Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-01-18
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
Stockholms Posten. Torsdagen den 18 Januari 1827. Utländsk Litteratur. UemoireZ äe (^. I. Ouvrarä, Deu^iöme xarlie. ?gli«, l526 ^). Oörsta Delen af .Ouvrards Memoirer har med rätta gjort mycket uppseende; ögon, blicket för deras ulgifwande kunde ej bättre wäljas. Skandalen cf Spanssa kriget war änn,l i friskt minnc. Undersökningen war börjad i Pärs-Kammaren och wäckte hos en stor del af publiken den förmodan, att den eminente brottelingcn ssulle bli utmärkt och bestraffad. Det närwarande ögonblicket är wida mindre gynnande för an, dra delen af memoircrna. Resultatet af den med sä mycket präl förkunnade, sä län, ge wäntadc, och, med allt begagnande af utmärkta talanger och yttre »värdighet, ge« nomförda undersökningen inför PärsKammarn, war en sä grof mystifikation af pu» blikcn och de höga domarena genom Minister-konseljens President, att man pä alla sidor med owilia och cckel wände sig borrt frän hela denna sak och sökte glömma den, hwilket desiutom icke är swärt för den Fransyssa publiken, och i synnerhet icke för den Parisissa, som representerar Frankrike. Hwad hade man ocksä kunnat wänta af en widlyftigare utwcckling, dä undersökningen ä ena sidan lät hwarje opartiss pä för- hand ana sakens egentliga karaktcr, men ä den andra äfwen hade lswertygat hwar cch c», att om hcml-ghclcr funnos, de äf,vcn ssulle hällas fördolda till desidet beha» gade Ministern sjelf att afslöja dem. Sä widt den Ouvrardssa saten hade ett di« rekt offentligt intresie, war den redan slutad, och det äterstod ingenting mer, än det personliga intresie Ouvrard kunde Ingifwa. Delta hade wisierligen blifwit ökadt ge- nom första delen of hans memoirer, men likwäl hos fä mennissor kunnat öfwcr» winna den motwilja en hwar kände, att änyo sysielsätta sina tankar med denna sak. Hr Ouurard synes för öfrigt hafwa starkt räknat pä detta personliga intresie och föc alt öka det, waldes just den tidpunkt för Andra Delens utglfwandc, dä den korrcktio, nclla polisen är sysielsatt att lisa den artiga gatan, hwad som weitligen wisat sig ^) Denna recension är hemtad ur en Ty,? tidning. Den har synts ctz icke mindre märlwärdia, an arbetet den angär, cniedan Rec. sjelf besökt och känner det land, som utgör städcpllltsen för de händelser Olwrard skildrar, och hans omdömen dcröfwcr, äfwcnsom hans yttranden om Ouvrardst.i saken, fastän kanstc icke alldeles owäldiga, likwäl i förening med sjelfwa arbetet, som han c,lcrar, utoöra, en: ligt war tanka, ett icke owigtigt bidrag till tidens historia, hyarnti den tänkande cch fördoms< fria läsaren utan swärighet stall ffilja sanningen frän öfwerdriftcn. Wi ha således meddelat denna artikel, i hopp att dctz intrche stall ursäkta deh längd.