Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-02-10
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
34 Lördagen den 10 Februari 1827. Tidningar frsn Utrikes Vrler. Portugal London den 2L Januari. Frön Lissabon förmäles under den 8 dennes, a>t rebellcrne pä alla punkter blifwit stagne och tillbakadrifne mot gränsen, Porlugistrne tyckas icke wilja hafwa Lord Beresford till öfwer»befHlhafwar»; hellre stulle de se Gen. Clinton i spetsen för den förenade Portugisiska och Engelska krigsmalten. — Sir R. Wilson berättas Hrna upprätta en Lufitanist legion om 3000 n,an. — Till den 6 hg, de 2uoo man blifwit frän Gibraltar bfwerförde till Lissabon. — Paris den 24 Ianu, ari. Frän Lissabon strifwes, att de Engelsta trupper, som till len 6 dit aoländt, utgjoroe 5,32c, man. Spanien. Madrid den 16 Januari. En kurir, som den ?8 näsilidne Decem, ber afgick frön Petersburg, dar hit öfwerbragl en not, som Hr Nessclrode nänmda dag förelagt wär Envoju, Hr Paez de la Eadcna, af Innehall all Kejsar Nikolaus till alla delar gillar det steg England tagit till Portugals förmän» men fulttomligen ogillar Spanska kabinettets förfaringssätt samt dess medwcrkan wid insurgenternas inbrott i Portugal. Slutligen yttras, att Spanien, i händelse af ett krig, ingalunda kan räkna pä Rysslands bistönd. — Kongl. Familjen afgick i gär eftermiddag till Pardo, för att der tillbringa resten af wintern. Hr Ealomarde är den ende Mini- ster, som ätföljt Hans Maj:t dit; alla be öfrige bli qwar här, och begifwa sig till Pardo blott dä Konungen finner för godt att hälla konselj. Frankrike. Paris den 26 Januari. I Fransyska Akademiens session föllidna gärdag uppläste Kanslern en anmälan frän Konungens tjenstgbrande Hammarherre, att Hans Maj.t ej will emottaga Akademiens adress. Derpä bestöts att införa den- samma i protokollcrna. —- Pärskammaren antog l förrgär, med sia»k pluralitet, den liva lagen rörande Negerhandeln; i densamma stadgas ätstilllga swärare straff än i de äldre författningarna. — Arbetarne wid hufwudssadens boktryckerier ha sammanskjutit 3«» francs, för att hälla utgifwaren af <?c>ulrier I^2»o2i« ssodeilös för de till samma belopp stigande böter, dem han, enligt korrektionsdowstolens utslag, mäst erlägga. — Som det förljudes, ärnar ett stort antal Protcstantissa familjer, förnämligast l El, sas, wända sin fasta egendom i penningar och med sin industri wandra utomlands. — Qfwer-Rabbinen och Presidenten sör Israelitiska Eentralkonsistoririmi Frinkrike, Hr Cologna, har nedlagt sitt embete, emedan fanilljförhällanden fordra hans närwaro i Trieste.