Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-03-22
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
68 Stockholms Posten. Torsdagen den 22 Mars 1827. lidningnr frän Utrikes Grler. ^/ortugal. London dcn 6 Mars. General Claudino, som lcmnrit Portugisista l>iml!n, for alt intaga sin plats i Representanternas kammare, har förelagt densam» ma elt projekt till frigelag, enligt hwilkcn hwarje provins, som uppreser sig emot Dom Pedro IV, förklaras utom lagen; hwarje individ, som ertcippas med wapen i hand, pä stället stall skjutas, samt militär.kommissioner stola inrättas i hwarje pro» vins. Lagförslaget hänwistcs till wcderbörande utstolt. — Frän trakten af Älcantara har man , Lissabon inpraktiserat en Uiidergöranoe Maricbild, /om ästadkommit de mirakulösaste lurcr, och nu af de andäktiga begäswas med dyrbara smycken, unde» det trupperna lida nöd. Att Apostolikcrne tyda de föregifna underwcrken till sin fördel, är naturligt. — Vland Vikomt Monlealegres papper har man ytterligare öfiverkommit er» förteckning 5 samtliga Portugisiska klostrens bidrag till krigskostnader för rebellerna; blott ett enda Veneoittlncrstift i hufwudstadcn suknas der. — lime, anser för wära Ministrars vcftergifliga pligt att päyrka de fängna Portugisiska rebellernas ofördröjliga bestraffning, sä framt de icke wilja se sig nödtwungne att äter, laNll wära trupper. — Portugisissa regeringens anbud alt utnämna Sir W. A. Court till Psrtugisist Markis, har denne Diplomat wördsamt afstagit. — Hertigen af La, foens, som med en Portugisist deputation war t till RioIaneiro, för att lyckönska Kejsaren till hans thronbestigmng i Portugal, har med paketbäten frän Brasilien hit anländr. Spanien. Madrid den 24 Febr. General Silveirr», Vikomt af Canellas, har öfmer Valadolid afgätt till Palencia. Det sägcs, att han denna gängen bcstämdt för, fogar sig till Frankrike, och -ärnar dcr ulgifwa en strift angäende sina hittills utförda operationer. De sä öfivcrlöpare» som öfwer Venavente och Salamanca äterkommit till Gamla Castillen, har man afwäpnat och försändt till Calahorra; de som kommit till Galicien, ha likaledes mast assemna sina wapen, och aftZga till Asturien. Alla dessa utgöra dock icke mer än pä sin höjd 26? man. — General Sarsfield säg sig i dessa dagar, genom ten öfwerhandtagande desertionen bland wära trupper, nöd, sakad att i största hast afresa till gränsen. Han lät genast fusiljera ötta militärer, som beskylldes att hafwa förlcdt soldaterna till rymning. — General Longa är nu i Azevalo ställd under stal för sitt förhällande l afscende pH Portugisista desertörer, r,a. Militärbefälct l Gamla Castilien har han dfwerlemnat ät Kommendanten i Zimora, Generalmajor E?cudero, en 74 srs man och isrig anhängare af Äposioll-