Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-04-14
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
NMms Posten. Lördagen den 14 April 1827. Om Napoleon Nnonaparle. Slut frsn N:o 86. "<!^i kunna föreställa osi ett förständ, som, emedan det «j är likt wsrt, utan inluilift, gar frän det syntetiskt allmänna, ästädningen af det hela säsom sädant, till det enfiilta, d. ä. frän dct hela till delarna. Hälwid är det alldeles icke nödigt, att bewisa, det ett sädant iutellectu« grcbel^pu, är möjligt, Utan endast att wl, ge» nom jemnförelsen med wärt diskursiua förständ, som behbfwer bilder (intelleciuz ec- <?pu«) och tillfälligheten af en sädan egenskap, blifwil bragta p3 id<m af ett mtol- Icclu« »rcl,tt>j'u«, och att denna id<! ej innehällcr nägon motsägelse." Ja, det som wi inse genom längsamt eftertänkande och widlyftlga stutfbljder, dct hade denne man l ögonblicket uppfattat och djupt begripjt. Derah kom hans talang att första den närwarande liden, att behandla dest lynne, aldrig stöta det, men alllid drciga nytta deraf. Men som tidens anda icke är blott revolutionär, utan bildats genom en sam» mangjutning af bada ässgterna, den revolutionära och den tontra-revolutionära, sH handlade Napoleon aldrig uteslutande i nägonderas sinne, utan i enlighet med döda principerna, bäda bcmödanderna, som i honom funno sin föreningspunkt, och der- före handlatc han alltid naturligt, enkelt, stort, aldrig krampaktigt HZrdt, utan lugnt och mildt. Han intrigerade säledes aldrig l detalj, och hans slag gäfwos all- lid genom lans konst att begripa och lcda mästarna. CmH analytiska sinnen hafwa fallenhet för längsamma inwectlade intriger, hwaremot syntetiska intuitiva snillen pä ett underbart, genialiskt sätt weta att ss förena de medel, det närwarande ögonblicket erbjuder dem, att de hastigt kunna begagna dem för sina ändamäl. De förstnämnde misilyckas ofta, emedan ingen mensflig klokhet kan förutse alla fö- refallande händelser, och lifwels förhHllanden aldrig äro lsnge desamma; de sist» nämnde äter, de intuitiva mennistorna, hafwa lättare framgång i sina företag, eme» dan l»e endast behöfwa en rigtig beräkning af det närwarande, och handla sä hastigt, att detta, genom lifswägornaö rörelse, ej kan lida näg,n oförmodad förändring. Det är ett lyckligt sammanträffande af omständigheter, att Napoleon leswat pä en tid, som dar ss mycket sinne för historien, dest undersökande och framställ» ning. Säledee ssola, genom det) samtidas memolrer, fä notiser om honom undanM»