Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-03-08
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
56 SlocMms Posten. Torsdagen den 8 Mars 1827. Nyligen utkomna Böcker. "Swea, 1826. Tionde Häftet, N-o li, 336 sidö. 8». 1 R.dv 40 st. N ko." ><Vl ärna ej inga i näqon granstnnig af de artiklar, som egentligen tillhöra detta häfte i egenskap af tidskrift. Wl anmäla dcrföre blott i förbigäcnde, att det pä g» oktavsidor affärdar hela 1825 ärs litterära siörd i dylika korrta recensioner, hwilkas form och inflrä^kta omfattning man sä mycket förcbrätt Stockholms Posten, och hwilka, om de äro grundligare, liiwäl Åtminstone ej äro utförligare eller mer stödda pä citationcr an Postens, men som dock böra wara ssrifna med mer öfwerläggning, t» de böcker de ängs, äro minst ett, flera twä är gamla. Ctockholnis Postens recensioner af de Utkomna skrifterna wcro ögonblickliga anmälandcn, ämnade endast att göra dem kända af den läsande publiken och fästa dest uppmärksamhet dcrpä, säsom dagens nyhe, ter, hwilka wi trott att en tidnina bör snarare berätta, än prdfwa, wäga och bedömma; Sweas äter äro ordentliga analyser, efter behörig förberedelse giorda l kritikens de- gel, och det är säledcs intet twifwel, att de motswara de anspräk man har ffäl att göra pä dem, att de skola »vara fullkomligt tillförlitliga och sjelfwa bcstä inför hwarje pröfning. Wi wilja endast sagr ett par ord om twänne i detta häfte förekom- mande artiklar. — Den första är: Framställning af de Nordamerikanska Förenta Staternas tillställd. I närwarande häfte förekommer wifferligen bl'tt en fort- sättning deraf, under titel: "Anmärkningar och betraktelser," och dct wore således kanhända det rättaste, att dröja till dcsi skriften blifwit fullbordad. Men dä det är omöjligt att förutse när sädant kan sse eller om det cns nägonsin sscr, och wi för Lfrigt icke tro, att dct särdeles skulle löna mödan att upptaga dcn till nägon utförligare granskning, wilja wi nu genast söka framställa en och annan reflexion deröfwcr. Författaren är genomträngd af en tydligt fiendtlig sinnesstämning mot dega stater, den han icke ens söker att d^lja, och har ätminstone i det fallet warit ärlig, ehuru han »visserligen warit ända ä-ligare, om han, med sädana tänkesätt, icke alls före- tagit sig att ssrifwa o n dem. Han bemödar sig sälcdcs, att pä allt fält förringa deras wärde i bäde moralistt och politiskt hänseende, att dckreditera deras statsormer och nedsätta deras inrättningar, scdcr, bruk, m, m. Han päsiär, alt de Amcrikanssa för- fattningarne statt före folken i utbildning, och finner hos dem trcnnc hufwndfel: "uppgiften af ett för lagt ändamäl för san.hället, bristen pä statsreligion, samt de