 ärs slut 5,li°: ,5. Spar-Vankcns rentewinst eller besparing till och med 182,5 ärs stut, sedan omkostnaderna frän Inrättningens början bl,fwit afdragne ,,242: 12. ,89,211- 33. 9,986: y. V:?o R:dr 280,296: 6. 37,796 f 21. 2^2,499:^22. -------' 22. 242,5c»c»: 7.