Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-01-29
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
B loclPlms Posttll. Mänwgen den 29 Januari 1827. Utländsk Litteratur. KI6m«ire« ö« <^. I. Ouvrsrä, UeuxiemL harlie. ?ari«, 182,6. (Forts, frän N:o 21.) »^ögst listig är den skildring, Ouvrard uppdrager af Ferdinand Vll:s landstigning l Puerto de Sta. Maria. "Cortes-regeringen, som uppgifwit allt hopp attlängre kunna fbrswara sig, hade upplöst sig och ätergifwit Konungen utbfnlngen af hans oinskränkta malde, scdnn hon förut sött en lika owerksam som löjlig garant! för sin säkerhet utl en proklamation, den hon lötit honom underteckna, och hwarl försoning och förlä, telse utlofwadcs. Morgonen den i Oktober war bestämd att föra Konungen i sin Höge Befriares Hertigens af Angouleme armar. Kommendanten i Cadiz, Amiral Valde;, som kände inwänarncs fiendtliga sinnesstämning mot Ferdinand, gaf wld detta tillfälle tydliga bewis pä lojalitet och omsorg för lugnets bibehZllancc. Hanj lvisa anordningar och rädigbet förhindrade alla ourdningar i embarkeringens ögonblick, och förswarade Kongl. familjen för de faror, hwarmed den hotades af det samman, stockade folket, som, i sanning icke utan skäl, betwiflade upprigtighcten af de tänke, fält, Konungen yttrat i den sista proklamationen. Vä utsatt timma bcgäfwo sig Konungen, Drottningen och hela Kongl. familjen mellan en haj af soldater, dem Valdez sjelf utsökt, ned till insseppningsstället. Sjön war lugn, och molnfri ulbrcd» de.sig Andalusiens mörkblåa himmel öfwer densamma; tjuge ä trettie rikt prydda slupar bfwcrföide Konungen och hans svit; alla roddrarne woro hwitkläode med rö- da stärp. Hertigen af Angouleme, omgifwen af sin Generalstad och Kongl. gcndcl, wäntade w!d siranKen pä Fursten som han befriat. Trupperna stodo under wapcn, stranden war betäckt mco en oräknelig folkmasia. Kanondundret frän citadellcnas och flottans batterier förkunnade dagens högtid. Den stupen, som bar Konungen och l)an3 familj, närmade sig först till stranden; Amiral Valdez höll sjelf styret, (General Ala, va satt bredwio Konungen. Detza bcgge illustra patrioter ädrogo sig allmän upp, lnälksamhet, allas'blickar worc riglade pä dem, och man talade med deltagande om det öde, som wäntade dem. Man trodde allmänt, att Valdez stulle af Konungen hel, sas för StoiAmiral af Epanien och Älava för Marstnlk eller General.kapten. Un, der öfwerfarlen hade Konungen bemött dem med största manlighet och t,'lat om den tacksägelse han Vore dem skyldig för deras sörhällande mot hoiiom i Cadiz; men knappt hade stupen nätt stranden, än Konungen kastade pä Valdez en blick, hwari