Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-02-20
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
42 Stockholms Posten. Tisdagen den 2c> Februari 1827. Neslrifning s en feslin, som Cuvkisle Ägan Iuleiman pä sin lanotgsrd nära Smyrnn gifwit Vfficerarne pä Engelska fregatterna Cnmbrian och Se- ringapatam. (Ur en i London nyligen utkommen Engelst brochur.) Aqans boning läg blott ett litet stycke s^n staden," — berättar författaren, Hr Charles Swan» Skepvspresi pä fregatten Cnmbrian, — ''och snart framkomma wl till ort och ställe. I en ston cyprcst«allu hetsades wi af en kostlig musikchbr, bc« stäende af.... tre voilister, en hackbrädspclare och en triangelspelare; hwad det war för en musik behöfwer jag wäl icke beskrifwa! Sedan wl suttit af pä forgärden och stigit uppför nägra trappsteg, infördes wi i en läng salong, i midten hwaraf en fyrkantig wattenbasiin befann sig. Marmorkolonner, fortlöpande längs med wäg» garna» uppburo ett förgyldt tak. Till wenstcr, der Ägan och hans svit wäntade oD, war golfwet upphöjdt och brädlagdt samt till en del inneslutet af en marmorbalu, sirad; en med tryckt lattun bfwerdragen läg soffa eller divan upptog trenne sidor af rummet; dcn fjerde war öppen. Wid hwardera ändan af salongen hängde en stor ljuskrona af glas, och sä wäl pcmelnlngensom den Lfriga beklädnaden war mälad i en temligt god stil. Ä ömse sidor om denna salong woro ctt par smä kamrar; l den ena af dem hade Ägan lälit praktisera en Engelsk kamin af wackert arbetad marmor. Alla rummen woro mälade. Den andra delen af byggnaden war likaledes upphöjd och brädlagd; innan man kom dit, stötte man pä en marmoifontän med flera wat« tensicälar. Wenstcr om denna ledde en liten port till en liten terrcch eller balkong, hwanfrän man hade en kostlig utsigt öfwer de praktfulla och pittoreska bergen i grannskapet. Sedan wi blifwit presenterade, bjödos osi pipor och kall punsch» och esler dct wi druckit nägol deraf, förestog Ägan en spatzergäng genom hans hus och trägärd, hwartill wi med nöje samtyckte." "Först bcsägo wi Ägans stall, som torde rymma ungefär hundra hästar. Den- na byggnad formerade ena muren omkring gärden för hans hus, dit wi nu äterwän, de. Genast sramsattes fyra smä runda bord, pä hwilka tjensifolket ställde presenter, tallrikar med frukt, ansjovis och andra pikanta saker, som stulle utgöra inledningen till dcn egentliga mältidcn. Jag säg huru Ägan, sssom det högsta tecken af sin artlg, het, stack sin tandpetare i ett ssaladt päron och sä räckte det ät sina närmaste gran- nar: en lycka, som jag sannerligen icke missunnade dem." «