Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-03-28
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
73 Molins Onsdagen den 28 MarS 1827. lidnitlgor frän Utrireo Orter. Portugal. London den '4 Mar,. Frön Lissabon ha wi underrättelser M den 3 l^.warande. Markis Ängeja hade, enligt rapporter af den 25 och 26 nästl- manad. truppe, under General Mello till Chaves, der en stor ^nad rebeller s> mlat sig. Mellan ».sia hare misshällighetcr utbrust.t. som den ^ ^>ve?ga Ml wöldsamma .xeeser, dä Mag.sse och Telxeira m«st med stvkten rädda si a lif;d n 22 gingc,'flere Officerare 3 wer till General Mello. Grefwe V.llassor ^n.de een 26 l irvcka i VlNareal och lfwe. Lamego afsända ett dctaschemcnt till General A^ev do Beira, pä det rebellerne, l fall de äter wille Infalla denna pro. « n" ssulle röna wcrksamt molständ, - Lissabons hof.idnlng meddelar ett frän eckle. si.st ka °ch jull!tie7m!nisterlatet utfärdad» cirfulsr till Bistopparna, rigtadt emot kl - resies och klostret konssitulionsstridiga Nämplingar. -Pärskammaren har an aglt ^ nansminlst rns lagförstag angäende uppnegoc.erande af «tt lön °m ^°«° m.ll.on r. ^ Den Mars war et upp!°pp ' 2ueluz. dä borgar.-gardet. som bestrider watt- a^rinacn hI En^roltninqen, af pibeln öfwerfölls med stenkastning. Man lpckadeS snar Ma tumultet och fasttaga hufwudmännen fö, de orolige; »en pä nämnda Furstinnas bemedlar, blefwo tesse redan fo!,ande morgon äter fr>g> ne. ^ ' Vpanun. Madrid den 27 Februari. Intendenterne i provmserna ha genom ett K°ny> d kret bliswit, wid straff af suspension frön sina embeten, anbefallt att med strängbet och ssvndsamhct indrifwa de extra utst»lderna, som äro bestämda t.» d r°iU!?!sta v°l^°ilärcrnae utrustande och beklädning; äfwcn de orter, der mga fr>- ^lllae sinnad stola lemna bidrag härtill. Klcrefiet. hwars privilegier as regeringen icke blott upprä.tl llas. men äfwen utwidgas, ädagalägger äfwen sin erkänsla bärför. °ch har i sädant andamäl till Konungen insändt mycket lofwande adresser Es bedy. ^?r Don kavitl t i Toledo, alt det will till härskarornas Gud uppsända 'frlga böner, "Kn mä förläna Konungen stge, öswer dess fiender, äfwensom det rklarar sia redo att ställa sina temliga egodelar till Hans Ma,ts dispositwn. för att same. delst bidraga t"ll altarets ocb thronens fienders tillintetgörande. Det är <vd'g att on de a <xcmpel wlnner allmän efterföljd, regeringen stall se sig befr.ad frän det fmfwudsakl qa hindret att förklara sig rent ut. - I dessa dagar ha New m.r^stor millan kl. 8 och 9 om qwällarna blifwit delll plundrade, dels mördade, pä de mest W^ven.erade^a.°r ^'.t°rg^ärsiädes. ^ ^^^ ^^^ ^ ^d^ efter ätssilllaa