Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-02-08
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
loMms Poslen. Torsdagen den 8 Februari 1827. Dröm, (Slltt frän N:o 28.) ^Vcrldcns politissa tlllsiänd war scldant man fuude förcsiälla sig det i en til, med sä allmänt spridd upplysning, under hwilken nian rädfrägat naturen och lyft- «at till dest enkla föreskrifter. De reaktionsförsök, hwartill min tid war wittne, hade ej haft nögon framgäng och qwarstodo nu endast i historien säsom ett minne af inenstliga passionernas strid mot sanningen och nederlag under den. Man kände blott as traditionen namnen Jesuiter, Hierarker, Faktionisler m. m. Europa war fritt, mer och mindre i mön af kulturens framsteg, men flafweriet war ätminsione bannlyst frän dest jord. Frihetens sol sirälade högst i Englano och Frankrike, som nu siodo pil kulminationspunkten af upplysning, ära och sällhct ; men hon kastade äfwen sina sirälar in i det östra och södra Europés länder, och sjclfwa Asien och Afrika, slafweriets gamla stamorter, hade ej kunnat utestänga deg ljus. Grekland hade upp, slätt ur sin asta och Halfmäncms fall stakat Islamismens mörka byggnad. Den na religion, som, ds den uppstod, kunde ega ett stags nytta derigcnom, att den mot- arbetade afguderiet, mcn hwilkcns hela tillwarelse sedermera wir ett förnedringstillsiänd förmenstligheten, hwars ädlare förmögenbeter den motarbetade, hade smäningom bör» jat wika för Christendomens läror, österländernas qwinnor hade fött begrepp omen religion, som yrkade äfwen deraS frihet och mennlstowärde, och man hade allt hopp, att delta tons mäktiga inflytande smsnlngom skulle werka pä deras Mäns hjer» tan och sprida upplysningens wälgerningar äfwen till deras hembygder. Katolicis- men war ännu den rädande religionen i det södra Europa, men mera sZsom en sinn, lig form, enlig med ett sinnligt solks lynne, än säsom en mörk, mot kulturen och den sanna Kristendomen fiendtlig anda. Man hade tillätit deZ Prcster att gifta sig; de hade derigcnom blifwit medborgare säsom andra, och Statcns tjenare, icke blott Kyrkans. De hade fält siatsborgerliga begrepp och äsigter, och den lära, de förkunnade, blef, l enlighet med detza, mera biblisk, mera fördragsam och förnuftsenlig. — I Amerika Hade Europas begrepp uppssätt, renade frän de uräldliga fördomar,?hwaremot de mil- sie kämpa l den gamla fosterbygden. Detta land war icke allenast fritt och lyckligt, dct war äfwen rikt och mäktigt genom ett klokt begagnande af sina omätliga tillgän- gar; men dct hade ej hunnit dit, utan att först hafwa genomwandrat i smält unge, sär samma kretslopp af ssakningar och oroligheter som Europa.