Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-03-09
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
57 SRMms Posten. Fredagen den ? Mars 1827. I ib ning ar frän Utrikes Orter. Portugal. LIsiabon den 3i Januari. Grefwe Villaslor har besatt Trancoso och Pinel, säsom de lämpligaste punkter att observera nögra rebcllhopar, som stä pF wenstra Douro«sssandcn inom Epanira gränsen. Äswen har han dctaschcrat nägr» trupper till Markis Angeja, med hwilken han cger kommunikation öfwer Lamego och Pinacho»floden. — Brig. Ic>se de Mello öfwertager kommandot i Almeida, och fil- stärker ned sitt regemente garnisonen ^erstädes. — Markis Angejc» siar i Villarcal» dit han sammandragit ansenliga förstärkningar, för att möta rebellerna, som tyckas wilja öfwer Douro ä°tcr inrycka i Tra<«os«montes. — Pärcrne antogo den 25 dennes ett förslag af Grefwe Lapa, att medelst en adrcst bedja Konung Dom Pedro sä snart som möjligt förunna Portugiserna deras älskade Drottning Donna Maria Ils när- waro. — Dito dcn 3 3ebr. I gär morgon? inlopp underrättelse, att Markis Cha« ves, efter erhällcn kunssap, det Konungen af Spanien utfärdat befallning om hans arrestering, med nära 2000 man of alla wapen, jcmte en mängd guerillas, Ktcr in- ryckt i Portugal, samt frsn Cbaves framträngt till provinsen Minho bfwer Rulua» nes. Öf.vcrste ZaZello som med Hao man ockuperade denna punkt, fäktade i fura timmars tid, hwarcfter hans soldater retirerade till bergstrakten; han sjelf med nä- gra Officerare ankom den 3o Jan. till Porto. En annan liten korps hade samma öde. Markis Cbaves hade emellertid skyndsamt framryckt mot Braga och fattat posto lw8 mil frän staden, hwilken» äfwensom Guimaranes, han likwäl ännu den 1 den- nes icke tagit i besittning. Gen. Vtubbs och Överste Zagello wldtogo alla möjliga anstalter till Portos förswar. Markis Angeja strifwer frän Villareal, att hanerhöl- lit kunskap om rebellernas äterfomst och wore stadd under marsch till Porto; twif- rvclsutan har Grefwe Villaflor tagit samma part!, och är sannolikt redan der. Wid pas 2oo man af besättningarna 3 de begge Engelska »riggarna woro der land- satte, Alla publika kasior äro räddade och ha i dag hit anländt. Förffräckelsen war l början utomordentlig, men minskades nägot, sedan förstärkningar började inträffa. De Engelska trupper, som redan härifrån afmarscherat, stä i Coimbra; ätcrstoden dcraf bryter upp i dag och i morgon- (Muilo, som meddelar oswanstäende underrät- telser, försäkrar sig sedermera ha bekommit brcf frän Madrid af dcn 12, enligt hwilka Markis «3haves wid regeringens truvpcrs annalkande hastigt dragit sig tillbaka till Galicista gränsen.) — L ndon den 17 sscbr. Portugisiske rcbellcrne stodo den 1 dennes blott H mil »frän Porto , och ärnade den 2 angripa staden frän trenne häll. Gen.