Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-01-19
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
Fredagen den 19 Januari 1827. Utländsk Litteratur. Klömoirez äo O. 5. Nuvrsrä, Ueu^iime ^zrlie. ?^ri«, 1826. (Forts, flan N:o i4.) <<>tnne man är Ouvrard, ett f5dt leverantörs-snille, som stöter desia slags warf med pa§ion, snart sagdt poetifft, som en sann konstnär; han har genom sina äldre förbindelser i Spanien icke allenast ett särskilt intresie, att bygga widt utseende speku- lationer pä oelta den Europeista Politikens företag pä andra sidan Pyrenéerna, utan äfwen en egen lätthet alt utföra sina planer. Sannolikheten och ändtligen witzhe» tcn af ett krig med Spanien har wäckt hela hans werksamhet; som han känner ad» ministrationc, s osticklighet. sä kan han förutse det ögonblick, t3 man stall behöfwa honom och nödgas k>,sta sig i hans armar. Till detta ändamäl förbereder ha» allt, in- gär för^indelstr, förssaffar sig underrättelse och afreser till,Vayonne, sedan l>an roid asste, det förfärat Hr Vil!<>!e: "En oförsigtig administration kastar med fulla händer pen» ningar ut genom fönstren; jag stall söka uppsnappa min del deras, dcrigcnom att jag säljer ät denne ett sörräd af risgryn, som jag haft den förstgtighetm alt samla, och som hon lör forrt tid sedan nekade att köpa af mig till ett billigt pris, ehuru hon »udwändi.t b.höfc>c det.'' A Na >d !i!l Baoonnc fann Ouvrard snart, att han icke allenast kunde med fördel salji ss.a risg yn. utan äfwcn allt hwad han wille, emedan arm«n war för, sedd med ingenting. Köpet dlcf afssutadt, undertecknadt af Prinsen Gcneralissimus och armön marscherade öfwer Bidapoa. Wid denna handel har Ouuraro flrsäkratsig om en ofantlig winst; men har han deri gjort nägot annat, än hwad hwarjc köpman gör och har rättighet att göra: han köper för det lägsta möjliga pris och säljer till det högsta möjliga? Administrationen kastade, som han säger, penningar ut genom fönstren, utan "ringaste fördel för staten; hwilten förnuttig orsak kunde Ouvrard wäl hafwa att stona denna administration, under det ban tillika gjorde st Nn de wäsendt» ligaste tjcnster? »an kunde blott dä med ssäl anklagas sör oredlighet, om han icke uppfyllt de förbindelser han ätagil sig i Vayonne; men att han mer!ligen fullgjort dem ock' let med en werksamhet, klokhet och mod, som förijena beundran, sådant be» wisar fälttagets lyckliga och hastiga ltlgäng, samt Prii.scns ^fwerbcialbafwarens offentliga wiitne5börd. Hwad fördel Oilvr^rd säledes ocksä niätte ha hall as sin han- del i Vayonne, sä kan den lilwäl icke med ssäl sörewitas honom, och om staten der, wid blef lidande, sä är det endast administrationens skuld. Det är för ölrigt en an-