Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-04-23
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
93 NMins Posten. Mändagcn den 23 April 1827. Litteratur. Xosamunda. Cragcdi i fem akter, af Theodor Rorner. Gfcversattning efter anör» upplagan. Stockholm, 1827. Nordström, i«o sidd, 8.0, 36 t). H:o. ^.heodor Körncr war en ung man, kanske mera namnkunnig genom sin d5d än ge- nom sitt föifaltare»lif, men öfwec hwilkct hans patriotism och tragista flut sprlddo en glans, som hans skrifter allena troligen Icke kunnat förwärfwa det. Del är wis- serligen swärt, att frän ynglingen alltid sluta till mannen, och bestämma hwad den scdnare stall bli af hwad den förre är; men, ätminstone att oömma efter en »vanlig mattstock, war Körner ei ämnad till nsgot särdeles upphöjdt rum inom witterheten. För att wara en ung man förtjente hans skrifter wisicrligen beröm, men de woro sör talrika, hade en alltför jemn stil, hade, om w! sä mä säga, för litet fel, men «ck- sä för litet snille alt ge anledning till stora förhoppningar. Dä han imellertio er- hsllic en witz ryktbarhet, och närwarande stycke är, sä widt wi weta, det första ak bans hand som blifwit öfwcrsatt pä Swenska, samt hälleS för ett af de bättre som flutit ur hans penna, anse wi icke olämpligt, att söka derpH fästa uppmärksamheten, sä widt det fan tjena till prof af hans talang, och sälunda leda omdömet derbfwer. Rosamunda är en Engelsk riddares dotter, i hwilkcn Konung Henrik II, Richard Lejonhjcrtas fader, blifwit kär, och med hwilten han i hemlighet gift sig under ett diktaot namn. Hans hämndfulla och intrlganta gemäl, Eleonora af Poilou (som öf- wersättarcn här kallat Alieror) har cniellcrtid fatt nägon kunskap om denna Konun- gens kärlekshandel, och retar sina tre äldsta söner till ett uppror mot fadern. Richard stär likwäl icke att förleda förrän han, som pä en jagt sett och förälskat sig l Rosa- munda, fär weta att fadern är hans rival, dä äfwen han gör gemensam sak med si- na bröder. Han är ocksä den enda/ som förmär hälla fältet mot Henriks segrande troppar, under det de öfriga brbderne, äfweniom deras bundsförwandter, bli stagne pä alla häll. Tom segrare fattar likwäl Richard det ädla beslut att kasta sig för sin faders fötter ech begära hans förlåtelse, hwilkcn han äswcn crhäller. Rosamun- da , som nu fött weta att hon mot sin wllja warit brottslig, dä hon lngätt ett ä?< tenssap med en gift man, förmär Henrik till det löftet att skilja sig wid henne för detta liswct; men Drottningen, som upptäckt hennes wistelseort, öfwerrumplar henne der och twingar henne, gcnom hotelsen att eljest mörda hennes barn, att tömma en