Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-02-21
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
43 NMw Onsdagen dm 21 Februari 1827. Tidningar frän Utrikes Orter. Portugal. Madrid den 25 Januari. I slaget wid Corruches da Velra ut, iförde insurgenternas styrka l i,uuo man; Grefwe Villaflors endast 7001 man. Hela dagen lämpades ganska härdnackadt om segern, som tycktes nästan o,ifgjord, tiNS rottet om Engelsmännens utskeppning, hwilket om natten fbrbrcdt sig i Markis Chavcs' läger, i förening med ten ogrundade berättelsen, att de genasi satt sig i marsch till Veira, slog rebellerna med en Panist försträckelse, hwarpä allmän förwirring och oordning uppstodo. Officerarne, med undantag af Vikomt Canellas, woro de förste som togo till flykten, soldaterne följde dem genast, och en stor mängd gick öfwer till de motsiäende lederna. Ankomne till Almeida, begynte fiyktingarne knappt äter or, gämser» sig, än nästan hela den under Vrigadicren Magese siäende korpsen, under, rättad om dei^ af Regenlinnan utfärdade amnestien, i matza afglck, för att ställa sig till Greftue Villaflors disposition. Räddhäga bemäktigade sig änyo de Lfriga insur- genterna, och de flydde inpå Spanska omrädet, der Markis Chauesblefafdemafsatt frsn öfwerbefälet, som uppdrogs ät Vikomt Montealegre. Denne har emellertid icke kunnat hopbringa mycket öfwer io«Q man, med hwilka han lär ha äter inryckt i pro» vlnsen Tras-os-montes. Reste» spridde sig i smä afdclningar, hwilka trollgen mesta, dels önyll gött öfwer gränsen, säsom äfwen Markis Chavcs och andre anförare berättas hafwa gjort. Man trodde nägra dagar, att Markisinnan Chaves anländt hit, men det är icke sä; hon följer beständigt med fin man. — Dito den 27 Jan. En Ryst kurir, som den 2^ afgick frän Lisiabon, berättar att der rädde fullkomligt lugn, och att den se, gerrika Grefwe Villaflors till regeringen sist inluvna rapporter warit daterade frön Chaues. — En Spänst prest, frän Orcnse i Gallicien, gick nyligen i spetsen för en omkring 2°o man stark guerilla öfwer floden Minho in i Portugal och föröfwade der grymma wäldsamheter. Hans trupp blcf llkwäl snart ssagen och stingrad, och det'fö.!!udes att han sjelf blifwlt tillfängatagcn och fufillerad. — Paris den 3 Felxmari. Generalen Grcfwe Villaflor hade den ,5 Januari sitt hbgqwarter i Almei, da. Milisregcmentct Tondella, som läg der i garnison, hade den föreg3ende natten ryckt ut, och förenat sig med honom. Regementets Befälhafware, Qfwersilöjtnanten Figueria da Saldanha, hade redan i någon tid underhälllt korrespondens med General Azcuedo, och beslutat wid lägligt tillfälle äterwända under konstitutionens fanor. Millserne blefwo sedermera afwäpnade och hemförlofwade. — Markis AnZeja strif» AK