Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-04-27
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
97 Stockholms Poslen. Fredagen den 27 April 1827. Litteratur. isrik den fjortonde. Nn Dramatisk Dikt. Först» Afdelnlngen. Lrik Ronung; med dedikation och företal 188 sidd. 8:0. Andra Afdelningen, lLriks försoning, Sorgespel i 5 Akter, 1,7 sidd. 8:0. Stockholm, Hörberg, 1827. ,17 sido. 8:0. (Forts, frän N:o 94.) Elisabeth ^/ur mörkt du dömmer! — Ja, jag äfwtn anar, Att dunkla makter rada öfwer menslan» Men endast öfwer den, som tror pH dem. Förkasta oesia mörta spädoms»tecken, De re'n förgiftat nog dltt llf, ditt lugn! lörik (mera stillad) Se, fromma Wäsen'. Med din menlöshet Jag lifwets timma kunde njuta, bllndt, C,' sörjande l)w«o morgondagen förde, l^k rosen, som med samma tjusning ler Fast rcdan öfwer horizonten strider Det östmuln, af hwarö droppar hon stils ned. Ii, du har rätt! När nattens stöna drottning Den mindre lyckan, Venus, stod pä himlen Vehcrrstcmde de sälla sijernors lopp, Dä säg du ljuset och desi kraft, trefaldig, Med silfwerffblden skydda stall din stig. För dig är ort och timma alltid lycklig. Men den, som i den undergifna kretsen, Den södra swagare, fann lifwets ljus, Han mä pä himlen första stund och ställe Att han ej stores af en ond aspekt. Du ler. Wäl war det ej l tredje timman 8if natten (som I räknen solens nedgöng), En Lbrdagsqwäll, dä Johan ringen gas'. Elisabeth En lördag? Nei. Löt se — min Gud! Jag frustar Du gissat rätt. Ja, det en lördag war,