Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-03-03
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
SttcMms Poslen. Lördagen den 3 Mars 1827. lLn blick pä Rongl. teatern under best nuwarande administration. (Forts, frön N:o 5'). eremot tyckes man hafwa hällit före, att man genom granna stycken, genom ljuseffekter och prakt i dekorationer och kostymer skulle kunna locka ästäoare. Denna beräkning war Ittasä origlig som den wi nyst nänutt. Wi erinre 08 hafwa läst pä nägot ställe, att dct ges intet sinne omättligare än ögats. Dctla är gansta sannt, när man nemligen menar ögats allena. Man tröttnar ej att se en tafla af Rasa» el, en stad af Sergel, ett imponerande naturfenomen, ett wackert landstap m. m., derföi^e att det är själen som städar dem, som i dem ser mästerstycken af den bildan- de konsten, eller af den allsmäktiga bildningsförmägan; ju mer man tror sig kunna upptäcka deras skönheter, oestomer känner man sig närmad till dem, upplyst l de snillens krets, som skapat dem, eller hänförd af beundran öfwer den cwige Skapa- rens makt. Men det är icke sä med blotta glittret, med det färgade skalet, som ett ögonblick lyser, men som man sedan borrtkastar med liknöjdhet. Härwid föraktar man det icmngoda, äträr nägot bättre, fordrar, sedan man fött äfwen detta, en ännu brokigare färgblandning, en ännu mera bländande strålbrytning och stegrar pä detta sätt sina fordringar ända till oändlighet. Begäret att tillfredsställa ögat lem- nar själen lom och afstyler den för ädlare intryck; eller ocksä glömmer man, för hwad man njuter, borrt hwad man ser. I bäoa fallen förfelas likwäl ändamölct, som war att behaga och intressera, endast genom yttre prakt. Ästädaren will alltid ha nägot som roar, hänför, betager honom. Hans begrepp härom kunna wara mer och mi>,dre rena, mer och mindre bildade; men han anätcr dock alltid sitt nöje efter hwad själen erfar: har denna ingenting njutit, sä är tgat äswcn otacksamt nog, att förgäta hwad man gjort'för dct. Denna erfarenhet tro wi, att nuwarande lea- tcrstprclse haft tillfälle att göra. Den har pä wär scen infört ljuscsseltcr med bläa och röda glas för att föreställa mönssen eller eldsten. Detta försök gjordes första gän- gen i Preciösa och bidrog, jemte Wcbers Musik, att skaffa kredit c-t pjesen. Den har widare utwiogat dct förut icke obekanta systemet, att med fondstyckcnas upplysninss giswa en optisk glans ät sccncn , säsom undcr förra styrelsen skett! balletten Rärlcken och Gracerna, l Epilogen wid Corl XIII:s statys asläckandc 0. s, w. Dct är bcrlmliglatt ej försumma accessoircrna, att söla giswa dem sä sanna och naturcnliga som möjligt; mcn bisaken bör likwäl aldrig fbrwandlas till hufwudsak. Om Direktionen, pä de om- kostnader hon gjort för den yttre prakten , byggt nägra beräkningar för kasian, har hon i sanning byggt slott i lusten, och wi twifla mycket pä, att nägot enda af te stycken, D